chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel V. De top- en middenkaderfuncties - Titel 2

  Titel 2. Statuut van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad

  Algemene opmerking

  De functie van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad is een functie van N-niveau, doch geen mandaatfunctie zoals de management- en projectleiderfuncties van N-niveau.

  Het is een permanente functie die ingenomen wordt door een ambtenaar.

  Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

  Toelichting bij Art. V 18

  - zie hiervoor; de functie behoort tot het topkader van N-niveau zonder een management- of projectleidersfunctie te zijn.
  De functie wordt ingenomen door ambtenaren. Het betreft één procedure waarbij de internen kunnen meedoen aan de externe procedure. Er dient een proeftijd doorlopen te worden met de benoeming tot gevolg in deze functie.

  naar boven

  Hoofdstuk 2. De selectie

  Afdeling 1. In aanmerking komende kandidaten

  Toelichting bij Art. V. 19

  zie commentaar bij V 18.

  In het kader van de uniformering van procedures, wordt de publicatie in het Belgisch Staatsblad ook hier vervangen door publicatie op de website van de VDAB (cf. art. III 7).[32]

  Toelichting bij Art. V 20

  De artikelen betreffende de selectie van het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad worden aangepast overeenkomstig bovenvermelde hervorming en uniformering van de selectieprocedures cf. art. III 8, III 9 en III 10:
  - voorheen ‘regelde de oproep beknopt de wijze van kandidaatstelling; voortaan is er een volwaardig selectiereglement dat de specifieke selectieonderdelen en de regels van de procedure bepaalt (derde lid van artikel V 22, §1, betreffende de voorselectie, wordt voortaan geregeld in het selectiereglement, de twee laatste leden van art. V 20, § 1, worden opgenomen in § 3).[32]

  De ervaringsvoorwaarden zijn afgestemd op de functies van N-niveau.
  Zoals bij de functies van N-niveau geldt voor de functie van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad dat kandidaten ten minste houder moeten zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A, of een ervaringsbewijs of toegangsbewijs voor die functie hebben. De indienstnemende overheid kan uitzonderlijk een afwijking hiervan opnemen in het vacaturebericht, behalve voor gereglementeerde beroepen, zodat ook kandidaten zonder diploma, studiegetuigschrift, ervaringsbewijs of toegangsbewijs in aanmerking komen voor de functie (zie toelichting bij artikel III 3).[17]
  Er kunnen nog bijkomende aanwervingsvoorwaarden worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld een doctoraat in geval van een wetenschappelijke functie.[2]

  Afdeling 2. Selectiecriteria en -procedure

  Toelichting bij Art. V 21

  De artikelen betreffende de selectie van het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad worden aangepast overeenkomstig bovenvermelde hervorming en uniformering van de selectieprocedures cf. art. III 8, III 9 en III 10:
  - de selector organiseert de selectie in overleg met de indienstnemende overheid, beoordeelt de competenties en andere vereisten (motivatie, visie, ervaring, enzovoort), zonder opdeling in generieke en functiespecifieke selectie (tweede en vierde lid van artikel V 22, §1, worden meegenomen in artikel V 21),[32]

  Bij de selectie van het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad wordt verstaan onder indienstnemende overheid: de Vlaamse Regering, op voorstel van de strategische adviesraad.
  De Vlaamse Regering bepaalt een algemeen profiel voor de functie van het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad (in plaats van een ‘generiek’ profiel met ‘generieke’ competenties). De indienstnemende overheid kan dit voor de specifieke vacature aanvullen met bijkomende competenties en/of andere vereisten (V 21).[32]

  Toelichting bij Art. V 22

  De deelnemingsvoorwaarden wijzigen niet. Er kan nog steeds een beroep gedaan worden op een selectiebureau.[32]

  naar boven

  Hoofdstuk 3. De aanwijzing en arbeidsvoorwaarden

  Toelichting bij Art. V 23

  § 1. De strategische adviesraad heeft een interview met de kandidaten die door het Agentschap Overheidspersoneel[29] worden voorgedragen met de bedoeling om na te gaan welke kandidaat het best voldoet aan het competentieprofiel voor de functie.[32]

  De strategische adviesraad kiest de meest geschikte kandidaat.

