Belastingaangifte inkomsten 2011 – aanslagjaar 2012; aandachtspunten voor personeelsleden van de VO

De uiterste datum voor het indienen van de papieren aangifte in de personenbelasting inkomsten 2011 is 28 juni 2012. Dit wil zeggen dat de aangifte uiterlijk op donderdag 28 juni 2012 op het scanningcentrum moet zijn aangekomen. Hou zeker rekening met de normale verzendingstermijnen van de Post.

Wie zijn aangifte elektronisch indient via Tax-on-web (http://www.taxonweb.be) heeft tot 17 juli 2012 om een tijdige aangifte te doen.

Zoals voorgaande jaren volgen hierna de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot:
de werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer;
de "bijdrage financiële verantwoordelijkheid" ziekenfondsen;
de fietsvergoeding.

1. Bijdrage in de reiskosten woon-werkverkeer

De bedragen die de werkgever betaalde als tussenkomst in het woon-werkverkeer, zijn vermeld onder code 17 van de fiche 281.10 die u inmiddels ontving, hetzij via de self-service, hetzij op papier voor diegenen die ook hun maandelijkse loonstrook op papier ontvangen.

Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden:

1.a. U gebruikt het openbaar vervoer:

De Vlaamse overheid heeft met de diverse vervoermaatschappijen een "derdebetalers"overeenkomst (en betaalt de volledige kostprijs van uw abonnement 2de klasse dus rechtstreeks aan de vervoermaatschappij).

Het volledig bedrag van de tussenkomst is op de fiche 281.10 vermeld onder de rubriek 17.a) "openbaar gemeenschappelijk vervoer" - code 254.

1.a.1. U opteert voor de forfaitaire beroepskosten:

Het volledig bedrag van de werkgeversbijdrage is vrijgesteld van belastingen. Het bedrag vermeld op uw fiche 281.10 onder code 254 moet u op uw belastingaangifte invullen onder code 1254-07 (2254-74 - partner).

Dit bedrag is volledig vrijgesteld van belastingen en moet u eveneens "tegenboeken" en vermelden onder code 1255-06 (2255-73 - partner).

1.a.2. U opteert voor het bewijzen van uw werkelijke beroepskosten:

Het bedrag vermeld op uw fiche 281.10 onder code 254 moet u op uw belastingaangifte invullen onder code 1254-07 (2254-74 - partner).

In dit geval hebt u geen recht op enige vrijstelling en mag u onder code 1255-06 (2255-73 - partner) GEEN bedrag invullen.

Het totale bedrag van uw bewezen beroepskosten moet u dan wel invullen onder code 1258-03 (2258-70 - partner) van de belastingaangifte.

1.b. Andere tussenkomst dan voor openbaar vervoer:

Indien u in 2011, ofwel:
- tussenkomst moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen;
- tussenkomst gehandicapten die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken,
ontving, is het bedrag vermeld op de fiche 281.10 onder rubriek 17.c) "ander vervoermiddel" - code 254.

U vermeldt dit bedrag op uw belastingaangifte onder code 1254-07 (2254-74 - partner).

In dit geval is het van belastingen vrijgestelde bedrag voor het aanslagjaar 2012 beperkt tot 350 euro.

Het bedrag van 350 euro moet u vermelden onder code 1255-06 (2255-73 - partner).

naar boven

2. Bijdrage financiële verantwoordelijkheid

Hierna volgt een schematisch overzicht van de bedragen die op de belastingaangifte mogen ingevuld worden per mutualiteit:

Mutualiteit

Bedrag inkomsten 2011

Socialistische mutualiteit € 1,20
Christelijke mutualiteit  € 0,00
Onafhankelijk ziekenfonds  € 3,00
Neutraal ziekenfonds  € 0,00
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering  € 0,00
Liberale mutualiteit  € 0,00

Indien u aangesloten bent bij de socialistische mutualiteit of het onafhankelijk ziekenfonds mag u het bedrag van respectievelijk € 1,20 of € 3,00 op uw belastingaangifte vermelden onder Vak IV, rubriek  16 "niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen" (code 1257-04 (2257-71 - partner)).

naar boven

3. Fietsvergoeding

Het bedrag dat u in 2011 ontvangen hebt is net zoals voorgaande jaren volledig fiscaal vrijgesteld. U moet het bedrag vermeld onder rubriek 23.a) van de fiche 281.10 dus niet overnemen op uw belastingaangifte.

Ook eventueel andere bedragen vermeld onder rubriek 23 van de fiche 281.10 moet u NIET op de belastingaangifte vermelden.

Indien u de woon-werkverplaatsing (of een gedeelte ervan) met de fiets aflegt, en ervoor opteert om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen (zie supra punt 1.a.2.), kan u € 0,21 per kilometer inbrengen als beroepskosten. Het totaal bedrag (aantal kilometer x € 0,21) kan u, samen met het bedrag van de andere bewezen beroepskosten, vermelden onder code 1258-03 (2258-70 - partner) van de belastingaangifte.

Voor bijkomende info kan u contact opnemen met uw MOD.

naar boven