chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers demografische gegevens: leeftijd

  In deze grafiek wordt de evolutie van de leeftijd van het personeelsbestand van 2007 tot en met 2014 toegelicht. Het cijfermateriaal ondersteunt de verdere uitbouw van een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid.

  Eind december 2014 was 52,0% van de personeelsleden van de Vlaamse overheid jonger dan 45 jaar en 48,0% ouder dan 45 jaar. Ten opzichte van 2007 is de categorie van 45-plussers eind 2014 met 2,7%-punt toegenomen (een stijging met 642 personeelsleden). De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand bedroeg in 2012 43,5 jaar terwijl dit in 2014 gestegen is tot 43,8 jaar.

  Uit de detailanalyse blijkt dat het aandeel personeelsleden jonger dan 35 jaar sinds 2007 met 5,3%-punt is gedaald naar 23,1% (daling met 1.447 personeelsleden tot 6.108). In 2014 is er voor deze groep net zoals in 2013 een sterke daling tegenover het vorige jaar merkbaar. Het aandeel 55-plussers is tegelijkertijd met 3,1%-punt toegenomen naar 19,8% (toename met 805 55-plussers). De groep 45- tot 54-jarigen is tegenover 2007 afgenomen met 163 personeelsleden wat overeenkomt met een daling van 0,5%-punt tot 28,2% van het aandeel dat deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt. Enerzijds komen er elk jaar nieuwe personeelsleden bij die in het betrokken jaar 55 jaar zijn geworden; anderzijds zijn de 55-plussers in de voorbijgaande jaren steeds later met pensioen gegaan, zoals blijkt uit de gemiddelde pensioenleeftijd die van 61,2 in 2009 naar 61,8 in 2013 gestegen is.

  Als de leeftijdsverdeling van 2014 in kaart wordt gebracht van alle entiteiten die behoren tot het bredere toepassingsgebied de Vlaamse deelstaatoverheid, dan blijkt dat deze quasi gelijk verdeeld zijn. Het aandeel 45-plussers stijgt dan van 48,4% tot 48,5%.

  In de grafiek wordt per beleidsdomein het profiel geschetst van de leeftijd van het personeel op 31/12/2014. De leeftijdsverdeling over de beleidsdomeinen is relatief homogeen. Net zoals in 2012 en 2013 bevindt zich aan het ene uiterste het Gemeenschapsonderwijs (GO!) dat in 2014 58,2% personeelsleden tewerkstelt van 45 jaar of ouder en aan het andere uiterste het beleidsdomein Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR) waar minder dan 40% van het personeelsbestand 45 of ouder is. In 2013 was ook bij het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) minder dan 40% van het personeelsbestand 45 jaar of ouder terwijl dit in 2014 gestegen is tot 41,4%.

  Naast het GO! hebben vier andere beleidsdomeinen in 2014 een personeelsbestand met meer dan de helft 45-plussers (met name Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Bestuurszaken (BZ); Werk en Sociale Economie (WSE) en Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM).  Dit zijn, behalve  het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) dat vorig jaar 50,6% personeelsleden van 45 jaar of ouder tewerkstelde tegenover 49, 8% in 2014, dezelfde beleidsdomeinen als in 2013.

  In 2014 worden 54% van alle personeelsleden jonger dan 45 jaar tewerkgesteld in de beleidsdomeinen WVG (2.760 personeelsleden), MOW (2.545 personeelsleden) en LNE (2.074 personeelsleden). De personeelsgroep van +45 jaar is vooral tewerkgesteld in de beleidsdomeinen MOW en WSE, die samen 4.659 personeelsleden tewerkstellen of 37% van het personeelsbestand in deze leeftijdscategorieën.

  Tussen de beleidsdomeinen onderling is in de periode 2007-2014 het aandeel personeelsleden +45 jaar het meest toegenomen in de beleidsdomeinen FB, EWI, WSE en LNE met respectievelijke toenames van 16,2%-punt, 13,6%-punt, 11,0%-punt en 9,6%-punt. Naast negen beleidsdomeinen en het GO! waarbij het aandeel 45+’ers in de periode 2007 – 2014 toenam, zijn er ook drie beleidsdomeinen waarbij het aandeel plus 45-jarigen in dezelfde periode afnam. Het gaat om de beleidsdomeinen MOW, OV en RWO waarbij het aandeel min 45-jarigen toenam met respectievelijk 6,6%-punt, 3,8%-punt en 0,9%-punt.

  In 2014 is er tegenover 2013 bij het beleidsdomein MOW een geringe stijging (0,8%-punt) in het percentage personeelsleden jonger dan 45 jaar. Het personeelsbestand van alle andere beleidsdomeinen, behalve LV en DAR waar de verhouding hetzelfde blijft, blijft in 2014 verder vergrijzen met net zoals in 2013 de grootste toename bij het beleidsdomein EWI (2,9%-punt).

