chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen - Titel 2

  Titel 2. Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen

  Art. X 9 - Toelichting - Interpretaties

  § 1. Het personeelslid heeft met inachtneming van de behoeften van de dienst een jaarlijks recht op 35 werkdagen vakantie.

  Het personeelslid heeft het recht om binnen het aantal van 35 werkdagen, 4 werkdagen vakantie te nemen zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan gesteld worden.

  Boven op de 35 werkdagen vakantie heeft het personeelslid van 55 jaar of ouder recht op volgend aantal extra werkdagen vakantie:

  1. vanaf 55 jaar: 1 werkdag;
  2. vanaf 57 jaar: 2 werkdagen;
  3. vanaf 59 jaar: 3 werkdagen;
  4. vanaf 60 jaar: 4 werkdagen;
  5. vanaf 61 jaar: 5 werkdagen.[6]

  Deze regeling is niet van toepassing op personeelsleden die van een bijzondere verlofregeling van de openbare ziekenhuizen genieten, of de bijzondere verlofregeling, vermeld in § 3.[6]

  Het personeelslid kan jaarlijks maximaal elf werkdagen opsparen. Het opgespaard verlof kan nooit meer dan 150 werkdagen bedragen. Het opgespaard verlof wordt aangewend in de volgende kalenderjaren en uiterlijk voor de pensionering.[37]

  In afwijking van het vierde lid kan het personeelslid dat het onbetaald verlof vermeld in artikel X 62, §1, 1°, opneemt in het jaar waarin het dit onbetaald verlof heeft opgenomen maximaal vijf werkdagen naar het volgende jaar overdragen.[37]

  Ingeval het personeelslid door ziekte of arbeidsongeval zijn vakantieverlofdagen niet heeft kunnen opnemen vóór de pensionering, worden de bepalingen van artikel VII 11, § 2 toegepast.[6]

  § 2. Het personeelslid in continudienst heeft recht op 35 vakantiedagen omgerekend in verhouding tot de normale dagelijkse arbeidsduur.

  § 3. In afwijking van paragraaf 1 hebben de volgende personeelsleden van het agentschap Jongerenwelzijn die in een gemeenschapsinstelling of in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard[32] werken, recht op het hierna vermelde aantal jaarlijkse verlofdagen: de personeelsleden van niveau D, C en B met de functie van begeleider, leraar, nachtwaker of bewakingsassistent[32]. Personeelsleden met de graad van leidinggevend hoofddeskundige worden uitgesloten van dit voordeel.[18

  leeftijd aantal verlofdagen
  van 45 tot en met 49 jaar 36 dagen
  van 50 tot en met 54 jaar 48 dagen
  van 55 tot en met 64 jaar 60 dagen

  [18]

  De regeling vermeld in het eerste lid is overeenkomstig van toepassing op de in het kader van de afslanking van de provincies overgehevelde  personeelsleden van niveau B en C van MFC Heynsdaele met de functie van opvoeder, hoofdopvoeder of groepschef die recht hadden op het eindeloopbaanverlof en die ter beschikking gesteld worden van de vzw Wagenschot, voor zover zij na de overheveling dezelfde functie blijven uitoefenen.[36]

  Art. X 10 - Toelichting

  Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op jaarlijkse vakantiedagen.

  Wanneer een personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt, bij de diensten van de Vlaamse overheid, wordt zijn vakantieverlof in evenredige mate verminderd tijdens het lopende jaar.[2]

  Het aantal vakantiedagen wordt in evenredige mate verminderd met het aantal onbezoldigde verlofdagen tijdens het lopende jaar en, indien niet meer mogelijk, tijdens het daaropvolgende jaar.

  In afwijking van het derde lid, ondergaat het jaarlijks vakantieverlof van het contractuele personeelslid geen evenredige vermindering in geval van:

  afwezigheid wegens ziekte of ongeval;
  moederschapsrust;[9]
  afwezigheid wegens militaire dienst die geen volle kalendermaand beslaat;

  vaderschap- of meemoederschapsverlof[37].[6]

  geboorteverlof;[37]

  pleegzorgverlof[37].

  In afwijking van het derde lid, ondergaat het jaarlijks vakantieverlof van de ambtenaar geen evenredige vermindering in geval van pleegzorgverlof.[37]

  Art. X 11 - Toelichting - Interpretaties

  § 1. Het personeelslid heeft vakantie op de wettelijke en decretale feestdagen en op 2 en 15 november en 26 december.

  § 2. Ter vervanging van de in § 1 vermelde vakantiedagen die samenvallen met een zaterdag of zondag, heeft het personeelslid dat niet in een continuregeling tewerkgesteld wordt, vakantie voor de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

  Het personeelslid dat verplicht is om op één van de in § 1 vermelde dagen of in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar te werken ten gevolge van behoeften van de dienst, krijgt in evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen worden genomen.

  § 3. Het personeelslid tewerkgesteld in continudienst die werkt of in rust is op de in § 1 vermelde dagen krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen genomen worden.

  § 4. Het personeelslid dat niet in continudienst werkt en dat vóór Kerstmis de diensten van de Vlaamse overheid verlaat ingevolge pensionering krijgt vervangende vakantiedagen gelijk aan het aantal feestdagen die samenvallen met een zaterdag of zondag tijdens het gedeelte van het jaar voorafgaand aan de pensionering.

  Art. X 12 - Toelichting

  De in deze titel bedoelde vakantiedagen worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

  Zij worden niet opgeschort bij ziekte doch wel bij hospitalisatie van het personeelslid en de eventueel hierop aansluitende herstelperiode.[2]