Diensten Het Facilitair Bedrijf

Audiovisuele ondersteuning

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2015 2016
1e kwartaal n.v.t. 80/80
2e kwartaal 16/17
3e kwartaal 92/92
4e kwartaal 121/121

Aanvragen die werden aanvaard

De performantie van deze dienstverlening wordt voorlopig gemeten en opgevolgd aan de hand van een indicator rond aanvaardingsgraad, nl.: ‘% van aanvragen voor audiovisuele ondersteuning dat door Het Facilitair Bedrijf werd opgenomen/aanvaard’. Het streefdoel is 90%. Deze indicator werd gemeten vanaf het 2de kwartaal van 2015 en bij de eerste meting werd het streefdoel gehaald.

Bouwprojecten

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 146/153 71/75
2e kwartaal n.v.t 90/97
3e kwartaal n.v.t 70/73
4e kwartaal 46/48 94/97

Doorlooptijd van facturen

De performantie van deze dienstverlening wordt voorlopig gemeten en opgevolgd aan de hand van een indicator rond doorlooptijd, nl.: ‘% facturen dat tijdig naar de klant werd verstuurd om ze in betaling te stellen’. Het streefdoel is 95%. Deze indicator werd gemeten vanaf het 2de kwartaal van 2014. Bij drie van de vijf metingen, die er tot nu toe plaatsvonden, haalde de indicator zijn streefdoel. Voor het behalen van deze indicator is Het Facilitair Bedrijf ook afhankelijk van derden, die de nodige documenten en handtekeningen moeten bezorgen zodat dossiers tijdig kunnen worden behandeld.

Catering op de werkplek

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2015 2016
1st kwartaal 62/2046
2e kwartaal 28/3124
3e kwartaal 7023/8040
4e kwartaal 6684/7370

Aanvragen waarvoor tijdig een oplossing werd gevonden

Leverancier Pelican Rouge heeft een actieplan 'Push for perfection' opgesteld:

  • inhaalactie om technische defecten in orde te brengen;
  • nieuwe dispatch in technische dienst;
  • meer technisch personeel in dienst nemen.

Drukkerij

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 2629/2756
2e kwartaal n.v.t 2163/2258
3e kwartaal 1823 1769/1796
4e kwartaal 2353

Respecteren van afspraken over budget

De performantie van deze dienstverlening wordt voorlopig gemeten en opgevolgd aan de hand van een indicator rond het respecteren van afspraken over budget, nl.: ‘% van opdrachten dat volledig werd gerealiseerd binnen het afgesproken budget met de klant’. Het streefdoel is 95%. Deze indicator werd gemeten vanaf het 2de kwartaal van 2014 en het streefdoel werd tot nu toe telkens gehaald.

Estafette

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015
1st kwartaal n.v.t 6747
2e kwartaal n.v.t 6954
3e kwartaal n.v.t 6954
4e kwartaal 99

Continuïteit van de dienstverlening

Er wordt geëxperimenteerd met een andere meetmethode, met behulp van het nieuwe track- en tracesysteem. Er wordt elke maand lukraak een week uitgekozen waar er manueel zal worden gecontroleerd of de chauffeurs zijn langsgekomen zoals afgesproken.

Generiek aanbod aankoopcentrale

Continuïteit van de dienstverlening

De performantie van deze dienstverlening wordt voorlopig gemeten en opgevolgd aan de hand van een indicator rond continuïteit van de dienstverlening, nl.: ‘% van disciplines waarvoor klanten het voorbije jaar tijdelijk geen bestellingen konden plaatsen’. Het streefdoel is dat dit aantal disciplines onder de 10% blijft. Deze indicator werd gemeten vanaf het 2de kwartaal van 2014. Tot nu toe werd het streefdoel nog niet gehaald. De continuïteit hangt sterk af van de discipline. Bovendien zal dit cijfer verbeteren door een betere inplanning.

Goederenvervoer

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 88 49/53
2e kwartaal n.v.t 96
3e kwartaal n.v.t 96
4e kwartaal 81 112/112

Responstijd bij aanvragen

Om beter te rapporteren wordt gevraagd aan de klant om dit via Facilipunt aan te vragen, i.f.v. betere registratie, maar dit gebeurt nog niet altijd.

