chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemeen

  Wat is ViaAGIV?

  ViaAGIV is een dienstverlening van Informatie Vlaanderen (vroeger AGIV). Als Vlaamse overheidsinstantie maak je er gebruik van om je digitale (geografische) informatie aan het publiek bekend te maken en aan te bieden aan gebruikers.

  Het is immers vaak decretaal verplicht om gegevens te ontsluiten. De vraag om digitale geografische gegevens van de overheid te ontsluiten, vind je onder andere terug in het GDI-decreet, de Europese INSPIRE-richtlijn, het decreet Openbaarheid van Bestuur en het decreet Hergebruik van Overheidsinformatie. Er zijn natuurlijk nog andere goede redenen waarom je als overheidsinstantie je gegevens wil ontsluiten.

  Vandaag bestaan er twee trajecten binnen de dienstverlening:

  1. Het klassieke ViaAGIV-traject:

  In het ViaAGIV-traject wordt digitale (geografische) overheidsinformatie, van de meest uiteenlopende aard, aangeboden aan gebruikers en bekendgemaakt aan het publiek.

  Dit gebeurt nadat de gegevens zijn opgenomen in een gebruiksgericht, multifunctioneel en goed gedocumenteerd datamodel dat voor elke dataset specifiek ontwikkeld is.

  Vervolgens worden uw data aangeboden via de geëigende distributiekanalen van Informatie Vlaanderen en van Geopunt (Downloadtoepassing, Geopunt-catalogus, Geopunt-kaart, cartografische webdiensten en download-webdiensten).

  In het klassieke ViaAGIV-traject hechten we veel belang aan de verspreiding van kwaliteitsvolle digitale geografische gegevens, mogelijks met een verordenend karakter. De verspreiding kan kaderen in overheidsprocessen, met inbegrip van de mogelijkheid tot raadpleging van de informatie door het publiek (openbaarheid van overheidsinformatie). De verspreiding komt tegemoet aan de van toepassing zijnde standaarden en voorschriften.

  Meer informatie lees je op het tabblad “Het ViaAGIV-traject”.

  schermbeeld van de dataset "Bedrijventerreinen"

  De dataset "Bedrijventerreinen" zoals die door ons gepubliceerd is. 

  2. Het POI-traject:

  POI staat voor ‘point of interest’ of ‘place of interest’. Je kent POI’s ongetwijfeld als de opvallende punten op een kaart, die de locatie aangeven van interessante plaatsen.

  De bedoeling van het POI-traject is om overheidsinformatie van uiteenlopende thematiek en interessant voor een breed publiek, cartografisch te ontsluiten in webtoepassingen.Bijvoorbeeld de Geopunt-kaart, maar ook in andere cartografische webapplicaties.

  Het POI-traject werkt met een vast datamodel dat door Informatie Vlaanderen werd opgesteld. Alle mogelijke gegevens worden vertaald naar dit model. De locatie van jouw gegevens is een belangrijk onderdeel van het datamodel, omdat deze jouw gegevens effectief als plaatsen op de kaart zet. Daarnaast worden een paar basisgegevens opgenomen, zoals de naam van die plaats, en tot slot kan een link meegegeven worden naar een pagina met meer informatie over die plaats. Je ziet meteen het verschil met het klassieke ViaAGIV-traject, waar de gegevens elk hun eigen datamodel hebben, specifiek ontwikkeld op de gegevens zelf.

  Nadat jouw data opgenomen zijn in het POI-datamodel worden ze ontsloten via een gestandaardiseerde webdienst. De webdienst kan opgepikt worden door applicaties, zoals bijvoorbeeld de Geopunt-kaart.

  Een interessante functionaliteit van het POI-traject bestaat erin digitale informatie die op het eerste zicht niet geografisch lijkt te verrijken met geografische coördinaten. Denk bijvoorbeeld aan een lijst van voorzieningen met adressen.. Op die manier kunnen we heel wat informatie als POI op een kaart visualiseren.

  Meer informatie lees je op het tabblad “Het POI-traject”.

  Het kaartbeeld van een typische POI-dataset
  Het kaartbeeld van een typische POI-dataset

  Het klassieke ViaAGIV-traject

  De finaliteit van het ViaAGIV-traject is om digitale (geografische) informatie van de meest uiteenlopende aard als dataproduct duurzaam te ontsluiten via de geëigende distributiekanalen van Informatie Vlaanderen en Geopunt.

  Dit gebeurt nadat de data werden opgenomen in een specifiek voor de data ontwikkeld gebruiksgericht, multifunctioneel en goed gedocumenteerd product-datamodel. Of een datamodel dat door de gebruikersgemeenschap wordt gedragen.

  Om welke informatie gaat het?

  Het ViaAGIV-traject volgt een bestaande end-to-end productielijn van Informatie Vlaanderen. Deze productielijn wordt dus niet alleen gebruikt voor de ontsluiting van informatie van Informatie Vlaanderen zelf, of van gemeenschappelijk verworven gegevens. Ook deelnemers aan de GDI-Vlaanderen kunnen voor hun informatie van deze productielijn gebruik maken.

  Van informatie via product tot ontsluiting

  Uitgangspunt van de ViaAGIV-dienstverlening is de situatie waarin je, als Vlaamse overheidsinstantie, beschikt over digitale informatie. Vaak is deze gecreëerd en wordt ze beheerd in het kader van jouw eigen werking.

  De informatie is vaak geografisch. Het omgaan met dergelijke informatie ligt doorgaans niet voor de hand.

  Het is nodig en vaak ook noodzakelijk om de informatie waarover je beschikt te ontsluiten of te delen. In het kader van overheidsprocessen, waarbij andere overheidsinstanties, maar ook bedrijven en burgers betrokken zijn of in uitvoering van het GDI-decreet, de INSPIRE-richtlijn, het decreet Openbaarheid van Bestuur en het decreet Hergebruik van Overheidsinformatie. Vaak moet dat gebeuren conform de vigerende afspraken, vastgestelde standaarden en regelingen. Dat ligt niet altijd voor de hand.

  Informatie Vlaanderen kan jou daarbij helpen.

  In het klassieke ViaAGIV-traject onderscheiden we twee grote uitvoeringsfasen. De eerste is de zogenaamde productontwikkeling. En de tweede is een regelmatig doorlopen proces waarin de gegevens van het dataproduct geactualiseerd worden.

  De informatie wordt geanalyseerd naar inhoud en gebruik

  Doorgaans starten we met een informatieanalyse. Daarbij gaat veel aandacht naar het vastleggen en definiëren van de concepten en het evalueren van de relevantie en de bruikbaarheid van de informatie voor betrokken doelgroepen. Aan de hand van deze analyse ontwerpen wel het product-model waarin jouw informatie wordt opgenomen.

  In deze fase beantwoorden we vragen als:

  • Over welke informatie gaat het: definities, identificeren van de inhoud, de componenten en de eigenschappen?
  • Met welk doel wordt de informatie aangemaakt?
  • Wat is het beoogde gebruik van de informatie? Is er een doelgroep? Een specifieke toepassing?
  • Wat wil de eindgebruiker weten van of doen met de informatie?
  • Zijn er algemene of specifieke gebruikerswensen en –behoeften?
  • Moet er rekening gehouden worden met juridisch-administratieve of procesmatige randvoorwaarden bijvoorbeeld?

  De analyse en modellering geschiedt in onderling overleg.

  De informatie modelleren we tot een product, met een product-strategie

  In een volgende fase leggen we in samenspraak met de databeheerder(s) en desgevallend andere stakeholders, de definities, de gebruiksdoelstellingen, -wensen en -vereisten, de inhoud, de structuur (het datamodel) en de eigenschappen van het product en de productdata vast.

  Vervolgens wordt de transformatie van informatie, zoals die ter beschikking gesteld wordt van Informatie Vlaanderen, naar het productmodel gerealiseerd. We leggen ook de ingangs- en datacontroles vast die bij de ontvangst van de data moeten uitgevoerd worden.

  De metadata worden opgesteld. Metadata zijn een soort bijsluiter die bij het product horen. Meer informatie over metadata vind je op de Geopunt-website.

  Indien relevant leggen we ook de release-strategie vast: welke acties zijn er nodig bij het ter beschikking komen van een nieuwe versie van de productdata?

  Informatie Vlaanderen streeft naar een stabiel, gestandaardiseerd, kwaliteitsvol en gebruiksgericht dataproduct, dat vlot kan aangemaakt en ontsloten worden.

