chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Anlyse van het KB van 28 oktober 2016* - re-integratie arbeidsongeschikte werknemer (B.S. 24/11/2016

  * Analyse van het KB 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft (B.S. 24/11/2016)

  • Toepassingsgebied: Dit KB wijzigt een aantal bepalingen van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers (BS 16.06.2003) en kent dus hetzelfde toepassingsgebied als dit laatste besluit. Het gaat met name om de werkgevers en de werknemers evenals de daarmee gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Voor de Vlaamse Overheid geldt dat zowel statutaire als contractuele personeelsleden hieronder vallen
  • Inwerkingtreding: 1 december 2016 (Let echter op voor de werking in de tijd van sommige bepalingen (zie verder in de analyse)
  • Inhoud: re-integratie

  Het re-integratietraject

  1. Doel van het re-integratietraject (art. 73/1, eerste lid KB Gezondheidstoezicht)

  Het re-integratietraject heeft tot doel de re-integratie (binnen de onderneming) van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen te bevorderen. Dat gebeurt door deze werknemer:

  • ofwel tijdelijk een aangepast of een ander werk te geven;
  • ofwel definitief een aangepast of een ander werk te geven.

  De centrale actor is de preventieaviseur-arbeidsgeneesheer.

  Let op: het re-integratietraject binnen de onderneming is slechts mogelijk voor personen die (nog) gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd met het KB Re-integratie werd ook een KB uitgevaardigd dat erop gericht is de re-integratie van arbeidsongeschikte personen op de algemene arbeidsmarkt te bevorderen. Dit laatste wordt hier niet besproken.

  2. Toepassingsgebied van het re-integratietraject

  Zowel contractuele als statutaire personeelsleden kunnen een re-integratietraject aanvragen.

  De werknemer kan zich tijdens het overleg laten bijstaan door een werknemersafgevaardigde in het Comité voor preventie en bescherming op het werk of, als er geen comité is, door een vakbondsafgevaardigde van zijn keuze (art. 73/6 KB Gezondheidstoezicht).

  3. Beginfase re-integratietraject

  3.1. Re-integratieverzoek (art. 73/2, §1 KB Gezondheidstoezicht)

  De arbeidsarts start het re-integratietraject op, en dit op initiatief van de werknemer, behandelend arts, adviserend geneesheer of werkgever.

  Initiërende actor

  Wanneer?

  Werknemer of behandelend arts (met toestemming van werknemer)

  Tijdens periode van arbeidsongeschiktheid (ongeacht de duur ervan, ook al tijdens de periode van gewaarborgd loon)

  Dit kan vanaf 1 januari 2017 (ongeacht aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid)

  Adviserend geneesheer mutualiteit

  Indien deze van mening is dat de werknemer in aanmerking komt voor re-integratie krachtens de ZIV-wet

  Werkgever

  1° ten vroegste vanaf 4 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer of

  2° ten vroegste vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk blijkt

  Dit kan vanaf:

  • 1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2016
  • 1 januari 2018 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten voor 1 januari 2016

  3.2. Verwittiging (art. 73/2, §2 KB Gezondheidstoezicht)

  Arbeidsarts verwittigt de andere partijen (werkgever, werknemer, adviserend geneesheer) bij ontvangst van een re-integratieverzoek (afkomstig van werkgever, werknemer/behandelend geneesheer, adviserend geneesheer).

  4. De re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts

  Vooraf: de centrale actor in de re-integratiebeoordeling is de arbeidsarts. Deze beoordeling gebeurt los van de concrete mogelijkheden die bestaan binnen de onderneming om al dan niet ander of aangepast werk aan te bieden. Dit laatste maakt deel uit van de volgende fase in het re-integratietraject: de opmaak van het re-integratieplan door de werkgever. De arbeidsgeneesheer mag zich bij de re-integratiebeoordeling niet laten beïnvloeden door de werkgever.

  4.1. Onderzoek van/overleg met de werknemer (art. 73/2, §3, eerste lid KB Gezondheidstoezicht)

  De arbeidsarts nodigt de werknemer uit voor een re-integratiebeoordeling, om:

  • na te gaan of de werknemer op termijn het overeengekomen werk – desgevallend mits aanpassing van de werkpost – opnieuw zal kunnen uitoefenen;
  • de mogelijkheden voor re-integratie te onderzoeken, op basis van de arbeidscapaciteiten van de werknemer.