Juridische adviesverlening overheidsopdrachten

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2016
1st kwartaal 112/157

Periodieke schoonmaak

Kwaliteitscontrole in alle gebouwen

De performantie van deze dienstverlening wordt voorlopig gemeten en opgevolgd aan de hand van een indicator rond kwaliteitsborging, nl.: ‘1 x per kwartaal kwaliteitscontrole van elke zone in elk gebouw door werf- of sectorverantwoordelijke’. Het gaat zowel om zones die worden schoongemaakt door schoonmaakpersoneel van de Vlaamse overheid als zones die worden schoongemaakt door externe firma’s. Het streefdoel is 95%. Deze indicator werd gemeten vanaf het 2de kwartaal van 2014 en het streefdoel werd tot nu toe telkens gehaald. 

Restaurants en cafetaria's

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 63/63 17/17
2e kwartaal n.v.t 51/51
3e kwartaal n.v.t 29/29
4e kwartaal 51/52 10/10

Continuïteit van de dienstverlening

Indicatoren worden vanaf 01/04/2016 anders gemeten: ze zullen eenvoudiger te meten zijn, er zal op random tijdstippen worden gemeten, er zullen méér steekproeven worden gehouden en er zullen meer 'mystery shoppers' worden ingezet.

Tweedehandsmeubilair

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2015 2016
1st kwartaal 29/29 39/39
2e kwartaal 46/49  
3e kwartaal 80/83  
4e kwartaal 20/22  

Responstijd bij aanvragen

Alle stocks van alle VAC's zullen worden opgenomen in de webshop. Op die manier wordt het aanbod van alle VAC's opengegooid.

Uitbating gebouwen

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 16 28/33
2e kwartaal n.v.t 39/41
3e kwartaal 2 20/21
4e kwartaal 4 29/35

Responstijd van vragen, klachten en complimenten

Er wordt binnen Het Facilitair Bedrijf onderzocht om dit van 10 werkdagen naar 5 werkdagen te brengen.

Vastgoedbeheer

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 0 730/18.523.306
2e kwartaal n.v.t 0
3e kwartaal n.v.t 0
4e kwartaal 3841,29/78.000.000 0

Verwijlintresten op vastgoedtransacties

Deze indicator werd vanaf 01/01/2016 aangepast. Er zal vanaf dan worden gemeten hoeveel verwijlintresten we normaliter zouden moeten betalen op alle te laat betaalde facturen i.v.m. vastgoedtransacties. 

Verhuizingen

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 1/1 6/6
2e kwartaal n.v.t 7/7
3e kwartaal n.v.t 11/11
4e kwartaal 12 4/5

Aanvragen die werden aanvaard

Op jaarbasis bereiken we een cijfer van 33/34, of 97%.

Voertuigenbeheer

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2014 2015 2016
1st kwartaal n.v.t 48/48 59/59
2e kwartaal n.v.t 45/45
3e kwartaal 15 33/33
4e kwartaal 49/54 55/55

Doorlooptijd van boetes en facturen naar klanten

De performantie van deze dienstverlening wordt voorlopig gemeten en opgevolgd aan de hand van twee indicatoren rond doorlooptijd van boetes en facturen, nl.: ‘% van boetes dat uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst aan de desbetreffende klant werd bezorgd’ en ‘% van facturen dat (na nazicht door Het Facilitair Bedrijf) uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst aan de klant werd bezorgd’. Het streefdoel is telkens 100%. Deze indicatoren werden gemeten vanaf het de 2de kwartaal van 2014. In het begin werd het streefdoel voor geen van beide indicatoren niet steeds behaald, maar in het najaar van 2014 werden er extra infosessies georganiseerd voor de klanten om te leren werken met het vlootbeheerprogramma. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Vanaf het 1ste kwartaal van 2015 werd het streefdoel telkens behaald en werden boetes en facturen steeds tijdig bezorgd aan de klanten.

Werkplekinrichting

Absolute getallen bij procenten

Kwartaal 2015
4e kwartaal 5/5