chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanvraag Begrotingsakkoord

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  De aanvraag van het begrotingsakkoord wordt (per brief) door (het kabinet van) de vakminister overgemaakt aan 

  • de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting 
  • de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het departement F&B 

  De afdeling BORG stelt een advies (ontwerp begrotingsakkoord) op aan de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

  De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting neemt (op basis van dit advies) een beslissing over het verlenen van het begrotingsakkoord binnen een termijn van 12 werkdagen.

  Er zijn 3 beslissingen mogelijk:

  • begrotingsakkoord
  • begrotingsakkoord met voorwaarden
  • weigering begrotingsakkoord

  Indien het begrotingsakkoord niet binnen de opgelegde termijn verstrekt wordt, kan het dossier door de vakminister geagendeerd worden op de ministerraad.

  Bij weigering van het begrotingsakkoord kan het dossier door de vakminister wel geagendeerd worden op de Vlaamse Regering.

  De Vlaamse Regering doet een uitspraak over het weerhouden van de voorwaarden van het begrotingsakkoord. De Vlaamse Regering kan de weigering van een begrotingsakkoord overrulen.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  Vermeld de aanvraag en/of het bekomen van het begrotingsakkoord in de rubriek 'budgettaire impact voor de Vlaamse overheid' in de nota VR

  In deze rubriek moet de volgende informatie worden vermeld:

  • Vermeld de financiële weerslag van het voorstel duidelijk en beargumenteerd. Dat omvat een transparante weergave van de budgettaire gevolgen voor het lopende begrotingsjaar en de daaropvolgende jaren, inclusief de berekening van de ESR-impact van de voorgestelde maatregelen (artikel. 29, §1, eerste lid, 2°, BVCO).

   Vermeld of de vereiste kredieten al dan niet op de begroting zijn ingeschreven, met verwijzing naar het begrotingsartikel en, naargelang van het geval, het bedrag van de nog beschikbare kredieten of een nauwkeurige opgave van het bedrag van de aan te vragen bijkredieten. 

   Vermeld het advies van de Inspectie van Financiën en in voorkomend geval het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting.

  • vermeld worden dat er eventueel geen financiële weerslag is voor de begroting

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  (enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is) door vakminister

  4. Kopie beslissing begrotingsakkoord door Vlaams Minister bevoegd voor Financiën en Begroting (wordt eventueel na agendering toegevoegd)

  Er zijn sjablonen voor de aanvraag van het begrotingsakkoord opgesteld.

  De applicatie ROB (Registratie en Opvolging van Begrotingsakkoorden) is een webtoepassing die bedoeld is voor het opvolgen van binnenkomende begrotingsakkoorden. 

  Betrokken instantie

  Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement F&B  

  Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting

  Meer informatie en rechtsgrond

  over begrotingsakkoorden

  Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Aanvraag akkoord Bestuurszaken

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) functioneel bevoegde minister 
  Beschrijving fase

  Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor bestuurszaken, is verplicht als het voorstel betrekking heeft op:

  • een uitbreiding van het aantal VTE’s;
  • agentschapsspecifieke of instellingsspecifieke aangelegenheden met betrekking tot de agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de strategische adviesraad VLOR;
  • algemeen personeelsbeleid (met uitzondering van personeelsformatie) in Vlaamse openbare instellingen die niet onder de diensten van de Vlaamse overheid ressorteren en in de strategische adviesraad SERV.

  Het akkoord bestuurszaken wordt aangevraagd door de bevoegde minister.

  De aanvraag moet gericht worden aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, en de leidend ambtenaar van het Agentschap Overheidspersoneel.

  Het dossier bevat de volgende documenten:

  • de adviesaanvraag;
  • de nota aan de Vlaamse Regering en de documenten die voor goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. 

  Het akkoord wordt gevraagd vóór de eerste (principiële) goedkeuring.

  De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, beslist binnen twaalf werkdagen nadat hij de aanvraag ontvangen heeft.

  Als de minister geen beslissing heeft meegedeeld binnen twaalf werkdagen nadat hij de aanvraag ontvangen heeft, is zijn akkoord niet langer vereist om het dossier te agenderen op de Vlaamse Regering, op voorwaarde dat het aanvraagdossier volledig was.

  Als de minister zijn akkoord weigert, kan de functioneel bevoegde minister het voorstel toch ter beslissing aan de Vlaamse Regering voorleggen op voorwaarde dat de nota de redenen vermeldt die verantwoorden dat aan de weigering wordt voorbijgegaan.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  Rubriek ‘Impact op het personeel van de Vlaamse overheid”  vermeldt de volgende:

  • effect op het personeelsbestand en/of personeelsbudget met vermelding van het aantal vte’s en de bijbehorende graden of functies. Kosten voor ICT, huisvesting en uitrusting van het personeel hoeven niet in rekening gebracht te worden;
  • de datum van het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de interne dienstverlening van de Vlaamse overheid of bij afwezigheid de datum van de aanvraag;

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  Enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is door vakminister

  4. Kopie van de beslissing van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting over het begrotingsakkoord

  5. Kopie van de aanvraag van het akkoord Bestuurszaken
  Enkel toe te voegen als de bevoegde minister geen akkoord Bestuurszaken bij het dossier heeft gevoegd 

  6. Kopie van de beslissing van het akkoord Bestuurszaken 

  Betrokken instantie

  Kabinet van Vlaamse minister van bestuurszaken

  Agentschap Overheidspersoneel

  Meer informatie en rechtsgrond

  Personeelsuitbreiding:

  Agentschapsspecifieke wijziging aan rechtspositie van het personeel: