chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Initiatiefnemer Kabinet & administratie (cel wetskwaliteit)
  Beschrijving fase

  Opname in de regelgevingsagenda is de eerste stap in de opmaak van de regelgeving. Sinds 2009 wordt aan de beleidsnota's/beleidsbrieven een regelgevingsagenda toegevoegd.

  Een regelgevingsagenda is een publiek beschikbare lijst van de geplande nieuwe regelgeving of aanpassingen aan bestaande regelgeving.

  Sinds 2011 wordt de regelgevingsagenda op een aantal vaste tijdstippen geactualiseerd. Deze actualisatie wordt telkens publiek toegankelijk gemaakt. 

  De opmaak van regelgeving gebeurt in elk beleidsdomein/veld op een andere manier.

  In alle beleidsdomeinen zijn cellen wetskwaliteit opgericht. De (ondersteuning) bij de opmaak van regelgeving is een van hun taken.

  In een aantal beleidsdomeinen bestaan er eigen interne procedures voor de opmaak van regelgeving (bv. vastgelegd in een beleidsdomeinspecifiek charter politiek ambtelijke samenwerking.

  Documentenstroom & Sjablonen 1. Basisdossier

  - Nota Vlaamse Regering met de rubrieken  (sjabloon nota) :

  • situering
  • beoogde doelstelling
  • samenvatting van de inhoud van de nieuwe regelgeving 
  • samenvatting van het advies van de SAR (in voorkomend geval)
  • weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting van de Vlaamse gemeenschap
  • weerslag lokale besturen
  • weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten
  • kwaliteit van de regelgeving
  • voorstel van beslissing

  - Voorontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering  (sjabloon decreet )/ sjabloon besluit )

  - Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet)  (sjabloon MvT )

  1. algemene toelichting

  • samenvatting
  • probleemstelling
  • doelstelling
  • omschrijving van de regeling en de motieven voor de genomen beleidskeuze(s)
  • impactanlalyse (als RIA opgesteld werd, wordt een samenvatting van de analyse van de gekozen beleidsoptie in MVT opgenomen)
  • repliek op advies raad van state & strategische adviesraden (in voorkomend geval)
  • overzicht (te wijzigen) uitvoeringsbesluiten & andere uitvoeringsmaatregelen
  • toezicht
  • beschrijving van wettelijk voorgeschreven bijzondere totstandkomingsprocedure

  2. artikelsgewijze toelichting

  Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR) ( sjabloon verslag )

  - RIA (indien in toepassingsgebied  omzendbrief VR 2014/13 (ria-sjabloon )

  Bijlagen bij decreten:

  Indien nuttig, worden ook de volgende documenten toegevoegd aan het dossier:

  1°   de officieus geconsolideerde versie van gewijzigde bepalingen

  2°   de omzettingstabellen van Europese regelgeving

  • een tabel die uitgaat van de artikelen van de richtlijn zodat gecontroleerd kan worden of wel elk onderdeel van de Europese norm in het decreet wordt omgezet
  • een andere tabel die uitgaat van de artikelen van het omzettingsdecreet, zodat duidelijk gemaakt wordt dat de bepalingen van het decreet gelezen moeten worden in het licht van de overeenstemmende bepalingen uit de richtlijn
  Betrokken instantie
  Meer informatie en rechtsgrond

  Rondzendbrief VR:Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten 2014/13 

  Omzendbrief VR 2014/11 Samenwerking met het Vlaams Parlement

  Charter politiek ambtelijke samenwerking

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering