chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Analyse van de wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen I (B.S. 30 maart 2012 – 3de editie)

  Artikel 53 - Wijziging wet 03.07.1967 arbeidsongevallen overheidssector

  * Toepassingsgebied:

  - statutair en contractueel personeel DVO
  - bedienaars der erediensten en moreel consulenten DVO

  * Inhoud wijziging:

  Als het personeelslid slachtoffer is van een arbeids(weg)ongeval, dit ongeval een verkeersongeval is, en het personeelslid geen bestuurder van een voertuig dat bij dit ongeval betrokken is (maar een passagier of buitenstaander), dan blijft de rechtspersoon/instelling die de werkgever is van het personeelslid, instaan voor de arbeidsongevallenvergoedingen en renten aan dit personeelslid, maar kan hij in de plaats treden van het slachtoffer in een rechtsvordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaar, bestuurder of houder van het voertuig of tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

  Dit recht wordt nu uitgebreid tot de eventuele verzekeraar van de werkgever. Aangezien alleen instellingen mogen herverzekeren, is deze bepaling alleen van belang voor instellingen (≠ ministeries).

  De toekenning van de mogelijkheid tot indeplaatstreding aan de verzekeraars is een gevolg van een arrest van het Arbitragehof.

  De wetswijziging is doorgevoerd zonder voorlegging aan Comité A.

  * Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 30 maart 2012

  naar boven

  Artikel 66 - wijziging wet van 19.12.1974 tot regeling van vakbondsstatuut

  * Toepassingsgebied: alle diensten die onder de wet van 19 december 1974 vallen

  * Inhoud wijziging:

  Art. 66 voegt in de wet van 19 december 1974 tot regeling van vakbondsstatuut een nieuw hoofdstuk in (artikel 12octies) inzake sociaal bemiddelaars in overheidsdiensten.

  Sociaal bemiddelaars, benoemd bij de Algemene Directie van de collectieve arbeidsbetrekkingen bij de FOD WASO, worden belast met de sociale bemiddeling in de overheidssector met het oog op het voorkomen, opvolgen en beëindigen van de collectieve geschillen tussen de werkgevers en de personeelsleden waarop de wet van 19 december 1974 van toepassing is. De sociaal bemiddelaar vervult zijn opdracht op onafhankelijke wijze ten opzichte van de partijen betrokken bij een collectief geschil.

  De opdrachten van deze sociaal bemiddelaars in overheidsdiensten zullen volgende taken omvatten:

  • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan;
  • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten;
  • het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen;
  • het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het  gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité;
  • het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid.

  Deze sociaal bemiddelaars zullen niet tussenkomen in geschillen bij het opstellen of wijzigen van arbeidsreglementen.

  De Koning zal binnenkort de opdrachten en de benoemingsvoorwaarden van de sociaal bemiddelaars in de overheidssector bepalen (zie: Koninklijk besluit van 15 augustus 2012 betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector (B.S. 28.08.2012)).

  Het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (Comité A) kan nadere regels voor de bemiddelingsprocedure vastleggen.

  * Inwerkingtreding: 9 april 2012

  naar boven