chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel VI - Titel 6 Graadverandering en functiewijziging

  Hoofdstuk 1. Specifieke graadveranderingen binnen het zeewezen

  [14]

  Art. VI 59. - Toelichting

  § 1. Volgende graadveranderingen zijn mogelijk bij de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust mits te slagen voor een vergelijkende competentieproef en het bezit van het in de functiebeschrijving gevraagde diploma, brevet, certificaat, getuigschrift of vaarbevoegdheidsbewijs:

  van de graad van speciaal assistent  (functie matroos of stoker) naar de graad van schipper of motorist;
  van de graad van motorist naar de graad van schipper;
  van de graad van schipper naar de graad van motorist.[6]

  § 2. De graadverandering naar schipper, vermeld in §1, kan ook verkregen worden door de technisch assistent van de beheersdiensten van het agentschap De Vlaamse Waterweg nv[39] als hij slaagt voor een vergelijkende competentieproefproef[6].

  § 3. De inschaling in de functionele loopbaan gebeurt met behoud van de verworven anciënniteiten. In voorkomend geval gebeurt de inschakeling op de overeenkomstige trap van de functionele loopbaan.

  § 4. Om een graadverandering na vergelijkende competentieproef[6] te verkrijgen, mag de ambtenaar geen functioneringsevaluatie hebben die besloten werd met een "onvoldoende".[2]

  § 5. Een ambtenaar die geslaagd is voor een vergelijkende competentieproef en aan wie op basis daarvan een andere functie binnen dezelfde graad wordt aangeboden, kan die functie weigeren.[9]

  Hoofdstuk 2. Specifieke functiewijziging binnen het zeewezen

  [14]

  Art. VI 60. - Toelichting

  De functiewijziging naar loods met de functie van stuurman van de loodsboot of chefloods is afhankelijk van het slagen voor een vergelijkende competentieproef[6] en van het bezit van het diploma, brevet, certificaat of getuigschrift zoals gevraagd in de functiebeschrijving.[2]

  Art. VI 61. - Toelichting

  De functiewijziging naar loods met de functie van kapitein van de loodsboot is afhankelijk van het slagen voor een vergelijkende competentieproef[6] en van het bezit van het diploma, brevet, certificaat of getuigschrift zoals gevraagd in de functiebeschrijving. Die functiewijziging kan op zijn vroegst ingaan na 100 effectieve vaardagen in de functie van stuurman.[2]

  Art. VI 62. - Toelichting

  De functiewijziging naar loods algemene functie is afhankelijk van het slagen voor een vergelijkende competentieproef[6] en van het bezit van het diploma, brevet, certificaat of getuigschrift zoals gevraagd in de functiebeschrijving. Tevens dient men voorafgaandelijk een reeks proefreizen af te leggen, zoals vermeld in artikel VI 113, § 1, 2° en 3°.[2]

  Art. VI 63. - Toelichting

  Voor de schipper bij de IVA Maritieme Dienstverlening en Kust is een functiewijziging mogelijk als hij slaagt voor een vergelijkende competentieproef[6] en over  een diploma, brevet, certificaat, getuigschrift of vaarbevoegdheidsbewijs beschikt zoals vermeld in de functiebeschrijving.[2]

  Art. VI 64. - Toelichting

  Om een functiewijziging na vergelijkende competentieproef[6] te verkrijgen, mag de ambtenaar geen functioneringsevaluatie hebben die besloten werd met een "onvoldoende".[2]

  Hoofdstuk 3. Graadveranderingen

  [23]

  Art. VI 65. - opgeheven[32]

  Hoofdstuk 3bis - opgeheven

  Art. VI 65bis. - opgeheven[9]

  Hoofdstuk 4. Vrijwillige terugzetting in graad

  [2]

  Art. VI 66. - Toelichting - Interpretatie

  De vastbenoemde ambtenaar kan op zijn verzoek tijdens zijn loopbaan eenmaal om functionele of persoonlijke redenen teruggezet worden in graad.[12] De vrijwillige terugzetting in graad gebeurt:

  voor de ambtenaar van rang A2E: in een graad van adviseur of directeur (rang A2);
  voor de ambtenaar van rang A1 en C1: respectievelijk in rang B2 en D2;
  voor de ambtenaar van rang B1: in rang C1;
  voor de ambtenaren met een andere rang: in de onmiddellijk lagere rang dan die waarin de ambtenaar was benoemd.[6]

  Als aan de nieuwe graad een functionele loopbaan verbonden is, wordt de ambtenaar ingeschaald in de op één na hoogste salarisschaal van de functionele loopbaan.[6]

  Als de terugzetting leidt tot financieel voordeel, wordt het salaris van de betrokken ambtenaar op het moment van de terugzetting in graad geblokkeerd tot op het moment dat hij in zijn organieke graad een hogere salarisschaal bereikt.[6]

  De vrijwillige terugzetting in graad is niet afhankelijk van het bestaan van een vacante betrekking.[6]

  Art. VI 67. - Toelichting

  De vrijwillige terugzetting in graad wordt toegekend door de benoemende overheid voor de graad waarin de ambtenaar wordt teruggezet, na advies van het bevoegde managementorgaan van de entiteit, raad of instelling.[2]