chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: moederschapsrust versus ziekteverlof

  Interpretatie bij art. X 13

  Vraag:

  Wanneer gaat het om ziekteverlof en wanneer gaat het om moederschapsrust, wanneer de zwangere werkneemster gedurende de laatste 6 weken voor de bevalling afwezig blijft?

  Antwoord:

  Gelet op het artikel 39 van de Arbeidswet van 16.03.1971 gaat het enkel om moederschapsrust wanneer de werkneemster (statutair of contractueel) zelf de moederschapsrust heeft laten ingaan.

  Ingeval er na de afwezigheid nog een werkhervatting volgt, gaat het altijd om ziekteverlof.

  Ingeval er geen werkhervatting vόόr de geboorte meer volgt, gaat het:
  - om ziekteverlof, ingeval de werkneemster geen verzoek heeft ingediend om moederschapsrust te nemen;
  - om moederschapsrust wanneer de werkneemster de moederschapsrust heeft laten ingaan.

  De mutualiteit kan beslissen (mits het akkoord van de werkneemster) om moederschapsuitkeringen te betalen aan een werkneemster die de moederschapsrust niet heeft laten ingaan, maar toch afwezig is tot aan de geboorte. Aangezien moederschapsuitkeringen hoger zijn dan ziekteuitkeringen, zal hiertegen van de zijde van de werkneemster in principe geen bezwaar worden gemaakt. 

  Voor statutairen worden de ziektedagen gedurende de 6 weken vόόr de werkelijke bevallingsdatum niet aangerekend op het ziektecontingent van 666 werkdagen.

  Aangezien noch ziektedagen, noch dagen prenataal verlof in het kader van het KB van 11.10.1991 tot gelijkstelling van sommige perioden met perioden van arbeid met het oog op verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling en het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (art. 220) (ziekteverzekering contractuelen) gelijkgesteld worden met arbeidsdagen, komen noch ziektedagen, noch dagen prenataal verlof in aanmerking voor de verlenging van het postnataal verlof. Wat dit aspect betreft heeft een kwalificatie als ziektedag, of als prenataal verlof, dus eigenlijk geen belang.

  naar boven