chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel VI - Titel 8 De functionele loopbaan van de ambtenaar

  Hoofdstuk 1. Definitie en toepassingsgebied

  [2]

  Art. VI 104. - Toelichting

  De functionele loopbaan bestaat in de opeenvolgende toekenning aan een ambtenaar van een steeds hogere salarisschaal binnen eenzelfde rang op basis van schaalanciënniteit en zonder wijziging van graadbenaming.[2]

  Art. VI 105. - Toelichting

  De schaalanciënniteit wordt jaarlijks opgebouwd op basis van de functioneringsevaluatie:

  hetzij op een normale snelheid, waarbij de in aanmerking komende diensten gelijk zijn aan de werkelijke diensten;
  hetzij vertraagd, waarbij de in aanmerking komende diensten
    a) gelijk zijn aan de helft van de werkelijke diensten als de functioneringsevaluatie met de aanduiding "loopbaanvertraging" besloten wordt;
    b) vervallen als de functioneringsevaluatie met een onvoldoende besloten wordt.

  De opbouw van de schaalanciënniteit, zoals bedoeld in het eerste lid, heeft uitwerking op 1 juli van het jaar volgend op het evaluatiejaar en dit gedurende een periode van 12 maanden.[2]

  Art. VI 106. - Toelichting

  In afwijking van artikel VI 105 bouwt de ambtenaar:

  a) met verlof voor opdracht;
    b) met militaire dienst of burgerdienst;
    c) met vakbondsverlof als vaste afgevaardigde,
  schaalanciënniteit op aan normale snelheid;
  a) met een volledige onderbreking van de loopbaan in het kader van het zorgkrediet of een voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof, met uitzondering van het voltijds ouderschapsverlof[33];
    b) met voltijds politiek verlof;
    c) tijdens een periode van tuchtschorsing, bedoeld in artikel VIII 4;
    d) opgeheven[37]
  geen schaalanciënniteit op.[2]

  Art. VI 107. - Toelichting

  Als een ambtenaar tussen 1 juli en 30 juni overgaat naar een volgende salarisschaal in de functionele loopbaan of naar een hogere hiërarchische graad, verkrijgt hij in zijn nieuwe salarisschaal of graad de normale loopbaansnelheid voor de resterende periode tot 30 juni.[2]

  Art. VI 108. - Toelichting

  De toekenning van de hogere salarisschaal in de functionele loopbaan of van een andere functie kan bovendien afhankelijk worden gesteld van het behalen van brevetten of getuigschriften of van het slagen voor een vergelijkende competentieproef zoals bepaald in de functiebeschrijving.[2][6]

  Hoofdstuk 2. De diverse functionele loopbanen

  [2]

  Art. VI 109. - Toelichting

  § 1. Binnen de hieronder vermelde rangen geldt een functionele loopbaan. De overgang tussen de hieronder opgesomde salarisschalen geschiedt na het aantal jaren schaalanciënniteit dat ernaast vermeld wordt:

  in rang A1
    a) van de eerste naar de tweede salarisschaal na 6 jaar
      van A111  naar A112  
      van A121  naar A122  
      van A141  naar A142 
    b) van de tweede naar de derde salarisschaal na 12 jaar
      van A112  naar A113  
      van A122  naar A123 
    c) van de tweede naar de derde salarisschaal na 6 jaar
      van A142 naar A143
    d) van de derde naar de vierde salarisschaal na 9 jaar
      van A113  naar A114  
      van A123  naar A124  
      van A143 naar A144  
  in rang A1 wetenschappelijk personeel
    - basis functionele loopbaan
    a) van de eerste naar de tweede salarisschaal na 4 jaar
      van A165  naar A166 
    b) van de tweede naar de derde salarisschaal na 6 jaar
      van A166  naar A167
    - expert functionele loopbaan
    a) van de vierde naar de vijfde salarisschaal na 10 jaar
      van A168  naar A169 
  a) in rang A2
      van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
      van A211  naar A212
      van A221  naar A222
      (...) geschrapt[6]
      van A261  naar A262
    b) in rang A2 - vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland
    - van de eerste naar de tweede salarisschaal na 6 jaar
      van A211  naar A212
    - van de tweede naar de derde salarisschaal na 6 jaar
      van A212 naar A213
  in rang B1
    a) van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar
      van B111  naar B112 
      van B121  naar B122 
    b) van de tweede naar de derde salarisschaal na 10 jaar
      van B112  naar B113 
      van B122  naar B123 
    c) van de derde naar de vierde salarisschaal na 9 jaar
      van B113  naar B114  
      van B123  naar B124  
  in rang B2
      van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
      van B211  naar B212
      van B221  naar B222
      van B231  naar B232
  in rang C1
    a) van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar
      van C111  naar C112
      van C121  naar C122
      van C131  naar C132
      van C141  naar C142  
    b) van de tweede naar de derde salarisschaal na 10 jaar
      van C112  naar C113
      van C122  naar C123
      van C132  naar C133
      van C142  naar C143  
    c) van de derde naar de vierde salarisschaal na 9 jaar
      van C113 naar C114  
      van C123 naar C124  
      van C133 naar C134  
      van C143 naar C144  
  in rang C2
      van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
      van C211  naar C212
      van C221  naar C222
      van C241 naar C242  
  in rang D1  
    a) van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar  
      van D111  naar D112  
      van D121  naar D122  
      van D131  naar D132  
      van D141  naar D142  
    b) van de tweede naar de derde salarischaal na 9 jaar 
      van D112  naar D113  
      van D122  naar D123  
      van D132  naar D133  
      van D142  naar D143  
  in rang D2
      van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
      van D211  naar D212 
      van D221  naar D222 
      van D231  naar D232 
      van D241  naar D242 

