chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Historiek Informatie Vlaanderen

  In 2015 heeft de Vlaamse regering beslist om enkele entiteiten van de Vlaamse overheid samen te voegen tot Informatie Vlaanderen. De bedoeling hiervan was om de krachten op het vlak van informatiebeleid, geografisch en niet geografisch te bundelen. Dit nieuwe agentschap moet de Vlaamse overheid en de lokale besturen ondersteunen in de overgang naar een informatiegedreven overheid. Op 1 januari 2016 is het verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen officieel ontstaan.

  Hieronder volgt een korte historiek van de entiteiten die opgegaan zijn in Informatie Vlaanderen.

  Corve

  Corve (de Coördinatiecel Vlaams E-government ) is in april 2005 opgericht, die moest verschillende initiatieven rond e-government opstarten en begeleiden. Het MAGDA programma (Maximale gegevensdeling tussen agentschappen & administraties), ter ondersteuning van de uitbouw van een volwaardig stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen, werd door minister Bourgeois aangekondigd in een brief aan alle leidende ambtenaren van de Vlaamse overheid op 7 juni 2005.

  Op 21 februari 2006 vond de officiële lancering plaats van de eerste serie diensten van het MAGDA platform als ondersteunende infrastructuur voor het MAGDA programma. Deze eerste release van het MAGDA platform vormde een belangrijke mijlpaal voor de Coördinatiecel Vlaams e-government, omdat nu de eerste tastbare diensten (raadpleging van KSZ en VKBO via webservices, interactieve webtoepassing VKBO-GO) werkelijkheid werden. Deze officiële lancering in aanwezigheid van de pers verhoogde in hoge mate de zichtbaarheid en de geloofwaardigheid van de CORVE strategie m.b.t. de uitbouw van generieke e-government back-office diensten voor eenmalige gegevensopvraging en -uitwisseling.

  Corve had ook een budget van 1 miljoen euro ter beschikking voor het ondersteunen van e-governmentprojecten van andere administraties. Enkele voorbeelden hiervan zijn het online aanvragen van studietoelagen, het online aankopen van een Lijn-abonnement waarbij de klant niet meer naar de gemeente om een attest van gezinssamenstelling moest, de “Premiezoeker “ die alle huisvestings- en renovatiepremies vlot hielp doorzoeken.

  Later heeft Corve zijn werking uitgebreid tot de lokale besturen. Eerst werd een studie uitgevoerd hoe de Vlaamse overheid best het egovernment van de lokale besturen kon ondersteunen.  De Interbestuurlijke Producten en DienstenCatalogus vloeide daar uit voort, en de “I-scan” die het maturiteitsniveau van de gemeenten peilde.

  Corve nam ook het initiatief om ondernemingsgevens op kaart te presenteren. Zo kon het Agentschap Ondernemen vlot de vrije zones op bedrijventerreinen identificeren.

  In het kader van het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (2008) is het “Once Only” principe naar voor geschoven (vraag als overheid niet wat je al weet) en Vlaamse Dienstenintegrator in voor het behandelen van privacygevoelige gegevens ingericht.

  Sinds 2011 nam Corve ook het voortouw in het opstellen en implementeren van een Open Data strategie voor de Vlaamse overheid. Vlaanderen scoort uitstekend in de internationale vergelijkingen of een overheid de Open Data strategie respecteert.

  Op internationaal vlak kreeg Corve aandacht voor het MAGDA-platform. En het “Citadel Statement” (2010) was een oproep om een e-governmentbeleid voor de lokale besturen uit te werken op Europees niveau.  Corve kreeg ook de leiding van 2 succesvolle Europese projecten : “Citadel on the Move” (die het gemakkelijk maakt om mobiele applicaties te maken) en “Open TransportNet “ die het gebruik van geografische data vereenvoudigt.