  Typisch moeten in deze fase vragen beantwoord worden zoals:

  • Is het een eenmalig product, of volgen er nog updates?
  • Frequentie van leveren: af en toe, jaarlijks, maandelijks, continu bijgehouden (per seconde)?
  • Historiek mee opgenomen in het product?
  • Hebben de objecten een unieke identificator?

  Het product wordt ontsloten naar het publiek

  Rekening houdende met het beoogde gebruik en de doelgroepen kiezen we de geschikte verspreidingsvormen. Voorbeelden van ontsluitingsvormen zijn: download van gepredefinieerd bestand, op vraag gemaakt pakket met geografische uitsnede in het gekozen formaat, opname als layer in een WMS-service of als feature layer in een WFS-service, opname in de Geopunt-kaart (themaboom).

  Typisch moeten in deze fase vragen beantwoord worden zoals:

  • Mag iedereen het product zien?
  • Mag het product gedownload worden?
  • Mag men het product hergebruiken; en verrijken met eigen informatie?
  • Zijn er specifieke gebruiksvoorwaarden?
  • Zijn er specifieke wensen of voorschriften voor de cartografische voorstelling van de informatie?
  • Welke gebruikersondersteuning is nodig en wie zal welke ondersteuning leveren?

  De 3 bovenstaande stappen worden uitgevoerd tijdens een productontwikkelingsproject.

  In de fase van productontwikkeling zetten we een “lopende band” opt, het productaanmaakproces. Op die manier verwerken we ook alle volgende versies van diezelfde informatie vlot en efficiënt tot productdata om ze vervolgens te ontsluiten. Dit nemen we dan op onder de noemer van “procesrun”.

  Het ViaAGIV-traject bestaat al ongeveer 15 jaar. Het zorgt ervoor dat ruim 150 gelijkvormige, stabiele, gestandaardiseerde en kwalitatieve dataproducten voor gebruik aan diverse doelgroepen worden aangeboden via meerdere ontsluitingskanalen.

  Het POI-traject

  POI staat voor ‘point of interest’ of ‘place of interest’. Je kent POI’s ongetwijfeld als de opvallende punten op een kaart, die de locatie aangeven van interessante plaatsen.

  De bedoeling van het POI-traject is om overheidsinformatie van uiteenlopende thematiek en interessant voor een breed publiek, cartografisch te ontsluiten in webtoepassingen zoals bijvoorbeeld de Geopunt-kaart, maar ook in andere cartografische webapplicaties.

  Het POI-traject werkt met een vast datamodel dat door Informatie Vlaanderen werd opgesteld. Alle mogelijke gegevens worden naar dit model vertaald. De locatie van jouw gegevens is een belangrijk onderdeel van het datamodel, omdat deze jouw gegevens effectief als plaatsen op de kaart zet. Daarnaast worden een paar basisgegevens opgenomen, zoals de naam van die plaats, en tot slot kan een link meegegeven worden naar een pagina met meer informatie over die plaats.

  Hiertoe worden jouw data opgenomen in het door Informatie Vlaanderen opgestelde POI-datamodel.

  Over welke informatie gaat het?

  Binnen de Vlaamse overheid is er al veel informatie die interessant is voor een breed publiek. Deze informatie is vaak enkel beschikbaar via bijvoorbeeld Excel lijsten en bevat een geografische component zoals een adres of xy-coördinaten. Aan de hand van deze geografische component kan die informatie als POI op een kaart voorgesteld worden. Dit zorgt ervoor dat de informatie op een gestandaardiseerde wijze en in combinatie met allerhande thema’s geconsulteerd kan worden door andere overheden, bedrijven en burgers.

  Een typische POI handelt over een plaats waarin verscheidene gebruikers geïnteresseerd kunnen zijn omwille van diverse redenen. De POI bevat, naast een locatie, basisinformatie zoals een naam, telefoon, e-mailadres, omschrijving en één of meerdere linken naar webpagina’s met meer gedetailleerde informatie.

  Het POI-traject biedt een geautomatiseerd proces om dergelijke interessante lijsten of informatie uit allerhande databanken te ontsluiten volgens een standaard POI-datamodel. Dit laat toe om interessante locatie gebonden informatie visueel aantrekkelijk voor te stellen op kaart. Dat zorgt voor een ruimer gebruik van overheidsinformatie.

  Van informatie via product tot ontsluiting

  Het POI-traject is laagdrempelig en het is eenvoudig om als dataleverancier aan te sluiten. Het traject is in hoge mate geautomatiseerd. Na een eerste opname van de informatie in de POI-databank verlopen updates van de gegevens aan een hoge frequentie en met een minimale inspanning.

