chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen - Titel 12

  Titel 12. Verlof krachtens federale bepalingen of verplichtingen

  Deze titel expliciteert dat volgende federale regelingen van toepassing zijn : het verlof voor militaire dienst of burgerdienst, het verlof om in vredestijd als vrijwilliger prestaties te verrichten bij het korps voor burgerlijke veiligheid, het voorbehoedend verlof, het vakbondsverlof en het verlof voor arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte.

  Deze verloven zijn zowel van toepassing op ambtenaren als contractuelen.

  Toelichting bij Art. X 72

  Hierna volgen samengevat de administratieve en geldelijke aanspraken van het verlof.

  * verlof voor militaire dienst of burgerdienst
    Dit verlof wordt geregeld in het KB van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve stand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen die in de vredestijd militaire prestaties verrichten of diensten volbrengen ter uitvoering van de wet van 3 juni 1964 houdende het statuut van de gewetensbezwaarden (zoals gewijzigd) en het KB van 10 september 1981 tot vaststelling van de administratieve stand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen welke van de militaire dienst vrijgesteld zijn bij toepassing van artikel 16 van die dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962 (zoals gewijzigd).
  militaire of burgerlijke prestaties in vredestijd (ook wederoproepingen) wat betreft gedeelten van kalendermaanden
    . dienstactiviteit;
    . recht op bevordering in graad;
    . recht op bevordering in salaris;
    . recht op bevordering in salarisschaal;
    . recht op salaris (prestaties aangevangen of beëindigd in de loop van een maand).
  - militaire dienstplicht (ook wederoproeping bij tuchtmaatregel) wat betreft de volle kalendermaanden;
    - vrijwillige prestaties (volle kalendermaanden);
    - reserveofficier volle kalendermaanden)
      . non-activiteit;
  . recht op bevordering in graad;
  . recht op bevordering in salaris;
  . recht op bevordering in salarisschaal (normale snelheid);
  . geen recht op salaris.
  * verlof om in vredestijd als vrijwilliger prestaties te verrichten bij het korps voor burgerlijke veiligheid:
    . dienstactiviteit;
    . recht op bevordering in graad;
    . recht op bevordering in salaris;
    . recht op bevordering in salarisschaal;
    . recht op salaris.
    Voor contractuelen wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst gedurende de periode waarin het contractuele personeelslid militaire of burgerdienst verricht.
  * voorbehoedend verlof
    Voorbehoedend verlof of profylactisch verlof is preventief verlof ter voorkoming van ziekte. Men opteert voor dergelijk verlof in geval van besmettingsgevaar.
    Wanneer een personeelslid onder hetzelfde dak woont met iemand die volgens de behandelende arts is aangetast door een ziekte met een hoge graad van besmettelijkheid (zoals ondermeer difterie, tyfus en paratyfus, epidemische hersenontsteking, hersenvliesontsteking, roodvonk, pokken en polio), moet deze arts contact opnemen met het diensthoofd medische kwaliteit of diens afgevaardigde te Brussel (MEDEX). In gemeenschappelijk overleg bepalen beide artsen de meest geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals chemoprofylaxie en/of  het voorschrijven van een periode van arbeidsongeschiktheid, wat dus overeenstemt met het profylactisch verlof.
  Deze voorzorgsmaatregel gaat onmiddellijk in.
  Het betrokken personeelslid brengt zijn lijnmanager hiervan onmiddellijk op de hoogte.
  Voor verdere informatie zie website MEDEX: http://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/afwezigheden-wegens-ziekte-voor-niet-federale-ambtenaren/wat-doe-je-als-je#prophylaxie
    . dienstactiviteit;
    . recht op bevordering in graad;
    . recht op bevordering in salaris;
    . recht op bevordering in salarisschaal;
    . recht op salaris.
  * vakbondsverlof
    Dit verlof maakt deel uit van het syndicaal statuut waarvoor de federale overheid bevoegd is en wordt geregeld in de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, en in het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
    Het personeelslid, al dan niet vakbondsafgevaardigde, krijgt vakbondsverlof.
    als verantwoordelijke leider of als vaste gemachtigde van een vakorganisatie om deel te nemen aan de werkzaamheden van de onderhandelings- en overlegcomités;
    als "vaste afgevaardigde" erkend personeelslid;
    als lid van de afvaardiging van een vakorganisatie die vertegenwoordigd is in een onderhandelings- of overlegcomité of als technicus van die afvaardiging om deel te nemen aan de werkzaamheden van de onderhandelings- en overlegcomités waaronder hij ressorteert;
    om deel te nemen aan de werkzaamheden van de in de vakorganisatie opgerichte algemene commissies of comités;
    . dienstactiviteit;
    . recht op bevordering in graad;
    . recht op bevordering in salaris;
    . recht op bevordering in salarisschaal (normale snelheid);
    . recht op salaris.
    De erkenning van een personeelslid als vaste gemachtigde van een vakorganisatie gebeurt door de lijnmanager (hoofd van de entiteit).
  * verlof voor arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of een beroepsziekte.
    Bedoeld wordt hier de toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en het KB van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor de arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.
    . dienstactiviteit;
    . recht op bevordering in graad;
    . recht op bevordering in salaris;
    . recht op bevordering in salarisschaal;
    . recht op salaris.

  naar boven