  De werkgever neemt de verplaatsingskosten van de werknemer verbonden aan het re-integratietraject voor zijn rekening (art. 73/10 KB Gezondheidstoezicht).

  4.2. Overleg met andere actoren (art. 73/2, §3, tweede lid KB Gezondheidstoezicht)

  De arbeidsarts pleegt – met toestemming van de werknemer – eventueel overleg met de behandelend geneesheer, adviserend geneesheer, andere preventieadviseurs en personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie (met toestemming van de werknemer).

  De behandelend geneesheer kan zowel de huisarts als een specialist zijn.

  4.3. Onderzoek van de werkpost (art. 73/2, §3, derde lid KB Gezondheidstoezicht)

  De arbeidsarts onderzoekt ook de werkpost of werkomgeving met het oog op het nagaan van de mogelijkheden tot aanpassing ervan.

  4.4. Verslag (art. 73/2, §3, vierde lid KB Gezondheidstoezicht)

  De arbeidsarts maakt een verslag dat hij in het gezondheidsdossier opneemt:

  • van zijn bevindingen
  • van de bevindingen van de bij het overleg betrokken personen.

  Dit verslag wordt opgenomen in het gezondheidsdossier van de werknemer.

  4.5. Beslissing (art. 73/2, §4 KB Gezondheidstoezicht)

  Zo spoedig mogelijk na afloop van de re-integratiebeoordeling neemt de arbeidsarts een beslissing.

  Hij houdt rekening met de resultaten van het overleg met andere actoren en heeft bijzondere aandacht voor de progressiviteit van de maatregelen die hij voorstelt.

  De mogelijke beslissingen die kunnen worden vermeld op formulier voor de re-integratiebeoordeling zijn de volgende:

  Beslissing

  Gevolgen

  Traject A

  De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk mogelijk hervatten en kan intussen aangepast of ander werk doen.

  Het re-integratietraject loopt door.

  De arbeidsarts legt de modaliteiten vast van het aangepast of ander werk en van de aanpassing van de werkpost.
  Op een door hem vast te stellen tijdstip herbekijkt de arbeidsarts het re-integratietraject via een re-integratiebeoordeling.

  Traject B

  De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk mogelijk hervatten, maar kan in de tussentijd geen aangepast of ander werk doen.

  Het re-integratietraject wordt tijdelijk stopgezet.

  Op een door hem vast te stellen tijdstip herbekijkt de arbeidsarts het re-integratietraject via een re-integratiebeoordeling.

  Traject C

  De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar is in staat om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren.

  Het re-integratietraject loopt door.

  De arbeidsarts legt de modaliteiten vast van het aangepast of ander werk en van de aanpassing van de werkpost.

  Traject D

  De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten en is niet in staat om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren.

  Het re-integratietraject wordt definitief stopgezet.

  Traject E

  Het is om medische redenen niet opportuun een re-integratietraject op te starten (niet mogelijk in geval het verzoek werd geformuleerd door de adviserend geneesheer van de mutualiteit).

  Het re-integratietraject wordt tijdelijk stopgezet.
  De arbeidsarts herbekijkt elke 2 maanden de mogelijkheden voor het opstarten van het re-integratietraject.

   

  4.6. Termijn voor de re-integratiebeoordeling (art. 73/2, §5 KB Gezondheidstoezicht)

  Uiterlijk binnen 40 werkdagen na ontvangst van het re-integratieverzoek zorgt de arbeidsarts ervoor dat:

  • het formulier voor de re-integratiebeoordeling wordt overgemaakt aan de werknemer en de werkgever;
  • de adviserend geneesheer op de hoogte wordt gebracht als er geen ander of aangepast werk wordt voorgesteld;
  • het formulier voor de re-integratiebeoordeling wordt toegevoegd aan het gezondheidsdossier van de werknemer.

  4.7. Beroepsprocedure (art. 73/9 KB Gezondheidstoezicht)

  De werknemer die niet akkoord gaat met de beslissing van de arbeidsgeneesheer om het definitief ongeschikt te verklaren voor het overeengekomen werk, kan beroep instellen bij de inspectie Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Dit is slechts één keer mogelijk tijdens een re-integratietraject

  Er is dus geen beroepsmogelijkheid als de arbeidsarts beslist dat er sprake is van tijdelijke ongeschiktheid of dat het niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.