  Op 29 maart 2017 won het MAGDA-platform de Europese Sharing & Reuse Award van het ISA² programma, een duidelijke erkenning van de belangrijke pioniersrol die het MAGDA-platform had gespeeld op het vlak van de succesvolle uitbouw van een regionale gegevensuitwisselingsinfrastructuuur die het mogelijk maakt om het “once only” (“vraag niet wat je al weet”) te realiseren.

  AGIV

  In 1995 is in de schoot van de Vlaamse Landmaatschappij het "Ondersteunend centrum GIS-Vlaanderen" opgericht. Hierbij was het de bedoeling om alle GIS-activiteiten op een gecoördineerde en efficiënte manier uit te bouwen.

  In 2006 is deze afdeling in het kader van de hervorming van de Vlaamse administraties omgevormd tot een zelfstandig agentschap met een eigen raad van bestuur. Dat was dus het Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen. In eerste instantie was het doelpubliek (hoofdzakelijk) beperkt tot de openbare besturen. Stilaan is dat uitgebreid naar het grote publiek (burgers, private bedrijven, ....) en de beschikbare datasets werden meer en meer aangeboden als (gratis) open data. Samen met die evolutie is ook Geopunt ontstaan, een geoloket waar al die geografische gegevens op te raadplegen zijn.

  In het begin verdeelde het agentschap vooral luchtfoto’s en geografische data van andere administraties. Maar er is snel begonnen met de uitbouw van eigen datasets zoals de Basiskaart Vlaanderen (GRB) en het Adressenregister (CRAB) die intussen als authentieke gegevensbron erkend zijn. Andere geografische datasets die door het AGIV zijn opgebouwd zijn Orthofotomozaïeken, Mobilemapping, Digitaal hoogtemodel Vlaanderen, …

  Voor het verdelen van die geografische datasets is een downloadtoepassing gemaakt. De informatie over de beschikbare datasets is beschreven in de Metadatabank, waarmee het AGIV pionierswerk heeft geleverd op Europees vlak.

  Daarnaast is er een dienstverlening uitgebouwd voor het verhogen van de precisie voor GPS-metingen (FLEPOS), opbouwen en onderhouden van het themabestand Vlaamse voorkooprechten, het registreren en doorgeven van geplande werken en omleidingen op de openbare weg (Gipod).

  De gasramp in Gellingen in 2004 was de aanleiding voor het ontwikkelen van een toepassing voor het uitwisselen van liggingsdata van kabels en leidingen (KLIP) waardoor de ganse keten van aanvragen van liggingsplannen digitaal verloopt.

  De Vlaamse Infolijn

  Sinds 10 maart 1999 beantwoordt de Vlaamse Infolijn vragen van burgers, ondernemingen en organisaties aan de overheid. Nu is dat gratis informatienummer van de Vlaamse overheid gekend als 1700. Het is voor burgers, bedrijven en organisaties het eerste aanspreekpunt voor vragen aan de Vlaamse overheid. Ze kunnen er terecht voor klantgerichte overheidsinformatie en informatie over de status van hun lopende dossiers.

  De infolijn stond ook in voor het beheer van de overkoepelende website van Vlaanderen, www.vlaanderen.be. In het verlengde hiervan startte het initiatief om alle overheidswebsites dezelfde “look and feel” te geven. Zie webuniversum

  Diverse kleinere eenheden

  Dan zijn er nog nog enkele cellen die met digitalisering bezig waren die ook toegevoegd zijn aan het nieuwe agentschap. Het gaat hier over onderdelen van het beleidsdomein Bestuurszaken:

  • Beleidsvoorbereidend team voor Geografische informatie Vlaanderen
  • Team informatiebeleid
  • Delen van archiefbeleid.

  Impact op bestuursorganen

  Eind 2016 is het “stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid” opgericht. De stuurgroep GDI-Vlaanderen, de stuurgroep inzake archivering en het VDI-coördinatiecommité gaan hierin op.
  De GRB-raad en de GDI-raad worden afgeschaft.

  Samenstelling Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid