chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vacatures

  De daling in het aantal vacatures die door Jobpunt Vlaanderen werden behandeld sinds 2009, wordt in 2012 niet verdergezet. Tegenover 2011 is het aantal vacatures in 2012 met 21,4% gestegen (resp. 1.249 in 2012 tegenover 1.029 in 2011). Deze sterke stijging situeert zich vooral bij de vacatures op niveau B en meer specifiek bij Kind & Gezin (respectievelijk 287 vacatures). Deze ‘wervingsgolf’ heeft een uitzonderlijke impact op de cijfers. Het is voorlopig dan ook niet af te leiden of het in 2012 gaat om een echte doorbreking van de dalende trend in het aantal vacatures. In 2013 zal moeten blijken - uit het samenspel van verdere personeelsbesparingen enerzijds en de verwachte uitstroom (voornamelijk als gevolg van pensionering) anderzijds- of de dalende trend (periode 2009 -2011) zich effectief verderzet.

  Sterke daling in aantal kandidaten

  Ondanks een stijging in het aantal vacatures is er tegelijkertijd sprake van een sterke daling in het aantal kandidaten: in 2012 waren er in totaal 4.189 kandidaten of gemiddeld 3,4 kandidaten per vacature tegenover een gemiddelde van 4,7 kandidaten per vacature in 2011 (daling van 28,8%). Deze daling strookt met de algemene evolutie die bezig is op de Vlaamse arbeidsmarkt. Uit de halfjaarlijkse arbeidsmarktbalans (mei 2012) van de VDAB blijkt dat er met 3,5 werkzoekenden per vacature (maart 2012), de zogenaamde spanningsindicator, een historisch dieptepunt werd bereikt. Dat wijst volgens de VDAB op een zeer krappe arbeidsmarkt.

  Stijgende trend vacatures om personeelsleden te bevorderen 

  In de periode 2008 – 2012 waren gemiddeld 90% van de vacatures die door Jobpunt Vlaanderen behandeld werden, bedoeld om personeelsleden aan te werven. Ondanks dit gegeven is er een stijgende trend zichtbaar in het aandeel vacatures om personeelsleden te bevorderen. In 2011 steeg dit aandeel al tot ongeveer 10% tegenover 0.3% in 2008. In 2012 zet deze trend zich verder en stijgt het aandeel vacatures dat door middel van bevordering ingevuld wordt naar bijna 31%. Deze sterke stijging situeert zich vooral bij de vacatures op niveau B. Vermoedelijk heeft dat – zoals hierboven reeds aangehaald werd – te maken met het hoge aantal vacatures bij Kind & Gezin in 2012. Dat gegeven heeft een uitzonderlijke impact op de cijfers. Het is dan ook af te wachten of de sterke stijging van het aandeel vacatures bedoeld voor bevordering van personeelsleden in 2013 behouden blijft.

  Zoektocht naar gekwalificeerde personeelsleden

  Binnen het geheel van vacatures die door Jobpunt Vlaanderen behandeld worden, blijkt de Vlaamse overheid voornamelijk op zoek te zijn naar personeelsleden van niveau A en B. Uit het personeelsbestand van de Vlaamse overheid blijkt dat deze twee categorieën van personeelsleden op 31/12/2012 ook het grootst zijn met resp. 29% en 26%. In 2012 is het aandeel vacatures voor niveau B het hoogst (resp. 43,2%), terwijl dit in 2011 nog vacatures van niveau A waren.

  Ook hier heeft het hoge aantal vacatures op niveau B bij Kind & Gezin vermoedelijk een uitzonderlijk effect op de cijfers. In 2011 bedroeg het aandeel vacatures voor personeelsleden met niveau B nog 22,1%. Het aandeel vacatures voor personeelsleden van niveau A en B (resp. 34,1% en 43,2%) is wel nog altijd groter dan de vertegenwoordiging van deze personeelsleden in het totale personeelsbestand. Het percentage vacatures voor personeelsleden van niveau C en D is daarentegen in 2012 ongeveer de helft van het percentage van deze groepen binnen het personeelsbestand van de Vlaamse overheid (op 31/12/2012 was dit resp. 24% en 21%). Instroom via vacatures is dan ook een van de mechanismen die de vastgestelde evolutie naar een stijgend opleidingsniveau bij het personeelsbestand van de Vlaamse overheid aandrijven.

  Jobpunt Vlaanderen begeleidt voor de Vlaamse overheid meer statutaire vacatures

  In de periode 2008-2012 was gemiddeld 77% van de vacatures bedoeld voor statutaire personeelsleden. Het is normaal dat er sinds 2009 een stijging in het aantal statutaire vacatures waar te nemen is, aangezien Jobpunt Vlaanderen sindsdien alle selectieprocedures voor deze doelgroep mag uitvoeren onder bevoegdheidsdelegatie van het federale selectiebureau Selor. Tot dan was de selectie van statutaire personeelsleden een exclusieve bevoegdheid van Selor. Dat er meer statutaire dan contractuele vacatures waren, spoort met de vaststelling dat de Vlaamse overheid de laatste jaren een stijgend aandeel statutaire personeelsleden kent. Dat aandeel is sinds 2009 wel aan het dalen (van 85% in 2009 tot 69% in 2012) terwijl het aandeel contractuele vacatures sinds 2009 verdubbeld is (van 15% in 2009 tot 31% in 2012). Dat weerspiegelt zich ook bij de rapportering over de contractuele en statutaire selectieprocedures.

  Voorbehouden betrekkingen

  Het aantal vacatures voor voorbehouden betrekkingen die Jobpunt Vlaanderen behandelde, bedroeg in 2009 slechts 20 en is sindsdien verder gedaald. De meeste van deze vacatures bieden een statutaire functie aan van niveau C. Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte (arbeidshandicap) vertegenwoordigen op 31/12/2012 samen 1,3% van het totale personeelsbestand. De Vlaamse overheid streeft naar 3% medewerkers met een handicap of chronische ziekte in haar personeelsbestand tegen 2015.