Interpretatie VPS: gevolgen van loopbaanonderbreking voor ambtenarenpensioen

Interpretatie bij art. X 28

Vraag:

Welke gevolgen heeft de loopbaanonderbreking voor het ambtenarenpensioen?

Antwoord:

  • De gevolgen van de loopbaanonderbreking op het ambtenarenpensioen kunt u terugvinden in bijlage 1 bij de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/10 van 24.04.2007.
  • 12 maanden loopbaanonderbreking is ambtshalve aanneembaar in het kader van de pensioenreglementering. U beslist zelf of u nog voor 48 bijkomende maanden persoonlijk valideert (bijdragebetaling 7,5%). Desgevallend zou u binnen deze 48 maanden ook nog recht kunnen hebben op een vrijstelling van de betaling van persoonlijke bijdragen, als u of uw echtgenoot die onder hetzelfde dak woont nog kinderbijslag ontvangt voor een kind van minder dan 6 jaar.
  • De pensioenberekening gebeurt voor ambtenaren steeds in functie van het salaris voor voltijdse prestaties. Met de afwezigheden wordt rekening gehouden via de 20/25%-regel en de non-activiteitsperiode. Voor een concrete berekening gelieve u zich te wenden tot de Pensioendienst voor de overheidssector.

naar boven