chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  FAQ externe mobiliteit

  Interpretatie bij art. VI 30bis e.v.

  Vragen

  Welke externe overheden ressorteren onder de externe mobiliteit? 
  Welke zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de externe mobiliteit en statutair over te stappen vanuit een externe overheid? 
  Welke functies kunnen via externe mobiliteit worden ingevuld? 
  Dient er een stage te worden doorlopen? 
  Is er behoud van loon? 
  Is er behoud van anciënniteiten? 
  Waar worden de vacatures bekendgemaakt? 
  Welke procedure dient men te volgen? 
  Welke standplaats bekomt men? 
  Wat met de reeds afgelegde overgangsexamens? 
  Wat met het opgebouwde ziektekrediet? 
  Wat met de verloven? 
  Wat met het vakantieverlof? 
  Hoe verloopt de evaluatie?

  Vragen en antwoorden

  Welke externe overheden ressorteren onder de externe mobiliteit?

  • een federale overheidsdienst, een programmatorische federale overheidsdienst, alsook de diensten die ervan afhangen, het ministerie van landsverdediging of één van de rechtspersonen, bepaald in artikel 1, 3° van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;
  • de diensten van de andere gemeenschappen en gewesten, van de colleges van de gemeenschapscommissies en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;
  • de entiteiten en raden die niet behoren tot de diensten van de Vlaamse overheid, het Universitair Ziekenhuis Gent, de Watergroep en de Vlaamse Radio- en Televisieomroep, het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en de instellingen die verbonden zijn aan het Vlaams Parlement;
  • de gemeenten, provincies, OCMW’s, met uitzondering van het ziekenhuis in eigen beheer, vermeld in artikel 218 van het OCMW-decreet, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven en de OCMW-verenigingen, met uitzondering van de ziekenhuisverenigingen;
  • de onderwijssector.

  naar boven

  Welke zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de externe mobiliteit en statutair over te stappen vanuit een externe overheid?

  Ambtenaren komen tijdens hun stageperiode niet in aanmerking voor externe mobiliteit.

  De ambtenaar van de externe overheid moet:

  • een graad, rang, functie of vakklasse bekleden die door de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken als gelijkwaardig is erkend met de graad of rang waartoe de vacante betrekking behoort; de personeelsleden die in aanmerking komen voor externe mobiliteit hebben dus een functie die behoort tot hetzelfde niveau als de vacante functie.
  • voldoen aan de taalwetten (dus een Nederlandstalig diploma hebben of een equivalent Selor-getuigschrift);
  • beantwoorden aan het functieprofiel van de betrekking.

  In het kader van de externe mobiliteit geldt de voorwaarde niet dat de ambtenaar van de externe overheid het diploma of getuigschrift moet bezitten dat overeenstemt met het administratief niveau van de functie waarin wordt aangeworven, zoals bepaald in bijlage 2 bij het VPS. Het is immers logisch dat ook personeelsleden die bij de externe overheid via een overgangsexamen een bepaald niveau bereikt hebben in aanmerking komen voor externe mobiliteit. Bij aanwerving binnen de diensten van de Vlaamse overheid maakt men voor de interne personeelsleden met een functie behorende tot hetzelfde niveau als de vacante functie ook reeds een uitzondering op de diplomavereiste. Het selectiereglement vermeldt enkel een diplomavereiste als er een specifieke diplomavoorwaarde voor de functie is  (bv. ingenieur of arts).

  naar boven

  Welke functies kunnen via externe mobiliteit worden ingevuld?

  Alle betrekkingen bij de Vlaamse overheid kunnen worden open verklaard voor externe mobiliteit, uitgezonderd functies van N-niveau (bijv. administrateur-generaal), algemeen directeur en functies van N-1 niveau (afdelingshoofd). Sinds 1 juli 2016 (BVR selectieprocedures van 24 juni 2016) is bij een statutaire externe werving steeds de combinatie met externe mobiliteit verplicht. De mogelijkheid van artikel VI 30quater om de oproep dan te richten tot een bepaald segment, geldt dan niet. Men moet zich richten tot de volledige populatie van de externe mobiliteit. De beperking van de populatie is alleen mogelijk indien men een vacature enkel invult via de externe mobiliteit.

  naar boven

  Dient er een stage te worden doorlopen?