  Net zoals in 2013 blijkt, dat zoals hoger reeds gesteld, er in 2014 tegenover 2013 opnieuw een daling (5,4% of 348 personeelsleden) is in het aantal jonge personeelsleden (-35 jaar). Deze daling is voornamelijk te wijten aan de daling van de personeelsleden in drie beleidsdomeinen met name Landbouw, Natuur en Energie (LNE), Landbouw & Visserij (LV) en Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) die samen goed zijn voor 58% van de daling in deze leeftijdsgroep. De sterke daling in het aantal personeelsleden houdt mogelijk verband met de personeelsbesparingen. Een van de verklaringen is het niet verlengen van tijdelijke contracten waarin voornamelijk jonge werknemers tewerkgesteld werden.

  Noot: het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap maakt geen deel uit van één van de 13 beleidsdomeinen en wordt daardoor afzonderlijk opgenomen in de grafiek.

  Uit de leeftijdspiramide blijkt dat in 2014 de leeftijdscategorie 35- tot 39-jarigen tegenover de 40 – 45 – jarigen in 2013 met 15,3% het meest vertegenwoordigd is binnen de Vlaamse overheid. In deze categorie is de groep van vrouwelijke personeelsleden (9%) het grootst. De meeste mannen bevinden zich met 7,2% in de leeftijdscategorie 55- tot 59-jarigen. In deze leeftijdscategorie is het aandeel mannen ook gelijk aan het aandeel vrouwen en vanaf de leeftijdsgroep 60-jarigen is het aandeel tewerkgestelde mannen telkens groter dan het aandeel tewerkgestelde vrouwen Dat is te verklaren door het feit dat er historisch gezien vooral mannelijke personeelsleden binnen de Vlaamse overheid werden tewerkgesteld. Ten slotte waren er op 31 december 2014 27 (mannelijke) personeelsleden 65 jaar of ouder.

  De laatste jaren is er een vervrouwelijking van de Vlaamse overheid aan de gang: in de jongere leeftijdscategorieën zijn er telkens meer vrouwen dan mannen tewerkgesteld. Verder valt ook op dat het aantal personeelsleden in de groep 45- tot 49-jarigen het laagst is. Ook de groep tot 29-jarigen is in mindere mate vertegenwoordigd. Deze lage vertegenwoordiging van deze leeftijdsgroepen is wellicht het resultaat van een aantal besparingsmaatregelen die het gevolg zijn van een economisch minder gunstig klimaat. Naast voorgaande leeftijdscategorieën zijn de categorieën vanaf 60 jaar ook in mindere mate aanwezig. Dit heeft vooral te maken met uitstroom ten gevolge van pensionering. Door het ontbreken van gedetailleerde informatie over de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij, werd deze entiteit niet in de leeftijdspiramide opgenomen. Het instructiepersoneel van de VDAB werd wel opgenomen.

  Eind december 2014 was 52,0% van de personeelsleden van de Vlaamse overheid jonger dan 45 jaar en 48,0% ouder dan 45 jaar. Ten opzichte van 2007 is de categorie van 45-plussers eind 2014 met 2,7%-punt toegenomen (een stijging met 642 personeelsleden). De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand bedroeg in 2012 43,5 jaar terwijl dit in 2014 gestegen is tot 43,8 jaar.

  Uit de detailanalyse blijkt dat het aandeel personeelsleden jonger dan 35 jaar sinds 2007 met 5,3%-punt is gedaald naar 23,1% (daling met 1.447 personeelsleden tot 6.108). In 2014 is er voor deze groep net zoals in 2013 een sterke daling tegenover het vorige jaar merkbaar. Het aandeel 55-plussers is tegelijkertijd met 3,1%-punt toegenomen naar 19,8% (toename met 805 55-plussers). De groep 45- tot 54-jarigen is tegenover 2007 afgenomen met 163 personeelsleden wat overeenkomt met een daling van 0,5%-punt tot 28,2% van het aandeel dat deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt. Enerzijds komen er elk jaar nieuwe personeelsleden bij die in het betrokken jaar 55 jaar zijn geworden; anderzijds zijn de 55-plussers in de voorbijgaande jaren steeds later met pensioen gegaan, zoals blijkt uit de gemiddelde pensioenleeftijd die van 61,2 in 2009 naar 61,8 in 2013 gestegen is.

  Zie ook deze cijfers

  58,30%
  Personeelsleden niveau A&B
  Cijfer op 31/12/2014
  73%
  Statutaire personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2014
  55,30%
  Vrouwelijke personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2014