chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: vertrekpunt van het politiek verlof van ambtswege voor de voorzitter van de OCMW-raad

  Interpretatie bij art. X 67

  Vraag:

  Het politiek verlof van ambtswege gaat in op het ogenblik van de eedaflegging. De voorzitter van de OCMW-raad legt echter geen eed af. Bestaat er op dit vlak een juridische leemte in het VPS?

  Antwoord:

  De eedaflegging in de zin van artikel X 67 VPS dient, wat de OCMW-voorzitter betreft, te worden geïnterpreteerd als "de opname van het mandaat".

  Motivering:

  Artikel X 67 van het VPS stelt een politiek verlof van ambtswege in voor de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente.

  Dit artikel bepaalt dat het politiek verlof van ambtswege ingaat op het ogenblik van de eedaflegging.

  Eenzelfde bepaling vinden we terug in de federale wetgeving betreffende het politiek verlof.

  Oorspronkelijk was voorzien in het ontwerp van federale wet dat het politiek verlof van ambtswege aanvangt "op datum van eedaflegging of indien geen eed wordt opgelegd, op de datum waarop de aanstelling uitwerking heeft".
  De Raad van State merkte op "dat het niet duidelijk is waartoe deze woorden kunnen dienen. Artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed bepaalt immers ....al de ingezetenen belast met enig openbaar ambt of enige openbare dienst, zijn verplicht alvorens hun betrekking te aanvaarden de eed af te leggen. Voor alle bedoelde mandaten geldt dat alvorens zij worden uitgeoefend de eed dient te worden afgelegd." Bijgevolg werd de onderlijnde passage geschrapt in het ontwerp van wet.

  De OCMW-wetgeving bepaalt dat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, de eed afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.

  Er wordt niet bepaald dat de OCMW-voorzitter de eed dient af te leggen als voorzitter (uitgezonderd de regeling voor de OCMW-voorzitters in de faciliteitengemeenten, artikel 25 bis van de organieke wet van 8 juli 1976).

  De eedaflegging in de zin van artikel X 67 VPS dient, wat de OCMW-voorzitter betreft, te worden geïnterpreteerd als "de opname van het mandaat".

  Deze interpretatie beantwoordt aan het opzet van de regeling van het politiek verlof.

  Het systeem van politiek verlof gaat nl. uit van een dubbele bezorgdheid: enerzijds de uitoefening door de ambtenaren van de overheidsdiensten van hun politieke rechten vergemakkelijken door hun de nodige tijd te verschaffen voor het efficiënt uitoefenen van hun mandaat, en anderzijds bepaalde cumulaties weren die niet gerechtvaardigd zijn en schaden aan de goede werking der diensten.

  naar boven