chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: politiek verlof en verlof voor deeltijdse prestaties

  Interpretatie bij art. X 64 §1

  Vraag:

  Wat zijn de mogelijkheden voor een personeelslid met het mandaat van burgemeester, om naast politiek verlof, verlof voor deeltijdse prestaties op te nemen zodat betrokkene maximaal 30% van de normale prestatieduur tewerkgesteld is binnen de Vlaamse overheid?

  Antwoord:

  De betrokken ambtenaar kan bovenop het politiek verlof waarop hij recht heeft nog verlof voor deeltijdse prestaties aanvragen ten belope van maximum 20% van de normale arbeidsduur (80% werken dus). De ambtenaar die verlof voor deeltijdse prestaties neemt (of het contractueel personeelslid met een deeltijds contract) en hierdoor minder dan 80% van de normale arbeidsduur presteert, heeft geen recht (meer) op politiek verlof.

  Motivering:

  Om recht te hebben op politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of ambt dat ermee gelijkgesteld kan worden, dient het personeelslid (mits naleving van de onverenigbaarheden en eventuele wettelijke of reglementaire verbodsbepalingen) zijn functie in beginsel met volledige prestaties (100%) uit te oefenen (cf. art. X 64, §1).
  Het recht op politiek verlof geldt echter ook wanneer het een ambtenaar betreft die minimaal 80% van de normale arbeidsduur werkt door verlof voor deeltijdse prestaties. Het deeltijdse contractuele personeelslid wordt hier gelijkgesteld met een ambtenaar met verlof voor deeltijdse prestaties (cf. art. X 64, §1).
  Ofschoon een recht, is het uiteraard vanzelfsprekend om de lijnmanager hiervan in kennis te stellen teneinde overleg over de wijze van opnemen te kunnen hebben (cf. de toelichting bij art. X 64, §2).

  Volgende politieke verloven kunnen aangevraagd worden voor het mandaat van burgemeester in een gemeente met +/- 13.000 inwoners: facultatief politiek verlof van 1/4 van een voltijds ambt en politiek verlof van ambtswege: 3 dagen per maand (verplicht op te nemen). Ook het halftijds politiek verlof van artikel X 69 voor het mandaat van burgemeester (een gunst) kan gecumuleerd worden met verlof voor deeltijdse prestaties ten belope van maximum 20%. In casu kan betrokkene er dus voor kiezen om halftijds politiek verlof (X 69) aan te vragen in combinatie met een verlof voor deeltijdse prestaties ten belope van 20% van een voltijds ambt. Op die manier presteert betrokkene nog aan 30%, is hij met halftijds politiek verlof en voor 20% met verlof voor deeltijdse prestaties.

  Inzake het verlof voor deeltijdse prestaties wordt geen vast percentage meer vastgelegd (in tegenstelling tot onder het VPS van 15 juli 2002: minimum 50% werken). Dit betekent echter niet dat er geen overleg nodig is (zie dienstbelang) of geen vaste verdeling nodig kan zijn. De functionele minister kan immers voor bepaalde functies toch een vast percentage vaststellen. Voortaan wordt ook niet meer gespecifieerd hoe de deeltijdse prestaties in het arbeidsrooster worden omgezet. In toepassing van artikel X 6, § 1, bepaalt de lijnmanager voor zijn entiteit de wijze van opname van verloven; hij kan een vaste verdeling opleggen

  naar boven