chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Niveau

  De grafiek toont de evolutie van het personeelsbestand vanaf 2007 volgens het niveau waarin de personeelsleden worden tewerkgesteld. De functies worden ingedeeld in vier niveaus (A, B, C of D) op basis van het diploma dat bij de werving is vereist. De informatie is relevant in de context van het loopbaanbeleid: het administratief niveau geeft samen met het statuut mee vorm aan de loopbaanmogelijkheden.

  Eind 2014 was 58% van de personeelsleden van de Vlaamse overheid in niveau A of B tewerkgesteld, tegenover 57% in 2013. In absolute cijfers waren er eind 2014 in totaal 15.425 personeelsleden van niveau A of B in dienst bij de Vlaamse overheid, tegenover 11.014 personeelsleden van niveau C of D.

  Terwijl de verhouding tussen de personeelsleden met en zonder diploma hoger onderwijs in 2007 ongeveer gelijk was, is het aandeel hooggeschoolde personeelsleden elk jaar gestegen, van 49% in 2007 tot 58% in 2014. Door de stijging maken zij sinds 2008 de meerderheid van het personeelsbestand uit. Sinds 2007 zijn er zowel personeelsleden op niveau A als op niveau B bijgekomen (respectievelijk 1.066 en 1.127 personeelsleden) maar zijn er eind 2014 508 personeelsleden minder van niveau C en 1.823 personeelsleden minder van niveau D. Ten opzichte van 2007 is de situatie eind 2014 daardoor helemaal gewijzigd: niveau A komt het vaakst voor en niveau D het minste (8.102 personeelsleden in niveau A tegenover 5.087 personeelsleden in niveau D).

  De toename in het aandeel personeelsleden van niveau A en B tegenover het aandeel van niveau C en D gebeurde in de voorbije jaren aan een snelheid van gemiddeld 1%-punt per jaar. In 2013 werd deze evolutie echter versneld als mogelijk gevolg van de personeelsbesparingen. In 2014 nam tegenover 2013 de snelheid af en nam het aandeel personeelsleden van niveau A en B opnieuw toe met 1%-punt. Terwijl het aantal personeelsleden tewerkgesteld in niveau A en B tegenover 2013 steeg met 1,4% (of een stijging van 210 personeelsleden), is het aantal personeelsleden van niveau C en D gedaald met 3,0% (of een daling met 342 personeelsleden). In de context van ‘meer doen met minder’ worden uitstromers van niveau C en D vervangen door minder instromers van niveau A en B. Uit de rapportering van Jobpunt Vlaanderen blijkt dat in 2012 het aandeel vacatures voor de hoger opgeleiden 77% bedraagt terwijl het aandeel vacatures voor lager geschoolden 23% bedraagt.

  Bij het beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) zijn in het jaar 2011, door een bevoegdheidsoverdracht van de verkeersbelasting vanuit de federale overheid, voornamelijk personeelsleden van niveau C en D overgeheveld, met een proportioneel grotere aangroei van deze niveaus in 2011 als gevolg (10,1%-punt). Vanaf 2012 wordt er echter telkens t.o.v. het jaar voordien een daling van het aandeel van personeelsleden van niveau C en D vastgesteld met respectievelijk 1,8%-punt in 2012, 0,7%-punt in 2013 en 0,6%-punt in 2014.

  In deze grafiek wordt per beleidsdomein het profiel geschetst van het niveau waarin het personeel op 31/12/2014 in dienst is. In de meeste beleidsdomeinen werken er proportioneel meer personeelsleden van niveau A en B ten opzichte van niveau C en D, tot zelfs meer dan drie vierde in de beleidsdomeinen Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en internationaal Vlaanderen (iV). Bij de beleidsdomeinen DAR en Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) zijn meer dan de helft van de personeelsleden in niveau A tewerkgesteld (respectievelijk 60,7% en 51,4%). Tegenover 2013 is het aandeel personeelsleden van niveau A bij het beleidsdomein EWI wel met 8%-punt gedaald. Dit is het gevolg van de overheveling van personeelsleden van de Plantentuin Meise aan het beleidsdomein EWI, welke voornamelijk personeelsleden van niveau C en D tewerkstelt.

  In absolute cijfers is de grootste groep van personeelsleden met niveau A terug te vinden in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (1.650 personeelsleden of 20,4% van de personeelsleden met niveau A), terwijl 62% van alle personeelsleden met niveau B (of 4.526 personeelsleden) werkt voor de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Werk en Sociale Economie (WSE). In absolute cijfers worden in het beleidsdomein WVG 3.303 van de in totaal 15.425 personeelsleden van niveau C en D tewerkgesteld of 21% van deze groep van personeelsleden.

  Enkel de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), FB en Bestuurszaken (BZ) stellen proportioneel meer personeelsleden van niveau C en D tewerk dan personeelsleden van niveau A en B. In absolute cijfers worden in het beleidsdomein MOW 3.023 van de in totaal 11.014 (of 27%) personeelsleden van niveau C en D tewerkgesteld. Dat is niet verwonderlijk gezien het grote aandeel van meer operationele functies bij het beleidsdomein MOW. Nadien volgen de beleidsdomeinen LNE, WVG, WSE en BZ met telkens 870 à 1.473 personeelsleden van niveau C en D.

  Noot: het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap maakt geen deel uit van één van de 13 beleidsdomeinen en wordt daardoor afzonderlijk opgenomen in de grafiek.

  Zie ook deze cijfers

  73%
  Statutaire personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2014
  48%
  45-plussers
  Cijfer op 31/12/2014
  55,30%
  Vrouwelijke personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2014