  Omwille van de uniformering met andere procedures, wordt toegevoegd in paragraaf 2 waarmee de gemotiveerde selectiebeslissing rekening houdt (kandidaatstelling; functiebeschrijving/profiel; selectietesten).[32]

  § 3. De Vlaamse Regering of de algemene raad van de VLOR laat de geselecteerde kandidaat toe tot de proeftijd in de graad van hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad.[12]

  De strategische adviesraad vervult hier de rol van opdrachtgever t.a.v. de benoemende overheid (VR).
  Overeenkomstig artikel 87 van het VLOR-participatiedecreet "wordt de algemeen secretaris aangesteld door de algemene raad na een openbare oproep".
  (vandaar: onverminderd afwijkende decretale bepalingen)

  In deze bepaling is o.m. een afwijkende instantie voor de eedaflegging bepaald (i.p.v. in regel de benoemende overheid).

  § 4. De strategische adviesraad bepaalt de nadere regelen van de proeftijd zoals de duur, de inhoud, de evaluatiecriteria, hoe de evaluatie zal gebeuren en evalueert de proeftijd. Daarnaast worden de volgende artikelen van deel III, hoofdstuk 3 inzake de proeftijd van toepassing gemaakt : artikel III 12, §2, III14, III 15, III 17, III 18, III 19 en III 20. [12]

  In geval van een negatieve eindevaluatie van de proeftijd door de strategische adviesraad, heeft de betrokkene het recht om te worden gehoord, met bijstand van een persoon naar keuze, door de functioneel bevoegde minister of door de algemene raad bij de Vlaamse Onderwijsraad (voor het personeel van SAR VLOR). Het hoorrecht impliceert dat de betrokkene behoorlijk wordt opgeroepen en gelegenheid krijgt tot inzage van zijn dossier. De functioneel bevoegde minister stelt een verslag op van de hoorzitting voor de Vlaamse Regering.[12]
  Als de Vlaamse Regering (op basis van het verslag van de functioneel bevoegde minister) of de algemene raad van de Vlaamse Onderwijsraad de negatieve eindevaluatie van de proeftijd bekrachtigt, wordt het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad op proef ontslagen.[12]

  Toelichting bij Art. V 24

  Dit artikel bepaalt dat de Vlaamse Regering het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad in vast verband benoemt, als hij met goed gevolg de proeftijd heeft doorlopen.[12]
  Overeenkomstig artikel 87 van het VLOR-participatiedecreet “wordt de algemeen secretaris aangesteld door de algemene raad na een openbare oproep”. (vandaar: met behoud van de toepassing van afwijkende bepalingen) [12]

  Toelichting bij Art. V 25

  analoog aan N-1

  Toelichting bij Art. V 26

  cfr. alle top- en middenkaderfuncties

  Toelichting bij Art. V 27

  idem

  Toelichting bij Art. V 28

  idem. Alleen de wijze waarop de vervanger in dienst genomen wordt verschilt: na externe oproep bij (vervangings)contract of indien het een interne ambtenaar zou betreffen via de figuur van aanstelling in een hoger ambt (ook al zou er meer dan 1 rang verschil zijn). De aanstelling via eenzijdige administratieve rechtshandeling in een mandaat is hier immers niet van toepassing.

  Toelichting bij Art. V 29

  Organiek worden gelet op het verschil in grootte van de strategische adviesraden drie mogelijke salarisregelingen voorgesteld:
  - ofwel A285 en na 6 jaar schaalanciënniteit A 286
  - ofwel onmiddellijk A286
  - ofwel onmiddellijk A311.
  De bepaling van de salarisschaal gebeurt op basis van een objectieve weging van de functies en naargelang de zwaarte van de functies. Het is de Vlaamse Regering die beslist op voorstel van de functionele minister; in overgang behouden de titularissen hun huidige salarisschaal (en hoedanigheid).[2]

  Met de wijziging van 29.05.2009 wordt het volgende toegevoegd met betrekking tot het gebruik van een dienstwagen: gelet op de verschillende omvang van de Strategische Adviesraden, hetgeen ook reeds verweven is in de salarisbepaling van artikel V 29, § 1 VPS, verdient het de voorkeur om de mogelijkheid van het persoonlijk gebruik van een dienstwagen op te nemen naar analogie met de beslissing nopens het salaris.
  Teneinde de procedure zo eenvoudig mogelijk te houden wordt voorgesteld de beslissing te laten nemen door de functionele minister(s).[9]

  naar boven

  Hoofdstuk 3bis. Horizontale mobiliteit[32]

