chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Automatisch advies

  Met de toepassing ‘Automatisch advies’ krijgen overheidsentiteiten een automatisch advies voor bijvoorbeeld de behandeling van een subsidieaanvraag of de erkenning tot een zorgberoep. Entiteiten die willen aansluiten op de toepassing nemen contact met ons op.

  Het is de bedoeling dat burgers slechts enkele gegevens hoeven door te geven bij de aanvraag voor een dienstverlening. De applicatie vervolledigt het dossier automatisch met gegevens die nodig zijn om te bepalen of iemand recht heeft op bijvoorbeeld een subsidie. Op basis van de data geeft de toepassing meteen een advies. Dit advies wordt doorgestuurd naar de desbetreffende entiteit. Zij beslissen dan zelf hoe ze het dossier verder afhandelen.

  ‘Automatisch advies’ levert op die manier een bijdrage aan een efficiëntere en klantvriendelijke overheid. Door dergelijke eenvoudige dossiers te digitaliseren hebben overheidsinstanties meer tijd om zich bezig te houden met complexere dossiers of het helpen en ondersteunen van hun klanten. Op die manier kunnen ze inzetten op een betere dienstverlening.

  Waarvoor kunt u automatisch advies inzetten?

  U kunt Automatisch Advies inzetten voor subsidieprocessen, zoals bijvoorbeeld de transitiepremie van WSE. Automatisch advies kan ook nuttig zijn voor andere processen. Denk bijvoorbeeld aan processen waarbij er enerzijds nood is aan data en waarbij u deze data anderzijds aan regels en criteria moet aftoetsen.

   Het is de bedoeling om de volgende meerwaarde te creëren:

  • We vragen niet wat we al weten
  • Een snellere doorlooptijd van dossiers/vragen en een kleinere foutenmarge.
  • Automatisch Advies past één (gedragen) interpretatie van de regelgeving toe om dossiers of vragen eenduidig te behandelen.
  • Het hergebruik van regelmatig voorkomende regels. Denk bijvoorbeeld aan de locatie die moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, een inkomen dat hoger of lager moet zijn dan of het moet een KMO zijn.
  • Een snelle en flexibele aanpassing van de regels. Als een entiteit dit wenst, kan ze dit zelf doen.
  • Via één aansluiting raadpleegt een entiteit verschillende bronnen gecombineerd.
  • Ontzorging op vlak van security.
  • Een selectie van dossiers die duidelijk positief of negatief zijn, en dossiers die bijkomende aandacht vragen.

  Voorbeeld aan de hand van de Transitiepremie

  De transitiepremie van de dienst Tewerkstelling binnen het departement Werk en Sociale Economie is de eerste case voor Automatisch Advies. Dit is een premie waarmee de Vlaamse overheid de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap financieel ondersteunt.

  Het is de bedoeling dat burgers die de premie wensen aan te vragen enkel hun rijksregisternummer en KBO-nummer hoeven door te geven via de website van het departement Werk en Economie. De applicatie vervolledigt het dossier automatisch met gegevens die nodig zijn om te bepalen of iemand recht heeft op de premie. Op basis van de data geeft de toepassing meteen een advies over het wel of niet toekennen van de premie. Dit advies wordt doorgestuurd naar het departement Werk en Economie. Zij beslissen dan zelf hoe ze het dossier verder afhandelen.

  Voorwaarden om de premie toegekend te krijgen

  De premie wordt toegekend voor een periode van 2 jaar en is degressief van € 1000 in de eerste maand tot € 300 in de laatste maand. Belangrijkste voorwaarden om de premie te bekomen zijn:

  • De leeftijd van 45 jaar bereikt hebben en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.
  • Een erkend prestarterstraject met succes hebben afgerond en attest hiervan voorleggen.
  • Zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep binnen de zes maanden na het afronden van het prestarterstraject.
  • Op de dag voorafgaand aan de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep, uitkeringsgerechtigd zijn.
  • Zijn vestigingsplaats hebben in het Vlaamse Gewest.

  Welke stappen worden doorlopen?

  Stap 1: Iemand die de Transitiepremie wil aanvragen, moet zijn aanvraag doen bij WSE. Dit kan heel eenvoudig. De aanvrager geeft zijn rijksregister- en KBO-nummer mee. WSE stuurt de aanvraag met de gegevens door naar de applicatie Automatisch Advies. (Het rijksregister en KBO-nummer in onderstaande screenshot zijn testdata.)

  screenprint automatisch advies stap 1

  Stap 2: Op basis van het rijksregister- en KBO-nummer kan het dossier vervolledig worden met aanvullende gegevens die nodig zijn om een beoordeling te doen over het dossier. Aangezien dit een aanvraag vanuit de dienstverlening van WSE betreft, zal WSE over de nodige toelatingen moeten beschikken om data uit de nodige bronnen op te halen. Dit proces verloopt volgens de reguliere aansluitingsprocessen van MAGDA. In onderstaande screenshot het resultaat van een succesvolle dataverrijking:

  screenprint automatisch advies stap 2

  Stap 3.1: Eens het dossier vervolledigd is, geeftde applicatie een advies. De regels van de Transitiepremie zijn namelijk in de applicatie gemodelleerd en wel op dusdanige wijze dat de business deze kan raadplegen. Merk op dat de motivatie in de eerste screenshot niet ontbreekt, maar dat dit luik is dichtgeklapt.

  screenprint automatisch advies stap 3

  In onderstaand screenshot de motivatie van het voorstel. In de motivatie wordt voor iedere voorwaarde afzonderlijk aangegeven of de aanvrager hier wel of niet aan voldoet.

  screenprint automatisch advies stap 3bis

  Dit advies wordt aan WSE bezorgd, met de nodige motivering en de data waarop het advies is gebaseerd. Informatie Vlaanderen houdt bij wie, wanneer en voor welke dienstverlening een advies heeft gevraagd en wat dat advies was. De gebruikte data worden niet bijgehouden.

  De regelgeving kan gemakkelijk worden geconfigureerd. Het departement Werk en Sociale Economie heeft toegang tot de eigen regels. Ondersteuning vanuit Informatie Vlaanderen is hierbij mogelijk.