chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Armoedebestrijdingsbeleid Vlaamse overheid

  Armoede is een erg complex gegeven door de verwevenheid van uitsluitingen op verschillende terreinen van het leven die elkaar kunnen versterken. Dit is wat de Vlaamse overheid doet om het probleem aan te pakken.

  Hoe armoede aanpakken?

  Doordat armoede zo’n complex gegeven is, is er ook geen eenvoudige aanpak. Vele beleidsdomeinen (onderwijs, werk, welzijn, cultuur...) en beleidsniveaus (federaal, Vlaams, lokaal) hebben hierin een rol te spelen. 

  Duurzame armoedebestrijding is bovendien een zaak van iedereen:

  • overheden
  • het bedrijfsleven
  • middenveldorganisaties
  • burgers.

  Het is belangrijk dat al deze spelers een rol in armoedebestrijding opnemen.

  Afstemming essentieel

  Ook de Vlaamse Regering neemt hierin haar verantwoordelijkheid en gaat in tegen mechanismen die armoede veroorzaken en stimuleert dat mensen zelfredzaam worden. Ze wil meerwaarde realiseren door de verschillende initiatieven coherenter te maken.

  Een goede afstemming versterkt de initiatieven en genereert grotere effecten. Deze afstemming gebeurt:

  • binnen de Vlaamse overheid
  • met andere beleidsniveaus
  • met de hulp- en dienstverlenende organisaties die de overheid aanstuurt.

  Dit vraagt een doorgedreven investering in samenwerking. Armoede als multidimensioneel gegeven vergt aldus een gecoördineerde aanpak in meerdere beleidsdomeinen die afgestemd is én een specifiek, verticaal beleid binnen elk beleidsdomein.

  Hierbij vervult de Vlaamse ambtenaar, in het bijzonder de aandachtsambtenaar armoedebestrijding een belangrijke rol.

  Wat is het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding?

  De Vlaamse Regering stelt binnen 12 maanden na haar aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding op dat loopt over een periode van 5 jaar.

  Het actieplan is zo opgebouwd dat minstens de grondrechten, vermeld in het Algemeen Verslag over de Armoede, worden gerespecteerd:

  • het recht op participatie
  • maatschappelijke dienstverlening
  • gezin
  • rechtsbedeling
  • cultuur
  • inkomen
  • onderwijs
  • werkgelegenheid
  • huisvesting
  • gezondheidszorg.

  De coördinerende minister legt het actieplan binnen 12 maanden na het aantreden van de Vlaamse Regering ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering. Met dit actieplan realiseert de Vlaamse Regering de hoger genoemde afstemming binnen de Vlaamse overheid.

  Dynamisch instrument

  Het actieplan mag evenwel niet gezien worden als een statisch document, maar is een dynamisch instrument om de armoede in Vlaanderen te bestrijden.

  Belangrijke stakeholders worden blijvend betrokken bij de verdere uitvoering van het actieplan. In het huidige actieplan wordt – met het Pact 2020 in het achterhoofd – een structureel en participatief armoedebestrijdingsbeleid uitgetekend.

  De basis zijn concrete doelstellingen geformuleerd voor elk van de sociale grondrechten (participatie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, vrijetijdsbesteding, werk, wonen en gezondheid). Elk lid van de Vlaamse Regering is dus verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstellingen binnen het kader van zijn of haar beleidsdomeinen, neemt daartoe ook de nodige acties op in dit actieplan en zal hierover rapporteren.

  Het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid pakt met andere woorden alle aspecten van armoede en sociale uitsluiting aan. Deze legislatuur werd daarbinnen een topprioriteit gemaakt van het inzetten op gezinnen met jonge kinderen

  Maatregelen armoedebestrijding

  In de regeerperiode 2014-2019 heeft de Vlaamse Regering een reeks maatregelen genomen die zich situeren binnen de verschillende beleidsdomeinen.

  Integratie OCMW in gemeente

  Zo is er de integratie van de OCMW’s in de gemeenten die het mogelijk maakt om een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van een gemeente te realiseren. Dit zorgt voor een eenheid van beleid op het vlak van sociale zaken en armoedebestrijding.  

  Samen met het nieuwe decreet over het lokaal sociaal beleid biedt de Vlaamse overheid extra ondersteuning aan lokale besturen in hun opdracht om een sterk sociaal beleid te voeren.

  Een van de centrale elementen van dit nieuwe decreet is de uitbouw van het Sociaal Huis en de ontwikkeling van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) om de toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming aan te pakken.