  De procedure is als volgt:

  • De werknemer stuurt binnen 7 werkdagen nadat arbeidsarts formulier voor de re-integratiebeoordeling heeft bezorgd, een aangetekende brief aan Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en verwittigt werkgever;
  • De sociaal inspecteur-geneesheer roept arbeidsarts en behandelend arts samen voor overleg. Eventueel roept hij de werknemer op om te worden gehoord;
  • Tijdens het overleg nemen de 3 geneesheren een beslissing bij meerderheid van stemmen, uiterlijk binnen 31 dagen na ontvangst van het beroep door de geneesheer sociaal inspecteur;
  • De geneesheer sociaal inspecteur neemt de beslissing op in een medisch verslag dat in het gezondheidsdossier van de werknemer wordt bewaard en deelt het resultaat van de procedure onmiddellijk mee aan de werknemer en werkgever;
  • Afhankelijk van het resultaat herbekijkt de arbeidsarts de re-integratiebeoordeling.

  5. Het re-integratieplan door de werkgever

  5.1. Overleg en opmaak re-integratieplan

  Wordt opgemaakt door de werkgever in overleg met de werknemer, de arbeidsarts en eventueel andere personen die kunnen bijdragen tot de re-integratie (art. 73/3, §1 KB Gezondheidstoezicht).

  Dit gebeurt op volgende momenten:

  Beslissing arbeidsgeneesheer

  Opmaak integratieplan

  Tijdelijke ongeschiktheid (traject a)

  Na ontvangst van de re-integratiebeoordeling

  Definitieve ongeschiktheid (traject c)

  Na het verstrijken van de termijn voor het instellen van beroep of na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure waarin de beslissing van de arbeidsgeneesheer werd bevestigd

  Als na het overleg blijkt dat er aangepast of ander werk kan worden aangeboden, moet de werkgever het re-integratieplan overmaken aan de werknemer (art. 73/3, §3 KB Gezondheidstoezicht, zie infra punt 1.5.3). De arbeidsarts maakt het re-integratieplan over aan de adviserend geneesheer en voegt het toe aan het gezondheidsdossier van de werknemer (art. 73/4, §3 KB Gezondheidstoezicht).

  Als de werkgever na het overleg geen re-integratieplan opmaakt omdat hij van mening is dat dat technisch of objectief onmogelijk is, of om gegronde redenen niet kan worden geëist, motiveert hij dit in een verslag. Dit verslag bezorgt hij aan de werknemer en de arbeidsgeneesheer binnen dezelfde, hierboven aangehaalde termijnen (art. 73/3, §4 KB Gezondheidstoezicht).

  Er wordt hoe dan ook geen re-integratieplan opgemaakt in het geval van traject b, traject d of traject e.

  5.2. Inhoud

  Het re-integratieplan bevat één of meerdere van de volgende maatregelen op een zo concreet en gedetailleerd mogelijke wijze (art. 73/3, §2 KB Gezondheidstoezicht):

  • Een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost
  • Een omschrijving van het aangepast werk, inzonderheid
   • het volume van het werk
   • het uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerkgesteld
   • in voorkomend geval de progressiviteit van de maatregelen
  • Een omschrijving van het ander werk, inzonderheid
   • de inhoud van het werk dat de werknemer kan uitvoeren
   • het volume van het werk
   • het uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerkgesteld
   • in voorkomend geval de progressiviteit van de maatregelen
  • De aard van de voorgestelde opleiding met het oog op het verwerven van de competenties die moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of een ander werk kan uitvoeren
  • De geldigheidsduur van het re-integratieplan
  • Melding van de beslissing van de adviserend geneesheer over progressieve werkhervatting en arbeidsongeschiktheid (zoals bedoeld in art. 100 ZIV-wet)

  Zie voor meer info over deze maatregelen: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=45580

  5.3. Overhandiging  (art. 73.5, §3 KB Gezondheidstoezicht) aan werknemer

  De werkgever overhandigt het re-integratieplan aan de werknemer:

  • binnen een termijn van maximum 55 werkdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid (a)
  • binnen een termijn van maximum 12 maanden na ontvangst van de re-integratiebeoordeling in geval van een definitieve ongeschiktheid (c)

