chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Analyse van het BVR van 10 juni 2016 - Vlaamse doelgroepenbeleid (BS 28/06/2016)

  Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

  • Toepassingsgebied:
   * doelgroepvermindering oudere werknemers: Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen ([1]).
      Niet van toepassing op de DVO aangezien de diensten van de DVO niet onderworpen zijn aan alle regelingen van de sociale zekerheid (geen pensioenbijdragen, geen uitkeringsverzekering).
   * doelgroepvermindering jongeren: Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector
  • Inwerkingtreding: 1 juli 2016

  Voorafgaandelijk    

  Door de 6de staatshervorming werden de deelstaten bevoegd voor de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor doelgroepen. Vlaanderen heeft ervoor gekozen nieuwe doelgroepverminderingen uit te werken voor jongeren en ouderen.

  De invoering van de nieuwe doelgroepvermindering gaat gepaard met een vereenvoudiging. Een aantal bestaande maatregelen verdwijnen, met name Activa, Activa start, Activa Handicap, de tewerkstellingspremie 50+ en de doelgroepvermindering voor herstructureringen.

  De doelgroepverminderingen worden beheerd door het departement WSE, dienst Tewerkstelling. De operationele uitvoering van de doelgroepverminderingen blijft bij de RSZ en DIBISS. De algemene regels inzake DmfA blijven ongewijzigd.

  Doelgroepvermindering jonge werknemers (cfr. hfdst 1. artikelen 9 t/m 13)

  1. afschaffen Startbaanverplichting – artikel 9

  Vanaf 1 juli 2016 moeten werkgevers niet langer aan de verplichting van de startbaanovereenkomst voldoen om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering jonge werknemers (zie hierna punt 2).

  2. doelgroepvermindering jonge werknemers – artikel 10

  2.1. definities

  Vermindering voor de aanwerving van laaggeschoolde en middengeschoolde jongeren die nog geen 25 jaar zijn op het moment van de aanwerving:

  - laaggeschoold = jongeren die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
  - middengeschoold = jongeren die hoogstens over een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs beschikken.

  2.2. bedrag van de vermindering

  - aanwerving van laaggeschoolde jongeren
     Maximaal 1.150 euro/kwartaal gedurende 8 kwartalen.

  - aanwerving middengeschoolde jongeren
  Maximaal 1.000 euro/kwartaal gedurende 8 kwartalen.

  - wanneer de jonge werknemer tijdens de periode van tewerkstelling waarvoor een delgroepvermindering wordt toegekend een hoger diploma behaalt, behoudt de werkgever de toegekende doelgroepvermindering voor de resterende periode. De leeftijd van de jongere wordt enkel de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming gecontroleerd. De jongeren moet op dit moment jonger zijn dan 25 jaar. 

  3. loonplafond – artikel 11

  Als het refertekwartaalloon hoger ligt dan een bepaalde grens wordt de doelgroepvermindering niet toegekend:
  -       7.500 euro bruto eerste vier kwartalen
  -       8.100 euro bruto tijdens de volgende vier kwartalen van tewerkstelling.

  5. elektronisch dossier – artikel 12

  De doelgroepvermindering kan enkel toegekend worden wanneer de jonge werknemer over een elektronisch dossier bij de VDAB beschikt. In de loopbaanportfolio van de VDAB wordt de jongere gevraagd om zijn opleidingsgegevens in te vullen, zodat de VDAB aan de federale instellingen de nodige gegevens kan overmaken.

  De gegevens van de VDAB worden aangevuld met de gegevens uit de LED-databank van Onderwijs (Leer – en Ervaringsbewijzen Databank).

                                                              *      *      *

  In fine moet nog worden opgemerkt dat het bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 nog een doelgroepvermindering voor oudere werknemers regelt en een doelgroepvermindering  tijdens de periode van opleiding als leerling (alternerende opleiding).


  [1] Voor de RSZ zijn dit:
  de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
  de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
  de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
  de werkloosheid;
  de beroepsziekten;
  de arbeidsongevallen;
  de jaarlijkse vakantie.