  Om te komen tot een POI-product doorlopen we enkele stappen tijdens het traject:

  We analyseren de informatie naar inhoud en gebruik

  We starten met een informatieanalyse waarin vooral aandacht gaat naar de relevantie van de informatie voor de gebruikers van die informatie, het zo goed mogelijk invullen van het POI-model van Informatie Vlaanderen (één product-datamodel) en de documentatie.

  Er worden vragen gesteld zoals deze:

  • Over welke informatie gaat het: definities, identificeren van de inhoud?
  • Met welke doel wordt de informatie aangemaakt?
  • Wat is het beoogde gebruik van de informatie? Is er een doelgroep? Een specifieke toepassing?
  • Wat wil de eindgebruiker weten van of doen met de informatie?
  • Zijn er algemene of specifieke gebruikerswensen en –behoeften?
  • Moet er rekening gehouden worden met juridisch-administratieve of procesmatige randvoorwaarden bijvoorbeeld?

  De informatie modelleren we tot een POI-product

  Hiervoor leggen we in samenspraak met de databeheerder(s) de invulling van het Informatie Vlaanderen POI-model vast. In deze fase beslissen we ook of de georeferentie van de informatie bepaald wordt op basis van het bijhorende adres of op basis van bijhorende coördinaten. Als er geen coördinaten beschikbaar zijn, zullen we de data bij de productaanmaak automatisch georefereren door het adres te linken aan het Centraal ReferentieAdressenBestand (CRAB) en hieruit de coördinaten ophalen.

  Vervolgens realiseren we de transformatie van aangeleverde informatie naar het POI-productmodel waarbij een beperkt aantal vaste controles worden uitgevoerd. De metadata (bijsluiter bij dat product) worden opgesteld. Meer informatie over metadata vind je op de Geopunt-website.

  Belangrijk hierbij is dat Informatie Vlaanderen streeft naar stabiele en kwaliteitsvolle producten.

  Er worden vragen gesteld als deze:

  • Is het een eenmalig product, of volgen er nog updates?
  • Frequentie van leveren: jaarlijks, maandelijks, wekelijks, dagelijks?
  • Hebben de objecten een unieke identificator?
  • Hoe wordt de informatie best gecategoriseerd?

  Het product wordt ontsloten naar het publiek

  Informatie Vlaanderen beschikt over een aantal ontsluitingskanalen waarbij de producten voor het publiek beschikbaar worden gesteld. Er is het Geopunt-portaal, met de Geopunt-catalogus en de Geopunt-kaart. Daarnaast is er ook de Downloadtoepassing.

  De geschikte verspreidingsvormen worden gekozen. De informatie ontsluiten we automatisch via de POI-webdienst naar verschillende toepassingen binnen Geopunt.

  Deze webdienst stellen we op termijn ook beschikbaar voor externe applicatie-eigenaars. Momenteel gebeuren nog ontwikkelingen aan de webdienst. Zodra Informatie Vlaanderen een stabiele POI-webdienst kan aanbieden, vind je hierover meer informatie op de webdienstenpagina. Voorbeelden van andere ontsluitingsvormen waarvoor je kunt kiezen zijn: download van gepredefinieerd bestand, op vraag gemaakt pakket met geografische uitsnede in het gekozen formaat, opname in de Geopunt-kaart (themaboom), opname in een Geopunt-kaarttoepassing.

  Er worden vragen gesteld zoals deze:

  • Mag iedereen het product zien?
  • Mag het product gedownload worden?
  • Mag men het product hergebruiken; en verrijken met eigen informatie?
  • Zijn er specifieke gebruiksvoorwaarden?

  De drie bovenstaande stappen voeren we uit tijdens een productontwikkelingsproject. In deze fase van productontwikkeling zetten we een “lopende band” op, het productaanmaakproces. Op die manier kunnen alle volgende versies van diezelfde informatie vlot en efficiënt verwerkt worden tot productdata en vervolgens ontsloten worden, wat we dan onder de noemer “procesrun” opnemen.

  Het POI-traject zit nog volop in een groeifase en er worden nog enkele zaken ontwikkeld. De POI-databank omvat intussen ruim 60.000 POI’s van tal van overheidsorganisaties (Kind en Gezin, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Bloso, Toerisme Vlaanderen, enz…).