chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel II. Rechten, plichten, onverenigbaarheden en cumulatie van activiteiten - Hoofdstuk 3-4-5

  Hoofdstuk 3. Onverenigbaarheden

  Art. II 10. - Toelichting - Interpretaties

  De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor ofwel:

  de functieplichten niet kunnen worden vervuld;
  de waardigheid van de functie in het gedrang komt en/of het vertrouwen van het publiek in de dienst wordt aangetast;
  de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;
  een conflict tussen tegenstrijdige belangen ontstaat.

  Art. II 11. - Toelichting

  - opgeheven[9]

  Hoofdstuk 4. Cumulatie van beroepsactiviteiten

  Art. II 12. - Toelichting - Interpretaties

  § 1. Het personeelslid mag zonder toestemming geen activiteiten cumuleren binnen de diensturen, tenzij deze inherent zijn aan de functie, en onverminderd de deontologische toetsing.

  De toestemming is ook nodig voor de cumulatie van beroepsactiviteiten tijdens een verlof, onverminderd andere reglementaire bepalingen.[9]

  § 2. De toestemming tot cumulatie wordt gegeven:

  - door de opdrachtgever voor de hoofden van een entiteit;
  - door de voorzitter van de strategische adviesraad voor het hoofd van het secretariaatspersoneel;
  - opgeheven[32]
  - door de functionele minister voor het hoofd van het Gemeenschapsonderwijs en
  - door de lijnmanager voor de personeelsleden die onder hun gezag staan.

  Art. II 13. - Toelichting - Interpretatie

  De uitoefening van activiteiten buiten de diensturen kan enkel getoetst worden aan de deontologische regels inzake onverenigbaarheden, onverminderd andere reglementaire bepalingen.

  Hoofdstuk 5. Overgangsbepaling

  Art. II 14. - Toelichting

  De toestemming tot cumulatie gegeven vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft behouden, tot de lijnmanager waaronder het personeelslid ressorteert, deze desgevallend herroept.

  naar boven