chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Artificiële intelligentie

  Artificiële intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die machines een zekere vorm van menselijke intelligentie verschaffen.

  Artificiële intelligentie

  Artificiële intelligentie (AI) is de verzamelnaam voor de technologieën die software, machines en apparaten toelaten om hun omgeving te analyseren en vervolgens zelfstandig problemen op te los­sen of acties te ondernemen. Zij vertonen hierbij gedrag die bij mensen als intelligent zou beschouwd worden. Voorbeelden zijn de herkenning van gezichten of het begrijpen van gesproken taal.

  The UN isn’t alone; others who understand the industry are preparing for advancements in AI. The United States, China, and Russia are all striving to develop weapons supremacy in the realm of AI, and Israel is also developing autonomous weapons technology
  Wereld Economisch Forum
  It’s the year 2030. AI has become mainstream. It's cognitively smart, capable of computing complex tasks and even learning on its own. It is also emotionally intelligent, aware of our most nuanced mental, social and emotional states, ...
  Wereld Economisch Forum

  Wat is het belang van artificiële intelligentie?

  Zoals de stoommachine of elektriciteit in het verleden, is AI een transversale, breed toepasbare technologie die onze wereld drastisch zal veranderen. AI zal helpen bij maatschappelijke vraag­stukken op het gebied van bijvoorbeeld vergrijzing, klimaatverandering, voedselveiligheid, gezond­heid en zorg. AI zal dus bijdragen aan economische groei, welvaart en welzijn van Vlaanderen. Tegelijkertijd mogen we onze ogen niet sluiten voor belangrijke uitdagingen zoals de bescherming van fundamentele rechten m.b.t. privacy, non-discriminatie en autonomie van het individu.

  Wat doet Informatie Vlaanderen met artificiële intelligentie?

  Informatie Vlaanderen wenst bij te dragen aan de verdere digitalisering van de Vlaamse overheden door te bekijken hoe artificiële intelligentie kan zorgen voor een digitale overheid die slimmer, gepersonali­seer­der en autonomer is. Door het gebruik van gepaste algoritmes en betrouwbare authentieke gegevens kunnen binnen de digitale dienstverlening steeds meer beslissingen volledig automatisch genomen worden, rekening houdend met de wensen en behoeften van de burger of het bedrijf (natuurlijk met respect voor privacy). Informatie Vlaanderen onderzoekt daartoe vooral hoe artificiële intelligentie optimaal kan ingezet worden in haar bestaande producten en diensten.

  Informatie Vlaanderen staat ook open voor samenwerking met andere overheidsdiensten die artifi­ciële intelligentie willen inzetten om hun werking of dienstverlening te verbeteren. We zetten hierbij in de eerste plaats in op kennisdeling en ervaringsuitwisseling, maar werken ook graag mee aan pro­jecten waarbij onze producten en diensten, aangevuld met AI mogelijkheden, kunnen ingezet wor­den. Als je voorstellen hebt voor dergelijke projecten neem je contact op met Informatie Vlaanderen.

  Artificiële intelligentie (AI) zal de arbeidsmarkt veranderen. Er zullen jobs verdwijnen, maar ook bijkomen. VDAB ontwikkelde een nieuwe online leermodule rond artificiële intelligentie. Het doel van deze module is om zoveel mogelijk mensen de basis rond artificiële intelligentie mee te geven. Op deze pagina vind je alle informatie over de module en de link om er meteen in te vliegen.

  Toepassingen

  Enkele toepassingen van artificiële intelligentie bij Informatie Vlaanderen

  Informatie Vlaanderen past artificiële intelligentie reeds succesvol toe binnen een aantal van haar producten en diensten, zoals bijvoorbeeld:

  • Deep Learning (computervisie) wordt ingezet bij EODaS (Earth Observation Data Science), voor de automatische opsporing van diverse objecten ter ondersteuning van uiteenlopende  beslissingsmodellen bij de eindgebruikers.
  • Natural Language Processing (begrijpen van gesproken taal) wordt ingezet om bij de 1700 (Vlaamse Infolijn) binnenkomende telefonische vragen automatisch te klasseren, de gesprekken integraal te transcriberen en te documenteren, en antwoorden te suggereren

  Voorbije AI-events

  Voorbije artificiële intelligentie evenementen

  Om bij te dragen aan de kennisopbouw binnen de Vlaamse overheid m.b.t. de mogelijkheden (en de beperkingen) van artificiële intelligentie organiseert Informatie Vlaanderen op geregelde tijdstippen evenementen over AI. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Kennishub Informatie Vlaanderen: AI-opleiding voor CEO's en CIO's - 30/09/2019
  • Kennishub Informatie Vlaanderen: AI-cases uit de industrie voor CEO's en CIO's - 07/10/2019

  Voor verdere toekomstige evenementen, zie Kennishub Informatie Vlaanderen.