chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel III. Rekrutering en selectie van het personeel - Hoofdstuk 1

  Hoofdstuk 1. Toegangsvoorwaarden via externe aanwerving

  Art. III 1. - Toelichting

  § 1. Voor de toegang tot een functie bij de diensten van de Vlaamse overheid gelden de volgende algemene toelatingsvoorwaarden:

  een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
  de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  - opgeheven[34]
  de medische geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen functie.

  § 2. De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken bepaalt de bevoegde instanties en de controleprocedure voor de vereiste medische geschiktheid.

  § 3. Onverminderd § 2 controleert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk de vereiste lichamelijke geschiktheid voor welbepaalde categorieën personeelsleden overeenkomstig de federale bepalingen.

  § 4. De functies waarvoor in de functiebeschrijving en het profiel bepaald wordt dat zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of die werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Vlaamse Gemeenschap, worden voorbehouden voor Belgen.

  Art. III 2. - Toelichting - Interpretatie

  Als algemene aanwervingsvoorwaarden om als personeelslid van de diensten van de Vlaamse overheid te worden aangeworven, gelden:

  het diploma of studiegetuigschrift bezitten dat overeenstemt met het administratief niveau van de functie waarin wordt aangeworven, zoals bepaald in bijlage 2 bij dit besluit, of een ervaringsbewijs of toegangsbewijs, vermeld in artikel III 3, §2, voor dezelfde functie;[17]
  In dit besluit wordt verstaan onder ervaringsbewijs: een ervaringsbewijs als vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, waarover een protocol wordt gesloten in het Sectorcomité XVIII omdat het relevant is voor de diensten van de Vlaamse overheid.[17]
  slagen voor een vergelijkende selectie via een objectief wervingssysteem.
    Deze verplichting geldt niet voor contractuele personeelsleden die in dienst genomen worden
    - voor vervangingsopdrachten;
    - voor tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften met een arbeidsovereenkomst van maximaal één jaar en uitzonderlijk verlengbaar met maximaal één jaar[12];
    - in startbanen;
    - met doctoraatsbeurzen;[2]
    - topsporters en hun omkadering.[12]

  Art. III 3. - Toelichting

  § 1. In afwijking van artikel III 2, 1°, kan door de lijnmanager, voorafgaand aan de rekrutering, van die voorwaarde worden afgeweken als de functie voorkomt op de lijst van knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, wordt vastgesteld na advies van de selectoren.[17]

  § 2. Daarnaast kan de lijnmanager, voorafgaand aan de selectie, bij een met redenen omklede beslissing waaruit een redelijk vermoeden van meerwaarde van deze procedure blijkt, opnemen in het selectiereglement dat in afwijking van artikel III 2, 1°,  ook personen die nog niet beschikken over het diploma, studiegetuigschrift, ervaringsbewijs of toegangsbewijs, zich kandidaat kunnen stellen voor de functie. Zij krijgen enkel toegang tot de selectieprocedure na het behalen van een toegangsbewijs, uitgereikt door de VDAB, na beoordeling van hun competenties zoals hierna bepaald. Het toegangsbewijs van de VDAB is zeven jaar geldig voor dezelfde functie bij de diensten van de Vlaamse overheid.

  Van een kandidaat die niet beschikt over een diploma, studiegetuigschrift, ervaringsbewijs of toegangsbewijs als vermeld in het selectiereglement, wordt een portfolio beoordeeld. De kandidaat lijst relevante kennis, vaardigheden en attitudes voor de functie op in het portfolio en staaft dit met zoveel mogelijk bewijsstukken.

  De VDAB duidt per vacature beoordelaars aan met de nodige expertise om portfolio’s te beoordelen.

  De lijnmanager bepaalt samen met de VDAB en de selector de te bewijzen competenties waarop de beoordeling van het portfolio voor de vacature gebeurt.

  De VDAB reikt na een positieve beoordeling van een portfolio bovenvermeld toegangsbewijs uit. Het toegangsbewijs vermeldt de functie waarvoor het geldt, welke competenties op welk niveau werden beoordeeld, en de ingangsdatum en geldigheidsduur van het toegangsbewijs.

  De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, kan nadere voorwaarden bepalen.[17]

  § 3. Een intern personeelslid dat een functie vervult die tot hetzelfde niveau behoort als de vacante functie, hoeft niet te voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel III 2, 1°, van dit besluit, tenzij specifieke diplomavoorwaarden bepaald zijn.[17]

  § 4. - opgeheven[32]

  Art. III 4. - Toelichting

  De administratieve niveaus en de overeenstemmende diploma's of getuigschriften zijn:

  niveau A: [2] master diploma
  [39]
  niveau B: bachelor diploma
  [39]
  niveau C: secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  niveau D: geen diplomaverplichting

  Art. III 5. - Toelichting

  Bijzondere aanwervingsvoorwaarden voor een functie kunnen worden vastgesteld door de lijnmanager[9], in overeenstemming met de functiebeschrijving en het competentieprofiel, en na overleg met de selector[9].[2]

  naar boven