  Toelichting bij Art. V 29bis

  Voor de management- en projectleidersfuncties van N-niveau en de functies van algemeen directeur werd de mogelijkheid van een mobiliteitsregeling ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012. Met dit besluit wordt deze mogelijkheid ook ingevoerd voor de functie van hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad. Rekening houdend met de overgangsbepaling van art. X 91 heeft de titularis van de functie van hoofd secretariaatspersoneel strategische adviesraad, die werd overgedragen naar de SERV, een eventuele terugkeermogelijkheid naar de diensten van de Vlaamse overheid.[32]

  naar boven

  Hoofdstuk 4. De evaluatie

  Toelichting bij Art. V 30

  De evaluatie gebeurt jaarlijks door de strategische adviesraad (cf. door de opdrachtgever bij de N-functies).
  De SAR wordt voor de evaluatie van het hoofd van het secretariaatspersoneel van de SAR bijgestaan door het Agentschap Overheidspersoneel[29] en een externe instantie aangeduid door de Vlaamse Regering, op voorstel van de minister bevoegd voor de bestuurszaken.[27]

  Het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad die vrijwillig uit dienst is getreden of reeds op rust werd gesteld op het moment van de evaluatie nl. tijdens de normale evaluatieperiode in het voorjaar wordt nog wel, met zijn akkoord geëvalueerd over de prestaties van het afgelopen jaar.
  Het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad die vrijwillig uit dienst treedt of op rust wordt gesteld tijdens de evaluatieperiode volgend op het evaluatiejaar wordt met zijn akkoord geëvalueerd zowel over de prestaties van het afgelopen jaar als over de prestaties van het lopende evaluatiejaar.[9]

  Het akkoord van de personeelsleden die reeds uit dienst zijn getreden is nodig, aangezien het VPS enkel (eenzijdig) verplichtingen kan opleggen t.a.v. personeelsleden die nog in dienst zijn.[9]

  Het hoofd van het secretariaatspersoneel van een SAR moet in de loop van het kalenderjaar ten minste drie maanden prestatie shebben geleverd om geëvalueerd te kunnen worden (conform de regeling voor de andere ambtenaren in artikel IV 1 VPS).
  De jaarlijkse evaluatie kan enkel worden afgerond indien er een evaluatiegesprek heeft plaats gevonden tussen het hoofd van het secretariaatspersoneel van een SAR en de strategische adviesraad gelet op het concept van PLOEG (waarbij E staat voor een evaluatie die gebeurt op basis van een gesprek tussen de geëvalueerde en de evaluatoren en op basis van de functiebeschrijving en de gemaakte afspraken).[27]

  De verplichting om een bottom-up bevraging van het personeel te organiseren voor de evaluatie van het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad wordt vervangen door de mogelijkheid om een bottom-up bevraging van het personeel te organiseren.
  Volgens de huidige afspraken, moeten er minstens 5 respondenten zijn om een BUE-rapport op te stellen. Bij de meeste SAR's zijn er gaan 5 respondenten, die aangestuurd worden door het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad. Bij de QSAR's waar er geen 5 respondenten zijn, zal er geen BUE worden georganiseerd.[15]

  De evaluatie wordt vastgelegd in een evaluatieverslag dat wordt bezorgd aan het hoofd van het secretariaatspersoneel van een SAR en het hoofd van het secretariaatspersoneel van een SAR kan opmerkingen toevoegen aan dit verslag (conform de regeling voor de andere ambtenaren in artikel IV 5 VPS).[27]

  Toelichting bij Art. V 31

  De algemeen secretaris van de Vlaamse Onderwijsraad wordt aangesteld door de Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad volgens artikel 87 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad en niet door de Vlaamse Regering zoals de hoofden van de andere strategische adviesraden. Om deze reden wordt voor de algemeen secretaris van de VLOR een afwijking bepaald dat bij een uitspraak "onvoldoende" deze bekrachtigd wordt door de Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad en niet door de Vlaamse Regering en dat de titularis dan het recht heeft om gehoord te worden door de Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad.[15]

  naar boven

  Hoofdstuk 5. Einde van de functie

  Toelichting bij Art. V 32

  Cfr. N-1: de definitieve beroepsongeschiktheid volgt uit twee opeenvolgende onvoldoendes.

  naar boven