chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  In deze grafiek wordt de evolutie van het personeelsaantal vanaf 2009 toegelicht met betrekking tot het statuut waarin de personeelsleden zijn tewerkgesteld. De informatie is vooral relevant in de context van het loopbaanbeleid omdat het statuut samen met het administratief niveau mee vorm geeft aan de loopbaan van elk personeelslid.

  Eind 2019 was 69,4% van de personeelsleden van de Vlaamse overheid statutair benoemd en had 30,6% een arbeidscontract. Tussen eind 2009 en eind 2014 nam het aandeel van statutairen toe met 8% procentpunt van iets meer dan 6 op de 10 personeelsleden tot 7 op de 10. Bijgevolg nam het aandeel contractuele personeelsleden in gelijke mate af gedurende deze periode. Door de overdracht van personeel uit de federale overheid ten gevolge van de zesde staatshervorming steeg zowel het aantal statutaire als contractuele personeelsleden vanaf 2015. De verdeling bleef tot 2017 stabiel op ongeveer 70% statutaire en 30% contractuele tewerkstelling. Deze stabiliteit is het gevolg van de in-, door- en uitstroom: over het algemeen stromen er (door pensionering) jaarlijks meer statutaire personeelsleden uit dan contractuele, maar stromen nieuwe personeelsleden meestal in met een contractuele tewerkstelling. Daarnaast solliciteren ervaren contractuele personeelsleden met succes voor de vrijgekomen statutaire functies. In 2018 stroomden er meer statutaire personeelsleden uit dan gemiddeld, terwijl het aantal contractuele uitstromers stabiel bleef. Daarenboven kwamen er in 2018 ongeveer 200 personeelsleden vanuit de provincies naar het beleidsdomein CJSM, ten gevolge van de interne staatshervorming. Deze personeelsleden waren bovengemiddeld contractueel tewerkgesteld. In de verdeling zien we daardoor een verschuiving van ongeveer anderhalf procentpunt ten voordele van het aandeel contractuele personeelsleden. In 2019 evolueerde het personeelsbestand echter opnieuw in de richting van de 70/30-verdeling. In dat jaar stroomde er een bovengemiddeld aantal contractuele personeelsleden uit en kwamen er statutaire personeelsleden bij. Een deel van het personeel dat het voorgaande jaar door de interne staatshervorming waren overgedragen werden overgedragen aan vzw’s.

  In deze grafiek wordt per beleidsdomein de verdeling weergegeven van het statuut waarmee het personeel was tewerkgesteld op 31 december 2019. Uit de grafiek blijkt dat er een erg ongelijkmatige verdeling is van de statutaire en contractuele personeelsleden binnen de Vlaamse overheid.

  Enerzijds bedraagt het aandeel van statutaire personeelsleden 80% of meer in de volgende beleidsdomeinen: Mobiliteit en Openbare Werken (MOW); Landbouw en Visserij (LV); Financiën en Begroting (FB) en Omgeving (OMG). Beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming (OV), Economie, Wetenschappen en Innovatie (EWI) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) hadden ook een bovengemiddeld aandeel statutair tewerkgestelde personeelsleden. De beleidsdomeinen internationaal Vlaanderen (iV) en Werk en Sociale Economie (WSE) hadden ongeveer evenveel personeelsleden in dienst met een contract als in statutair verband. Ook de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) hadden een bovengemiddeld aandeel contractuele personeelsleden. Het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB) had een gemiddelde verdeling met ongeveer 7 op de 10 personeelsleden in statutair verband.

  Het groter aandeel contractuelen bij de beleidsdomeinen WSE, iV en WVG volgt uit het feit dat bij deze beleidsdomeinen er relatief grote extern verzelfstandigde agentschappen zijn die – in tegenstelling tot de entiteiten behorend tot de ministeries van de Vlaamse gemeenschap – voor statutaire personeelsleden extra patronale bijdragen moeten betalen voor de financiering van de pensioenen. Bij het beleidsdomein iV komt er ook bij dat het buitenlandpersoneel naar lokaal recht enkel contractueel kan tewerkgesteld worden.

  Zie ook deze cijfers

  64,90%
  Personeelsleden niveau A&B
  Cijfer op 31/12/2019
  51,90%
  45-plussers
  Cijfer op 31/12/2019
  57,80%
  Vrouwelijke personeelsleden
  Cijfer op 31/12/2019