  Wonen: sociale woningen, huurpremie

  Vanuit Wonen wordt er massaal ingezet op de bouw en renovatie van sociale woningen (3,86 miljard euro deze regeerperiode).

  Ook het optrekken van de budgetten voor de huurpremie, alsmede de uitbreiding van de doelgroep, is een belangrijke stap.

  Er kwam al 2 keer een subsidiëring in het kader van sociale huisvesting. Hiermee worden de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund om investeringsprojecten op te zetten voor ‘sociale infrastructuur’ die bijdraagt aan het terugdringen van (kans)armoede in de stad en het verhogen van zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede.

  Groeipakket

  Ook de hervorming van de kinderbijslag draagt bij aan de bestrijding van kinderarmoede. De armoedetoets heeft aangetoond dat het nieuwe systeem de armoede bij minderjarigen met -1,5 pcp verder zal terugdringen en bij nieuwe gezinnen met -1,3 pcp.

  Bovendien blijkt uit de cijfers ook dat – voor die gezinnen van wie het inkomen ondanks deze hervorming niet boven de armoededrempel uitstijgt – de armoedekloof wel aanzienlijk wordt gereduceerd (gemiddeld met 17%).

  Nieuw is dat voortaan ook mensen met een laag inkomen uit arbeid kunnen aanspraak maken op een sociale toeslag. Het budget voor sociale toeslagen is bijna verdrievoudigd.

  Kinderopvang: voldoende, betaalbare plaatsen

  Er werden deze legislatuur ook extra subsidies ingezet om verder werk te kunnen maken van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor kinderen en van de leefbaarheid van de opvangvoorzieningen. Kinderopvang is immers een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede.

  Onderwijs: inzetten op terugdringen schooluitval

  Om schooluitval te voorkomen werd het actieplan Samen tegen Schooluitval goedgekeurd. Al heel wat acties zijn gerealiseerd of lopen. Zo werd er een Vlaamse Spijbelambtenaar aangesteld, die instaat voor het begeleiden, opvolgen en evalueren van de implementatie van dit actieplan.

  Op 1 september 2016 werden de Netwerken Samen tegen Schooluitval opgericht. Sinds 1 september 2016 zijn scholen verplicht het CLB te signaleren dat een leerling vijf B-codes heeft en in samenspraak de te nemen maatregelen te bespreken. Op die manier wordt spijbelgedrag sneller in de kiem gesmoord.

  Werk: inzetten op jongeren, tijdelijke werkervaring, wijk-werken

  Ook het hebben van een job is cruciaal: je verwerft niet alleen een degelijk inkomen, maar je breidt ook je sociaal netwerk uit en versterkt de zelfontplooiing. Werk is dan ook een belangrijk domein inzake armoedebestrijding en de Vlaamse overheid zet daar sterk op in.

  Zo werd in het najaar van 2016 samen met de VDAB een project opgestart om de databanken van onderwijs en werk met elkaar te koppelen, om jongeren tussen 15 en 24 jaar in kaart te brengen die geen opleiding volgen en niet werken. Daaraan werd een decreetswijziging bij VDAB gekoppeld, waarbij deze jongeren als doelgroep werden opgenomen.

  Ook startte VDAB met de opmaak van een actieplan voor deze jongeren. Hier werken Onderwijs en Werk nauw samen om een optimaal activeringsbeleid uit te werken. Beiden werken ook nauw samen inzake duaal leren. Vlaanderen heeft in dit kader onder andere ingezet op een nieuw stelsel van tijdelijke werkervaring.

  Tijdelijke werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving.

  Ook het vroegere systeem ‘Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap’ of PWA kreeg een grondige facelift. Werkzoekenden kunnen vanaf januari 2018 ‘Wijk-werken’ als ze nog niet toe zijn aan werkplekleren of een klassieke opleiding. Er wordt ook sterk ingezet op een uitbreiding van de sociale economie: door de extra investeringen kunnen ongeveer 2.000 extra personen tewerkgesteld worden.

  Energiearmoedeprogramma

  Tijdens deze legislatuur werd een Energiearmoedeprogramma op poten gezet. Er zijn immers heel wat mensen in armoede die moeite hebben om  hun facturen voor elektriciteit en/of gas te betalen. Met het programma wil men energiearmoede nog meer aan de bron aanpakken.

  Tenslotte werd werk gemaakt van de implementatie van de armoedetoets binnen de Vlaamse overheid.

   

  Dit is zeker geen volledig overzicht. Als je meer wil weten, kan je op deze pagina binnenkort het nieuwe Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voor 2020-2024 raadplegen. Hier wordt momenteel nog de laatste hand aan gelegd.