  Als het re-integratieplan past in het regime van toegelaten arbeid/progressieve werkhervatting, moet de arbeidsgeneesheer het re-integratieplan overmaken aan de adviserend geneesheer die een beslissing neemt over de verenigbaarheid van het plan met de toegelaten arbeid. Als er binnen de drie weken geen reactie komt, mag men aannemen dat beide zaken verenigbaar zijn en dus dat de toegelaten arbeid mogelijk is (art. 215undecies, §2 ZIV-Besluit). In deze situatie moet de werknemer zelf niet langer de toestemming voor de toegelaten arbeid vragen want dit is ingebouwd in het re-integratietraject.[1]

  5.4. Instemming of weigering door de werknemer (art. 73/4 KB Gezondheidstoezicht)

  De werknemer beschikt over een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het re-integratieplan om al dan niet met het plan in te stemmen en het terug te bezorgen aan de werkgever:

  • indien de werknemer instemt met het re-integratieplan, ondertekent hij voor akkoord;
  • indien de werknemer niet instemt met het re-integratieplan, vermeldt hij hierin de redenen van zijn weigering.

  De werkgever bezorgt een exemplaar van het re-integratieplan (dat al dan niet werd aanvaard) aan de werknemer.

  De werkgever moet het plan ook bezorgen aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, die het toevoegt aan het gezondheidsdossier van de werknemer (art. 73/4, §3 KB Gezondheidstoezicht) en het overmaakt aan de adviserend geneesheer. Het re-integratieplan moet verder ook ter beschikking worden gehouden van de inspectie Toezicht op het welzijn op het werk (art. 73/4, §2 KB Gezondheidstoezicht).

  6. Beëindiging van het re-integratietraject

  6.1. Tijdelijke stopzetting

  Het re-integratietraject wordt tijdelijk stopgezet in de volgende gevallen:

  • wanneer uit de re-integratiebeoordeling volgt dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een re-integratietraject (nog) niet opportuun acht (traject E) of
  • wanneer de werknemer tijdelijk ongeschikt is voor het overeengekomen werk maar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (nog) geen aanpassing van de werkpost, aangepast of ander werk voorstelt (traject B).

  6.2. Definitief einde (art. 73/5, §1 KB Gezondheidstoezicht)

  Voor een werknemer die definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren komt er definitief een einde aan het re-integratietraject op het ogenblik dat de werkgever van de arbeidsarts een formulier voor de re-integratiebeoordeling heeft ontvangen waarin hij heeft geoordeeld dat er geen aangepast of ander werk mogelijk is (d) en de beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Dit laatste is het geval:

  • ofwel na de beroepstermijn van 7 werkdagen van de werknemer tegen de beslissing van de PA-AG die hem definitief ongeschikt verklaart voor het overeengekomen werk;
  • ofwel na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure, waarin de beslissing van de PA-AG bevestigd wordt.

  Het traject eindigt eveneens nadat:

  • de werkgever het verslag waarin hij het verslag waarin hij motiveert waarom hij geen re-integratieplan opmaakt heeft bezorgd aan de arbeidsarts;
  • de werkgever het re-integratieplan waarmee de werknemer niet heeft ingestemd heeft bezorgd aan de arbeidsgeneesheer.

  Het belang van de definitieve beëindiging van het re-integratietraject ligt onder andere bij de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen wegens medische overmacht (zie art. 34 Arbeidsovereenkomstenwet).

  7. Opvolging van het re-integratietraject (art. 73/, §2 KB Gezondheidstoezicht)

  De arbeidsarts volgt op regelmatige basis de uitvoering van het re-integratieplan op in overleg met de werknemer en de werkgever.

  Een werknemer kan een spontane raadpleging vragen bij de arbeidsarts om het re-integratietraject te herbekijken, wanneer hij van mening is dat alle of een deel van de maatregelen niet meer zijn aangepast aan de gezondheidstoestand. Dit kan in twee richtingen gaan: zowel een versnelling als een vertraging van de re-integratie kunnen daarbij worden uitgewerkt.

  8. Verplichtingen (art. 73/7 KB Gezondheidstoezicht)

  De werkgever en werknemers werken mee aan het vlot verloop van het re-integratietraject om de slaagkansen van de re-integratie te bevorderen.

  Het KB Gezondheidstoezicht voorziet geen uitdrukkelijke sancties wanneer werkgever of werknemer niet meewerken aan het re-integratietraject.
  [1] De werknemer kan uiteraard aan de adviserend geneesheer nog steeds toestemming vragen voor toegelaten arbeid buiten het re-integratietraject, maar in dat geval zal hij zelf de aanvraag moeten doen.