  De kandidaat beschikt over een maximale termijn van drie maanden, na de selectiebeslissing, om zijn ambt overeenkomstig de statutaire bepalingen van de externe overheid waar hij benoemd is, op te nemen. De lijnmanager kan opteren voor een proeftijd van maximaal 3 maanden. Die termijn is verlengbaar met de duur van de afwezigheden, boven het aantal van tien werkdagen afwezigheid. Zowel de lijnmanager als de ambtenaar kunnen met een opzegtermijn van 3 dagen een einde stellen aan de mobiliteit.

  naar boven

  Is er behoud van loon?

  Er is geen salarisgarantie. De bij de overheid van herkomst opgebouwde geldelijke anciënniteit wordt overgenomen. De ambtenaar krijgt dan ook de salarisschaal die verbonden is aan de graad of rang waartoe de vacante betrekking behoort. Hij wordt bezoldigd in het bedrag van zijn salarisschaal dat overeenstemt met zijn geldelijke anciënniteit.

  naar boven

  Is er behoud van anciënniteiten?

  Aangezien de procedure van externe mobiliteit enkel plaats heeft in dezelfde of gelijkwaardige graad, rang, functie of vakklasse wordt de bij overheid van herkomst opgebouwde dienst-, niveau- en graadanciënniteit overgenomen bij de diensten van de Vlaamse overheid.

  In het geval aan de graad een functionele loopbaan is verbonden, dan wordt de betrokken ambtenaar, op basis van de gecumuleerde schaalanciënniteit die hij op datum van de overdracht heeft, ingeschaald op een trap van de functionele loopbaan.

  De schaalanciënniteit van de ambtenaar is dan gelijk aan de gecumuleerde schaalanciënniteit verminderd met de schaalanciënniteit(en) nodig voor de inschaling op de trap van de functionele loopbaan.

  Er is evenwel enkel overname van schaalanciënniteit als het begrip schaalanciënniteit ook bestaat binnen de entiteit van herkomst en het begrip daar dan ook dezelfde lading dekt als binnen de diensten van de Vlaamse overheid (beleidslijn van de Vlaamse minister van bestuurszaken van 3 juli 2007). Tot op heden is dit enkel het geval bij de lokale besturen, alsook bij de federale overheid vanaf 1 januari 2014.

  naar boven

  Waar worden de vacatures bekendgemaakt?

  Vacatures worden bekendgemaakt door het Agenschap Overheidspersoneel. Spontane kandidaatstelling is niet voorzien.

  Niet alle vacatures voor interne kandidaten van de Vlaamse overheid zijn toegankelijk via externe mobiliteit. In de deelnemingsvoorwaarden moet worden vermeld dat de vacature toegankelijk is voor ambtenaren van de federale overheid en/of andere gemeenschappen/gewesten en/of lokale besturen. De vacature moet m.a.w. open verklaard zijn voor externe mobiliteit. Vanf 1 juli 2016 moet elke statutiare externe werving verplicht gecombineerd worden met de externe mobiliteit.

  Vacatures voor externe mobiliteit worden op de volgende site bekendgemaakt: www.werkenvoorvlaanderen.be.

  SELOR is geen betrokken partij in de procedure van externe mobiliteit naar de Vlaamse overheid.

  naar boven

  Welke procedure dient men te volgen?

  De ambtenaar dient zijn aanvraag tot externe mobiliteit in naar aanleiding van een aanbieding voor externe mobiliteit die het Agentschap voor Overheidspersoneel heeft bekendgemaakt.
  De kandidatuur wordt ingediend bij het Agentschap voor Overheidspersoneel. Als het Agentschap voor Overheidspersoneel geen selector is (de keuze hiervan is immers vrij) vermeldt deze bij de bekendmaking van de vacature dat de kandidaturen bij de selector moeten worden ingediend.

