chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanvraag Begrotingsakkoord

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  De aanvraag van het begrotingsakkoord wordt (per brief) door (het kabinet van) de vakminister overgemaakt aan 

  De afdeling BORG stelt een advies (ontwerp begrotingsakkoord) op aan de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting.

  De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting neemt (op basis van dit advies) een beslissing over het verlenen van het begrotingsakkoord binnen een termijn van 12 werkdagen.

  Er zijn 3 beslissingen mogelijk:

  • begrotingsakkoord
  • begrotingsakkoord met voorwaarden
  • weigering begrotingsakkoord

  Indien het begrotingsakkoord niet binnen de opgelegde termijn verstrekt wordt, kan het dossier door de vakminister geagendeerd worden op de ministerraad.

  Bij weigering van het begrotingsakkoord kan het dossier door de vakminister wel geagendeerd worden op de Vlaamse Regering.

  De Vlaamse Regering doet een uitspraak over het weerhouden van de voorwaarden van het begrotingsakkoord. De Vlaamse Regering kan de weigering van een begrotingsakkoord overrulen.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  De aanvraag en/of het bekomen van het begrotingsakkoord wordt vermeld in de rubriek ‘Procedure van administratieve en begrotingscontrole’ in de nota VR

  In deze rubriek moet:

  • duidelijk en geargumenteerd de financiële weerslag van het voorstel van beslissing, zowel voor het lopende begrotingsjaar als voor de volgende begrotingsjaren vermeld worden; alsook of de vereiste kredieten beschikbaar zijn op de lopende begroting met vermelding van het begrotingsartikel en het bedrag van de nog beschikbare kredieten of het bedrag van de nog aan te vragen bijkredieten
  • vermeld worden dat er eventueel geen financiële weerslag is voor de begroting

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  (enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is) door vakminister

  4. Kopie beslissing begrotingsakkoord door Vlaams Minister bevoegd voor Financiën en Begroting (wordt eventueel na agendering toegevoegd)

  Betrokken instantie

  Afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement F&B  

  Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting

  Meer informatie en rechtsgrond

  Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en –opmaak (art 6)

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Aanvraag akkoord Bestuurszaken

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) functioneel bevoegde minister 
  Beschrijving fase
  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier
  Rubriek ‘Weerslag van het voorstel op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten”  vermeldt de volgende:

  • effect op het personeelsbestand en/of personeelsbudget van een entiteit van de Vlaamse overheid;
  • de datum van het akkoord van de minister van Bestuurszaken of bij afwezigheid de datum van de aanvraag;
  • in geval van een personeelsuitbreiding: het aantal VTE en de betrokken graden of functies en het personeelsbudget (incl. ICT-, huisvestings- en uitrustingskosten). 

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 
  Enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is door vakminister

  4. Kopie van de beslissing van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting over het begrotingsakkoord

  5. Kopie van de aanvraag van het akkoord Bestuurszaken
  Enkel toe te voegen als de bevoegde minister geen akkoord Bestuurszaken bij het dossier heeft gevoegd

   6. Kopie van de beslissing van het akkoord Bestuurszaken 

  Betrokken instantie

  Kabinet van Vlaamse minister van bestuurszaken

  Agentschap Overheidspersoneel

  Meer informatie en rechtsgrond

  Personeelsuitbreiding:

  Agentschapsspecifieke wijziging aan rechtspositie van het personeel: