chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: overname van schaalanciënniteit

  Interpretatie bij art. VI 8

  Vraag:

  Behoudt een ambtenaar van de diensten van de Vlaamse overheid die meedoet aan een wervingsexamen en daarna opnieuw een proeftijd aanvat met het oog op vaste benoeming zijn administratieve anciënniteiten?
  En wat met een ambtenaar afkomstig uit een andere overheidsdienst?

  Antwoord:

  1. Voor een nieuwe aanwerving van een ambtenaar van de diensten van de Vlaamse overheid (na een wervingsexamen) geldt dat hij zijn administratieve anciënniteiten behoudt voor zover hij een betrekking opneemt in hetzelfde niveau, dezelfde graad en dezelfde salarisschaal.
  De graadanciënniteit blijft slechts behouden bij het opnemen van een betrekking in dezelfde graad.
  De niveauanciënniteit blijft slechts behouden bij het opnemen van een betrekking in hetzelfde niveau.
  De schaalanciënniteit blijft behouden bij het opnemen van een betrekking waaraan dezelfde salarisschalen gekoppeld zijn.
  Het bovenstaande geldt enkel voor bewegingen binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  2. Voor externe aanwervingen geldt dat bij een overheid verrichtte prestaties pas in aanmerking komen voor de schaalanciënniteit binnen de diensten van de Vlaamse Overheid als het begrip schaalanciënniteit tevens voorkomt in het personeelsstatuut van oorsprong (en waar dit begrip dezelfde lading dekt als bij de diensten van de Vlaamse Overheid). De Vlaamse minister van Bestuurzaken beslist of en (in voorkomend geval) in welke mate, voorgaande prestaties verricht buiten de diensten van de Vlaamse overheid in aanmerking komen voor de schaalanciënniteit (art. VI 8 § 5). Prestaties die vroeger verricht werden bij de diensten van de Vlaamse overheid nadat het begrip schaalanciënniteit werd ingevoerd, dienen niet door de Vlaamse minister van Bestuurszaken beoordeeld te worden.

  Uiteraard komt de elders opgebouwde schaalanciënniteit slechts in aanmerking voor valorisatie voor zover ze opgebouwd werd in een gelijkwaardige schaal en graad als deze die men bekleedt binnen de diensten van de Vlaamse Overheid. De elders opgebouwde schaalanciënniteit wordt niet "blindelings" overgenomen, maar de schaalanciënniteit wordt berekend volgend de "Vlaamse regels" aangezien de opbouw van de schaalanciënniteit bij het bestuur van herkomst op een andere wijze kan berekend worden.

  Tot voor kort waren het enkel de lokale besturen (gemeenten, OCMW’s en provinciebesturen), alsook Belgacom, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en De Watergroep die een vergelijkbare functionele loopbaan kenden, waardoor de daar geleverde prestaties in aanmerking kwamen voor de schaalanciënniteit.

  Sinds 1 januari 2014 werden de federale loopbanen hervormd waardoor men vanaf die datum bij de federale overheid een vergelijkbare functionele loopbaan kent als bij de Vlaamse overheid. Dit betekent dat men bij aanwerving voortaan ook moet nagaan of de kandidaten voorgaande prestaties verricht hebben vanaf 1/1/2014 bij een federaal bestuur in statutair verband in dezelfde of gelijkwaardige graad en salarisschaal als de graad en salarisschaal waarin men geworven wordt. Voor overname van eventuele schaalanciënniteit wordt elke situatie apart bekeken en desgevallend wordt de situatie voorgelegd aan de minister van Bestuurszaken. Aanrekening van schaalanciënniteit gebeurt steeds volgens de berekeningsprincipes gehanteerd bij de Vlaamse overheid: het betreft dus geenszins een automatische overname van de anciënniteiten verworven bij de andere overheden. Voor lokale besturen kan er ten vroegste vanaf 1994 schaalanciënniteit opgebouwd worden. Voor de federale overheid kan dit ten vroegste vanaf 1 januari 2014.

  naar boven