chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: pensioenrechten en evaluatie

  Interpretatie bij art. XI 8

  Vraag:

  Hebben twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende een invloed op de pensioenrechten?

  Antwoord:

  Een ambtenaar die na twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende ontslagen wordt wegens beroepsongeschiktheid (artikel XI 8, §1 VPS) zal zijn aanspraak op een rustpensioen als ambtenaar niet verliezen. 

  Motivering:

  Artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen bepaalt dat de ambtenaar die wordt ontslagen ingevolge de opgelegde zwaarste tuchtsanctie (d.i. de afzetting bepaald in artikel VIII 2 VPS) zijn pensioenrechten in de pensioenregeling van de openbare sector verliest. Hetzelfde gebeurt indien hij wordt veroordeeld tot een criminele straf. Beide regels gelden ook voor de ambtenaren van de diensten van de Vlaamse overheid.

  Ingevolge artikel 4 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privé-sector wordt, ter compensatie van het verlies van het recht op het overheidspensioen evenwel een recht geopend op een rustpensioen in het stelsel der werknemers. Dit gebeurt na overdracht van de pensioenrechten van de FOD Financiën naar de Rijksdienst voor pensioenen.

  In geval de ambtenaar later opnieuw vastbenoemd wordt, geven de sinds dat ogenblik verrichte overheidsdiensten opnieuw recht op een overheidspensioen.

  Andere feiten, die eveneens aanleiding geven tot het (ambtshalve) ontslag, hebben geen invloed op de pensioenrechten van de ambtenaar.
  Deze zijn:

  • artikel XI 3, §1, 1° VPS: de administratieve vernietiging van het benoemingsbesluit door de Raad van State;
  • artikel XI 3, §1, 2° VPS: het verlies van burgerlijke en politieke rechten;
  • artikel XI 3, §1, 2° VPS: de lichamelijke ongeschiktheid;
  • artikel XI 3, §1, 3° VPS: de onregelmatige werkverlating vanaf 10 dagen;
  • artikel XI 5, 1° VPS: het vrijwillig ontslag.

  naar boven