chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inspectie van Financiën

  Initiatiefnemer Minister (kan de hoogdringendheid inroepen) of Leidend ambtenaar
  Beschrijving fase

  Via mail en/of per brief wordt het advies van IF aangevraagd 
  Het advies van IF doet uitspraak over:

  • de wettigheid en de regelmatigheid 
  • de doelmatigheid en de kostenefficiëntie 
  • de budgettaire inpasbaarheid op termijn

  In de conclusie van het advies vermeldt IF:

  • gunstig of ongunstig advies
  • noodzaak over het akkoord van de minister bevoegd voor de begroting (de inspecteur moet expliciet vermelden dat er geen begrotingsakkoord vereist is) 

  Meer informatie over het advies van IF

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  repliek (samen met datum aanvraag en ontvangst advies IF en de conclusie van het advies) op advies IF wordt opgenomen in de rubriek ‘Budgettaire impact voor de Vlaamse overheid’ in de nota VR

  2. Kopie advies IF wordt toegevoegd aan het basisdossier

  Betrokken instantie

  Inspectie van Financiën

  Intranet

  Meer informatie en rechtsgrond Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën (BVCO)

  Taaladvies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt taalkundig advies aangevraagd.

  Het taaladvies doet uitspraak over de taalkundige kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • pas de ontwerpregelgeving aan aan het taaladvies
  • vermeld in de nota VR in de rubriek ‘situering - vorige beslissingen en adviezen' dat voldaan is aan de verplichtingen over het wetgevingsadvies

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Dienst taaladvies, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  website heerlijk helder

  omzendbrief VR 2019/11 betreffende beleids- en regelgevingsprocessen

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  Wetgevingstechnisch advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt wetgevingstechnisch advies aangevraagd.

  Het wetgevingstechnisch advies doet uitspraak over de wetgevingstechnische kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • pas de ontwerpregelgeving aan aan het wetgevingstechnisch advies
  • vermeld in de nota VR in de rubriek ‘situering - vorige beslissingen en adviezen' dat voldaan is aan de verplichtingen over het wetgevingsadvies

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Team Publiek recht en regelgeving, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  website wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  Advies over grondrechtentoetsing

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt advies over de grondrechtentoets aangevraagd. Dit advies is alleen op aanvraag van de opsteller van de regelgeving, indien hij oordeelt dat de voorgenomen regelgeving een aanzienlijke impact op een of meer grondrechten heeft. 

  Het advies doet uitspraak over de kwaliteit van de analyse inzake legitimiteit, geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid van de impact van de voorgenomen en decretale verplichtingen op de grondrechten of op het gelijkheidsbeginsel 

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De memorie van toelichting en/of de ontwerpregelgeving wordt aangepast aan de opmerkingen van het advies over de grondrechtentoetsing.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Team Wetsmatiging, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  omzendbrief betreffende beleids- en regelgevingsprocessen

    JoKER-advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt JoKER-advies aangevraagd 

  Een kind- en jongereneffectrapport, of kortweg de JoKER, peilt naar de effecten van een wetgevend initiatief (decreet) op kinderen en jongeren

  Telkens een minister bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet indient dat het belang van personen jonger dan 25 jaarrechtstreeks raakt, moet dat ontwerp vergezeld zijn van een JoKER. Deze JoKER kan geïntegreerd worden in de algemene toelichting (rubriek impactanalyse) van de memorie van toelichting of als een bijlage bij deze memorie van toelichting worden gevoegd.

  Een voorontwerp van decreet dat onder de JoKER-verplichting valt, kan maar goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering als er een JoKER werd toegevoegd

  Dit advies wordt binnen een termijn van 12 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager. 

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De JoKER wordt aangepast aan de opmerkingen van het JoKER-advies.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Departement Cultuur, Jeugd en Media
  Meer informatie en rechtsgrond

  Verplichte advies- akkoord- en overlegprocedures

  Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 

  JOKER meer info

  omzendbrief betreffende beleids- en regelgevingsprocessen