Cijfers in-, door- en uitstroom

Zowel voor de Vlaamse overheid als voor het personeelslid, is het van belang om aandacht te hebben voor personeelsmobiliteit. Mobiliteit brengt namelijk niet alleen nieuwe zuurstof in de bestaande werking, maar geeft ook nieuwe kansen aan personeelsleden om hun inzetbaarheid voor de organisatie te vergroten. Het verhogen van de inzetbaarheid werd dan ook uitgewerkt binnen één van de 5 sporen van het modern HR-beleid. Bovendien vindt de Vlaamse overheid het essentieel dat binnen een duurzaam personeelsbeleid personeelsleden gemotiveerd en inzetbaar aan het werk blijven in alle fasen en tot het einde van hun loopbaan. Met personeelsmobiliteit wordt verwezen naar alle formele loopbaanstappen van een personeelslid binnen een entiteit en tussen entiteiten van de Vlaamse overheid. Personeelsbewegingen zijn mogelijk op drie manieren: met name in-, door- en uitstroom van personeelsleden.

De getoonde in- en uitstroombewegingen bevatten ook de bewegingen van personeelsleden die uitstromen bij een entiteit van de Vlaamse overheid en aansluitend instromen bij een andere entiteit van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat het aantal in- en uitstroombewegingen niet gelijk zijn aan het totaal aantal personeelsleden die bij de Vlaamse overheid (als totaliteit) in- of uitstroomden. Verder wordt er in het luik ‘instroom’ toegelicht waar de instromende personeelsleden oorspronkelijk tewerkgesteld waren (intern of extern). In het luik ‘uitstroom’ wordt tenslotte nagegaan op welke manier personeelsleden tijdens en aan het einde van hun loopbaan hun entiteit verlaten (vrijwillig, gedwongen of ambtshalve).

Van alle personeelsleden, zowel statutaire als contractuele, die de Vlaamse overheid sinds 2012 hebben verlaten (zie uitstroom), deed gemiddeld 35% van de personeelsleden dit aan het einde van hun loopbaan omwille van pensioen. Omdat zij dus een groot aandeel van de totale uitstroom uitmaken, wordt in een apart luik ‘pensioen’ verder ingegaan op deze personeelsgroep. Meer bepaald wordt er ingegaan op de ‘vrijwillige’ pensioneringen, zowel de vervroegde pensioneringen (indien de betrokken personeelsleden aan alle opgelegde loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voldeden) als de pensioneringen n.a.v. het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar). Uitstroom door pensioen omwille van medische redenen (gedwongen of ambtshalve) wordt in het luik ‘uitstroom’ verder toegelicht. Hieronder wordt o.a. de gemiddelde pensioenleeftijd en de demografische kenmerken van de personeelsleden die op pensioen gaan in kaart gebracht

Naast de klassieke doorstroommogelijkheden bestaat er voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid ook de mogelijkheid om herplaatst te worden. Sinds 1 mei 2015 is herplaatsing van personeelsleden in beheer bij het Agentschap Overheidspersoneel.

U kunt ook informatie raadplegen over de rekruterings- en selectie-activiteiten binnen de Vlaamse overheid waaruit de in- en doorstroombewegingen zijn voortgevloeid. Voorlopig is deze stand van zaken beperkt tot de wervingsactiviteiten die tot en met 2012 door Jobpunt Vlaanderen  uitgevoerd werden in het kader van hun samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering. Vanaf 1 mei 2015 neemt het Agentschap Overheidspersoneel deze bevoegdheden voor de Diensten van de Vlaamse overheid over. In de loop van 2016 worden inspanningen geleverd om de rapportering verder op punt te stellen.

Per kwartaal rapporteert de Vlaamse overheid ook aan de FOD Economie over het aantal vacatures in de Vlaamse Gemeenschap. De rapportering vindt u hier.

Instroom

In 2014 gingen 3.108 personeelsleden een nieuwe tewerkstellingsrelatie aan met een entiteit van de Diensten van de Vlaamse overheid, waaronder 941 jobstudenten (30%).

Er is sprake van instroom als een persoon een nieuwe tewerkstellingsrelatie aangaat met een entiteit van de Vlaamse overheid, hetzij met een permanent (bijv. contract onbepaalde duur, statutaire tewerkstelling) hetzij met een tijdelijk karakter (bijv. contract van bepaalde duur, vervangingscontract, ..).

Doorstroom

Uitstroom

We onderscheiden twee momenten waarop personeelsleden een entiteit verlaten. Ten eerste kunnen personeelsleden aan het einde van hun loopbaan met pensioen gaan. Ten tweede kan de tewerkstellingsrelatie worden beëindigd tijdens de loopbaan; deze personeelsleden blijven na het verlaten van de entiteit, in principe, aanwezig op de arbeidsmarkt.

De meeste personeelsleden die hun tewerkstellingsrelatie in 2014 beëindigden, deden dat - net zoals in 2012 en 2013 tijdens hun loopbaan. Het gaat om 1.638 personeelsleden of 67% van de totale uitstroom.

Pensioen

Doorheen de jaren steeg de gemiddelde leeftijd waarop personeelsleden van de Vlaamse overheid op pensioen gaan van 61,2 jaar in 2009 tot 61,9 jaar in 2014.