chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inspectie van Financiën

  Initiatiefnemer Minister (kan de hoogdringendheid inroepen) of Leidend ambtenaar
  Beschrijving fase

  Via mail en/of per brief wordt het advies van IF aangevraagd  (modelnota IF)
  Het advies van IF doet uitspraak over:

  • de wettigheid en de regelmatigheid 
  • de doelmatigheid en de kostenefficiëntie 
  • de budgettaire inpasbaarheid op termijn

  In de conclusie van het advies vermeldt IF:

  • gunstig of ongunstig advies
  • noodzaak over het akkoord van de minister bevoegd voor de begroting (de inspecteur moet expliciet vermelden dat er geen begrotingsakkoord vereist is) 

  Het advies wordt verstrekt binnen een termijn van 12 werkdagen (4 werkdagen bij hoogdringendheid).

  Na deze termijn kan de procedure verder gezet worden.

  Het advies wordt bezorgd aan de leidend ambtenaar en het bevoegde kabinet.

  Een kopie van het advies gaat steeds naar: 

  • Minister-president van de Vlaamse Regering
  • Vlaams Minister bevoegd voor Financiën en Begroting
  • Secretaris-generaal F&B
  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  repliek (samen met datum aanvraag en ontvangst advies IF en de conclusie van het advies) op advies IF wordt opgenomen in de rubriek ‘Procedure van administratieve en begrotingscontrole’ in de nota VR

  2. Kopie advies IF wordt toegevoegd aan het basisdossier

  Betrokken instantie

  Inspectie van Financiën

  Intranet

  Meer informatie en rechtsgrond Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak (art 15)

  Taaladvies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be  wordt taalkundig advies aangevraagd.

  Het taaladvies doet uitspraak over de taalkundige kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • de ontwerpregelgeving wordt aangepast aan het taaladvies
  • in de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ het nummer van het wetgevingsadvies (taaladvies) vermeld

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Dienst taaladvies, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  Wetgevingstechnisch advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt wetgevingstechnisch advies aangevraagd.

  Het wetgevingstechnisch advies doet uitspraak over de wetgevingstechnische kwaliteit van de ontwerpregelgeving.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager(tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier 

  • de ontwerpregelgeving wordt aangepast aan het wetgevingstechnisch advies
  • in de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de nummer van het wetgevingsadvies (taaladvies) vermeld

  2. Kopie advies voor IF

  Betrokken instantie Team Juridische dienstverlening, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  RIA-advies en advies over de compensatieregel voor administratieve lasten

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt RIA-advies aangevraagd. 

  Het RIA-advies doet uitspraak over de (minimale) kwaliteitscriteria voor een RIA. 

  Het advies over de compensatieregel voor administratieve lasten doet uitspraak over de correcte meting van de administratieve lasten.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager (tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De RIA wordt aangepast aan de opmerkingen van het RIA-advies.
  • De meting van de administratieve lasten wordt aangepast aan de opmerkingen mbt de compensatieregel.
  • In de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de verwijzing naar de RIA als bijlage opgenomen of de motivering van de uitzonderingsgrond en/of de meting van de administratieve lasten.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Team Wetsmatiging, departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/13: Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten

    JoKER-advies

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt JoKER-advies aangevraagd 

  Een kind- en jongereneffectrapport, of kortweg de JoKER, peilt naar de effecten van een wetgevend initiatief (decreet) op kinderen en jongeren. De relevantie van JoKER kan per dossier via quick scan voor een duurzaamheidsbeoordeling  bekeken worden. 

  Telkens een minister bij het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet indient dat het belang van personen jonger dan 25 jaarrechtstreeks raakt, moet dat ontwerp vergezeld zijn van een JoKER.

  Een voorontwerp van decreet dat onder de JoKER-verplichting valt, kan maar goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering als er een JoKER werd toegevoegd

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager en is geïntegreerd in het RIA-advies (tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De JoKER(/RIA) wordt aangepast aan de opmerkingen van het JoKER(/RIA)-advies.
  • In de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de verwijzing naar de RIA als bijlage opgenomen. 

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie Afdeling Jeugd van het IVA SCWJV
  Meer informatie en rechtsgrond

  Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 

  JOKER meer info

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/13: Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten

  Armoedetoets

  Initiatiefnemer Kabinet & administratie
  Beschrijving fase

  (bij voorkeur) via wetgevingsadvies@vlaanderen.be wordt Armoedetoets aangevraagd 

  Op 14 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering de implementatie van de armoedetoets binnen de Vlaamse overheid goed (VR PV 2014/10 - punt 0039). Via de armoedetoets gaat de Vlaamse Regering na of haar regelgeving geen onbedoelde effecten heeft voor mensen in armoede.

  In een eerste fase wordt per dossier nagegaan of er een effect te verwachten is op mensen in armoede (quick scan voor een duurzaamheidsbeoordeling). Als uit die eerste stap blijkt dat er een effect te verwachten is op (mensen in) armoede, wordt een meer diepgaande armoedetoets uitgevoerd.

  Dit advies wordt binnen een termijn van 4 werkdagen elektronisch bezorgd aan de adviesvrager en is geïntegreerd in het RIA-advies (tenzij uitgebreide dossiers)

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  • De Armoedetoets(/RIA) wordt aangepast aan de opmerkingen van het Armoedetoets(/RIA)-advies.
  • In de nota VR wordt in de rubriek ‘kwaliteit van de regelgeving’ de verwijzing naar de RIA als bijlage opgenomen.

  2. Kopie advies IF

  Betrokken instantie De afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  Meer informatie en rechtsgrond

  Armoedetoets meer info

  omzendbrief VR 2014/4, punt 300-305  wetgevingstechniek

  omzendbrief VR 2014/13: Regelgevingsagenda, reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten