chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: deeltijds hervatten na ziekte of arbeidsongeval: statutair vs contractueel

  Interpretatie bij art. x 22 

  Vraag:

  Aan welke instantie moet het statutair en contractueel personeel de toestemming vragen om na een periode van ziekte of ongeval van gemeen recht zijn prestaties deeltijds te hervatten?
  En aan welke instantie moet de toestemming gevraagd worden om te hervatten na een arbeidsongeval? 

  Antwoord:

  Na ziekte of ongeval van algemeen recht:
  - statutair personeelslid: het geneeskundig controleorgaan
  - contractueel personeelslid: de adviserend geneesheer van zijn mutualiteit

  Na arbeidsongeval:
  - beide MEDEX 

  Motivering:

  1. Na ziekte ongeval van gemeen recht

  Het geneeskundig controleorgaan kent met het oog op de reïntegratie van de ambtenaar, de deeltijdse prestaties wegens ziekte toe a rato ten minste 50% voor een periode van ten hoogste drie maanden, wanneer het een ambtenaar die afwezig is wegens ziekte of ongeval van gemeen recht geschikt acht om zijn ambt met deeltijdse prestaties weder op te nemen. Het verrichten van deeltijdse prestaties kan door het geneeskundig controleorgaan meermaals worden verlengd met een periode van hoogstens drie maanden.

  De mutualiteit keert een specifieke uitkering bovenop het loon voor deeltijdse prestaties uit. Aldus kan een contractueel personeelslid zijn werkzaamheden slechts deeltijds hervatten wanneer hij de toestemming van de adviserend geneesheer van zijn mutualiteit op zak heeft. De werkgever is echter niet verplicht om de deeltijdse prestaties voor een contractueel toe te staan. M.a.w.: als de adviserend geneesheer van de mutualiteit van mening is dat het verantwoord is om het werk deeltijds te hervatten, kan de lijnmanager deze deeltijdse hervatting steeds verbieden.

  2. Na arbeidsongeval

  In overeenstemming met artikel 32bis van het Koninklijk besluit van 24/01/1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, mag een ambtenaar die het slachtoffer is van een arbeidsongeval zijn ambt opnieuw opnemen met deeltijdse prestaties, indien MEDEX de getroffene daartoe geschikt acht.

  Een contractueel personeelslid dat het slachtoffer is van een arbeidsongeval kan ten gevolge een wijziging van bovenvermeld art. 32bis, sinds 1 juli 2007, zijn werkzaamheden met deeltijdse prestaties hervatten, indien de MEDEX hem daartoe geschikt acht.

  naar boven