  De selector sluit, in overleg met de lijnmanager, de kandidaten die niet voldoen aan de statutaire voorwaarden of de voorwaarden in de vacature uit van deelname aan de functiespecifieke selectie.
  De lijnmanager van de entiteit, raad of instelling waar de betrekking vacant is, kiest de meest geschikte ambtenaar voor een bepaalde functie. De gemotiveerde selectiebeslissing houdt rekening met:
  - de kandidaatstelling
  - de functiebeschrijving van de vacature en het gewenste profiel,
  - de beoordeling van de selectietests.

  Men dient niet meer te slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen.
  Men moet uit alle kandidaten voor de vacante betrekking gekozen worden als meest geschikte ambtenaar voor de functie.

  naar boven

  Welke standplaats bekomt men?

  De standplaats wordt aangegeven in de vacature.

  naar boven

  Wat met de reeds afgelegde overgangsexamens?

  Er is geen behoud van de resultaten van overgangsexamens, afgelegd bij de externe overheid, voorzien bij externe mobiliteit.

  naar boven

  Wat met het opgebouwde ziektekrediet?

  Indien de ambtenaar tijdens de loopbaan 666 werkdagen afwezig is geweest wegens ziekte, kan het geneeskundig controleorgaan een voorstel formuleren aan de federale medische dienst bevoegd voor de definitieve ongeschiktverklaring van de ambtenaar. Aangezien dit contingent wordt toegekend voor de loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid beginnen deze externe ambtenaren (na benoeming ingevolge externe mobiliteit) opnieuw op 666 werkdagen.
  Voor de ambtenaren boven de 62 jaar geldt in principe een ambtshalve pensionering na 365 kalenderdagen afwezigheid (met mogelijkheid tot uitstel).

  naar boven

  Wat met de verloven?

  Er is geen overgangsregeling voorzien voor verloven. Er is dus niet voorzien dat ambtenaren die op het ogenblik van de overheveling met verlof zijn, dit verlof verder kunnen zetten tot het einde van de voorziene termijn. Nieuwe verloven kunnen enkel worden toegestaan overeenkomstig het Vlaams Personeelsstatuut.

  naar boven

  Wat met het vakantieverlof?

  Het personeelslid heeft met inachtneming van de behoeften van de dienst jaarlijks recht op 35 werkdagen vakantie.

  Bovenop de 35 werkdagen vakantie heeft het personeelslid van 55 jaar of ouder recht op volgend aantal extra werkdagen vakantie:
  - vanaf 55 jaar : 1 werkdag,
  - vanaf 57 jaar: 2 werkdagen,
  - vanaf 59 jaar: 3 werkdagen,
  - vanaf 60 jaar: 4 werkdagen,
  - vanaf 61 jaar: 5 werkdagen.

  Wanneer een personeelslid in de loop van het jaar in dienst treedt of zijn functie definitief neerlegt, bij de diensten van de Vlaamse overheid, wordt zijn vakantieverlof in evenredige mate verminderd tijdens het lopende jaar.

  naar boven

  Hoe verloopt de evaluatie?

  Elk personeelslid dat in de loop van een kalenderjaar ten minste 3 maanden prestaties heeft geleverd, wordt hierover geëvalueerd.

  Het VPS bepaalt dat de ambtenaar definitief beroepsongeschikt bevonden is, indien hij na een evaluatie "onvoldoende" bij één van de eerstvolgende evaluaties een tweede evaluatie "onvoldoende" krijgt.

  Er is geen bepaling voorzien dat personeelsleden die in dienst treden via externe mobiliteit in de diensten van de Vlaamse overheid de laatste evaluatie behouden die hun werd toegekend bij de externe overheid.

  Indien de laatste evaluatie een onvoldoende was, dan wordt de ambtenaar niet ontslagen als bij de Vlaamse overheid bij één van de twee eerstvolgende evaluaties een tweede evaluatie "onvoldoende" krijgt.

  naar boven