chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wettelijk kader Informatie Vlaanderen

  Oprichting Informatie Vlaanderen

  Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (18/11/2016)   

  Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (18/03/2016)

  Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en het Departement Informatie Vlaanderen aan Informatie Vlaanderen (18/03/2016)

  Ministerieel besluit houdende de overdracht van de activiteiten en de daarvoor bestemde vermogensbestanddelen van het ontbonden Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen aan Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (15/05/2016) 

  Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (15/01/2016)

  Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (27/03/2015)

  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (13/03/2015)

  Governance-structuur:

  Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid (23/12/2016)

  Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

  Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect.): Decreet van 6 juli 2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (B.S. 08.08.2012)

  Diverse regelgeving over e-government

  Een overzicht van allerlei regelgeving over e-government, o.a. over de "oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator".

  GDI-decreet

  Inleiding

  De Vlaamse Regering bekrachtigde op 20 februari 2009 het decreet over de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI-decreet). De Geografische Data-Infrastructuur zorgt ervoor dat kwaliteitsvolle en actuele geografische informatie beschikbaar is.

  Opgebouwd rond drie concepten

  Het GDI-decreet is opgebouwd rond het concept ‘authentieke geografische gegevens’. Dit zijn gegevens waarvan de Vlaamse Regering de actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid heeft gecertificeerd. Twee andere cruciale concepten van het nieuwe decreet zijn het ‘decentrale beheer’ en de ‘meervoudige toegang’. Dit betekent dat geografische gegevens beheerd worden op het bestuurlijke niveau waar dat het meest efficiënt kan. De gegevens worden vervolgens wel maximaal gedeeld via een netwerkmodel. Dit moet zorgen voor een efficiëntere werking van de overheid en betere contacten met de burger.

  Omzetting Europese Inspire richtlijn

  De Vlaamse Regering realiseert met het GDI-decreet de omzetting van de Europese INSPIRE-richtlijn. Deze richtlijn voorziet in de uitbouw van een grensoverschrijdende Europese geografische data-infrastructuur. 

  Op 11 februari 2009 werd het ontwerp van decreet aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en op 20 februari 2009 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering.

  Belgisch Staatsblad:  20 februari 2009 - Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen - (B.S.28.04.2009)

  Gecoördineerde versie: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017838&datum=&geannoteerd=false&print=false

  Uitvoeringsbesluiten

  Goedgekeurde besluiten van de Vlaamse Regering - gecoördineerde versie in de Vlaamse Codex.

  Inhoud van de GDI

  Geografische gegevensbronnen, hun bijbehorende diensten en metadata maken deel uit van de Vlaamse GDI. We kunnen ze opdelen naar gelang het beheer:

  • Geografische gegevensbronnen die worden beheerd door deelnemers aan GDI-Vlaanderen en die vallen onder één van de INSPIRE-thema’s.
   Voorbeeld: de Vlaamse Hydrografische Atlas wordt beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en valt onder het INSPIRE-thema ‘Hydrografie’. 
  • Geografische gegevensbronnen die worden beheerd door deelnemers aan GDI-Vlaanderen. De stuurgroep GDI-Vlaanderen stelde vast dat ze nodig zijn voor het uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitvoeren van taken die verband houden met het milieu.
   Voorbeeld: de Atlas der Buurtwegen die beheerd wordt door de vijf provincies. 
  • Geografische gegevensbronnen die worden beheerd door derden (niet-deelnemers aan GDI-Vlaanderen). De stuurgroep GDI-Vlaanderen stelde vast dat ze nodig zijn voor het uitvoeren van taken van algemeen belang of voor het uitvoeren van taken die verband houden met het milieu.
   Voorbeeld: de digitale kadastrale percelenplannen zijn eigendom van en worden beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. 
  • Geografische gegevensbronnen die gezamenlijk, door deelnemers en niet-deelnemers aan GDI-Vlaanderen, werden aangemaakt.
   Voorbeeld: het Middenschalig Referentiebestand Wegen is een oplossing die uitgewerkt wordt in het kader van GDI-Vlaanderen, samen met het NGI. Het bestand moet tegemoet komen aan de noden van de gebruikers van wegenbestanden: wegbeheerders, openbaar vervoer, mobiliteit. 

  Instemmingsdecreet INSPIRE samenwerkingsakkoord

  Om de implementatie van de INSPIRE-richtlijn te coördineren binnen België, bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten en de federale overheid. Om het akkoord in werking te laten treden, moet er voor de drie gewesten en de federale overheid een instemmingsregelgeving zijn. 

  Voor Vlaanderen is dit het Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie van 23 december 2010.