chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: toekennen opvangverlof bij pleegvoogdij

  Interpretatie bij art. X 16

  Vraag:

  Kan er bij elke plaatsing van een pleegkind opvangverlof worden toegekend?

  Antwoord:

  Krachtens artikel X 16 van het VPS van 13 januari 2006 krijgt het personeelslid op zijn aanvraag opvangverlof wanneer een minderjarig kind in zijn gezin wordt opgenomen met het oog op pleegvoogdij. Er dienen in voorliggende situatie dus twee voorwaarden vervuld te worden:
  - het kind moet opgenomen worden in het gezin;
  - de pleegvoogdij moet gerealiseerd worden.

  De pleegvoogdij vindt haar wettelijke basis in artikel 475 bis van het Burgerlijk Wetboek: "Wanneer iemand die ten minste 25 jaar oud is, zich verbindt om een niet ontvoogd minderjarig kind te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen de kost te verdienen, kan hij zijn pleegvoogd worden, met instemming van diegenen wier toestemming vereist is voor de adoptie van minderjarigen. Een echtgenoot kan slechts met toestemming van de andere echtgenoot pleegvoogd worden."

  De overeenkomst waarbij de pleegvoogdij tot stand komt en, in voorkomend geval, de toestemming van de echtgenoot van de pleegvoogd worden vastgesteld bij authentieke akte opgemaakt door de vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige of door een notaris. Deze overeenkomst heeft eerst haar gevolgen nadat zij, op aanvraag van de pleegvoogd, bekrachtigd is door de jeugdrechtbank.

  De pleegvoogd beheert de goederen van zijn pleegkind, zonder het genot ervan te hebben. Hij oefent eveneens het recht van bewaring over het pleegkind uit, voor zover het zijn gewone verblijfplaats bij hem heeft. De pleegvoogdij neemt een einde bij de meerderjarigheid van het pleegkind.
  Pleegvoogd zijn is dus niet hetzelfde als een pleegkind opnemen in zijn gezin. De pleegvoogd kan wel het kind als pleegkind opnemen in zijn gezin, maar dit is niet noodzakelijk het geval.

  Of er opvangverlof kan toegekend worden, hangt dus af van het feit of de pleegvoogdij zal gerealiseerd worden, naast de opvang van het kind in het gezin.

  naar boven