  § 2. In afwijking van § 1 start de ambtenaar van rang A1 (wetenschappelijk personeel) op de tweede trap van de functionele loopbaan, zijnde de salarisschaal A 166 als hij houder is van:

  het diploma van:
  a) master in de geneeskunde (beroepstitel arts);
  b) master in de diergeneeskunde;
  c) master in de ingenieurswetenschappen;
  d) master in de bio-ingenieurswetenschappen;
  e) master in de farmaceutische zorg;
  f) master in de geneesmiddelenontwikkeling;

  of bij overgangsmaatregel, het diploma van:
  a) arts;
  b) dierenarts;
  c) burgerlijk ingenieur;
  d) landbouwkundig ingenieur;
  e) ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën;
  f) bio-ingenieur;
  g) apotheker;

  of van[6] een doctoraat op proefschrift of van een diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.

  § 3. In afwijking van § 1 wordt een ambtenaar van rang A1 (wetenschappelijk personeel) bevorderd tot de tweede trap van de functionele loopbaan, namelijk de salarisschaal A 166, op de eerste van de maand die volgt op de toekenning van het doctoraat, diploma of certificaat dat hij tijdens zijn loopbaan in de entiteit, raad of instelling verwerft.

  § 4. Een ambtenaar van rang A1 (wetenschappelijk personeel), titularis van de salarisschaal A 166, die houder is van een doctoraat op proefschrift of van een diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend, en die ten minste 4 jaar werkelijke prestaties binnen de diensten van de Vlaamse overheid en de met rechtspersoonlijkheid beklede patrimonia[9] en 6 jaar functierelevante wetenschappelijke activiteit telt, kan door de lijnmanager van de entiteit, raad of instelling, in afwijking van § 1, 2°[6], bevorderd worden tot de derde trap van de functionele loopbaan, namelijk de salarisschaal A 167.

  § 5 - opgeheven[9]

  Art. VI 110. - Toelichting

  De lijnmanager van de entiteit, raad of instelling kan na advies van het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling aan een ambtenaar van rang A1 van het wetenschappelijk personeel die 6 jaar werkelijke prestaties in de salarisschaal A 167 telt, de titel van wetenschappelijk attaché-expert en de salarisschaal A 168 toekennen, als hij:

  - hetzij houder is van een doctoraat op proefschrift of van een diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend;
  - hetzij het bewijs levert dat hij in een tak van de wetenschap waarop het ambt betrekking heeft, uitzonderlijk wetenschappelijk werk heeft verricht dat met een doctoraat op proefschrift kan worden vergeleken, op basis van zijn functioneringsevaluatie.

  Het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling wordt voor de toepassing van dit artikel uitgebreid met minimaal twee toonaangevende[9] wetenschappers van het vakgebied in kwestie, die mee beslissen.[2]

  Art. VI 111. - Toelichting

  De lijnmanager van de entiteit, raad of instelling kan na advies van het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling aan de ambtenaar van rang A2 van het wetenschappelijk personeel die onder hem ressorteert en tien jaar werkelijke prestaties in de salarisschaal A 265 telt, op basis van zijn functioneringsevaluatie de salarisschaal A 266 toekennen.

  Het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling wordt voor de toepassing van dit artikel uitgebreid met minimaal twee toonaangevende[9] wetenschappers van het vakgebied in kwestie, die mee beslissen.[2]