chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: kan de salarisinhouding op grond van het VPS soms meer dan 1/5 van het uitbetaald loon bedragen, zoals de loonbeschermingswet dit in bepaalde gevallen toelaat?

  Interpretatie bij art. VII 10 en art. VIII 3

  Vraag:

  Kan de salarisinhouding op grond van het VPS soms meer dan 1/5 van het uitbetaald loon bedragen, zoals de loonbeschermingswet dit in bepaalde gevallen toelaat?

  Antwoord:

  Nee.

  Motivatie:

  Voorafgaande opmerking:
  Een inhouding van teveel betaald loon is strikt juridisch niet mogelijk op basis van artikel 23 van de loonbeschermingswet (van openbare orde), tenzij met uitdrukkelijk akkoord van het personeelslid.

  1. Loonbeschermingswet
  Artikel 23 somt limitatief de gevallen op welke bedragen op het loon in mindering mogen worden gebracht. De algemene regel is dat het totaal van de inhoudingen niet meer dan 1/5 van het uitbetaalde loon mag bedragen (na inhoudingen RSZ en BV).

  Op deze 1/5-regel zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

  • bedrog van de werknemer;
  • wanneer de werknemer vóór de afrekening van de vergoedingen en schadeloosstellingen die hij aan de werkgever verschuldigd is (berokkende schade ingevolge "grove fout"), vrijwillig zijn dienstbetrekking heeft beëindigd.

  2. AP-KB
  Artikel 14, §4 van het AP-KB bepaalt dat een tuchtschorsing geen aanleiding mag geven tot een inhouding van wedde die hoger ligt dan die welke bedoeld is bij artikel 23, tweede lid, van de loonbeschermingswet (m.a.w. inhouding is beperkt tot 1/5).

  3. VPS
  Artikel VIII 3 bepaalt dat de tuchtstraf "inhouding van salaris" wordt toegepast gedurende ten hoogste drie maanden en niet meer dan één vijfde van de nettobezoldiging mag bedragen. Idem voor de tuchtstraf "tuchtschorsing".

  Conclusie
  Het VPS is volledig in overeenstemming met het AP-KB. Er kan een tegenstrijdigheid zijn met de loonbeschermingswet in geval er een tuchtstraf wordt uitgesproken ingevolge bedrog of grove fout. In dit geval is de regeling van het AP-KB en VPS nadelig voor de werkgever (zelfs bij grove fout of bedrog inhouding beperkt tot 1/5). In de andere gevallen is er geen tegenstrijdigheid.

  De loonbeschermingswet maakt weliswaar een uitzondering op de 1/5-regel mogelijk (in geval van bedrog of grove fout), maar sluit niet uit dat de werkgever toch de 1/5-regel toepast. In het VPS heeft de Vlaamse Regering zich hiertoe verbonden.

  Deze eventuele tegenstrijdigheid heeft niets vandoen met teveel betaald loon in geval van (al dan niet vrijwillig) ontslag, noch met 10 dagen ongewettigde afwezigheid. Het betreft in deze gevallen immers geen tuchtstraf en derhalve is de loonbeschermingswet gewoon van toepassing: inhouding op het salaris mag dus 1/5 niet overschrijden.

  Aangezien de beperking van de inhouding tot 1/5 niet geldt op het vakantiegeld, is het aangewezen om eerst maximaal in te houden op het salaris en daarna op het vooruitbetaalde vakantiegeld.

  (laatste update: 30/08/2013)

  naar boven