chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evaluatie

  De Vlaamse overheid hecht veel belang aan beleidsonderzoek en -evaluatie ter ondersteuning van haar beleid. Dat bevestigt de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord 2019-2024 en in de beleidsnota's van onze Vlaamse ministers.

  Onderzoeks- en evaluatieagenda Vlaamse overheid 2019-2024

  In de beleidsnota algemeen regeringsbeleid 2019-2024 staat deze passage:

  'Voorts wens ik de coördinatie op te nemen van het beleidsrelevant onderzoek en van de beleidsevaluaties op het niveau van de Vlaamse overheid. (...) Ik zal werken aan een gemeenschappelijke onderzoeks- en evaluatieagenda met de nadruk op concrete handvaten voor beleid. (...) Ik stem hiervoor af met de minister van Economie, Wetenschap en Innovatie. Voor de spending reviews stem ik af met de minister van Begroting.'

  De PDF-pictogram onderzoeks- en evaluatieagenda 2019-2024 is een poging om te komen tot zo’n gemeenschappelijke, beleidsdomeinoverstijgende onderzoeks- en evaluatieagenda op basis van een screening van de 27 beleidsnota’s 2019-2024 en de 27 beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT) 2020 van de Vlaamse ministers.

  Met deze agenda:

  • komen we tegemoet aan de richtlijnen voorzien in omzendbrief 2019/11 m.b.t. beleid en regelgeving.
  • tonen we op een transparante manier aan al onze stakeholders dat het Vlaams beleid onderbouwd is door een meerjarige onderzoeks- en evaluatieagenda en stellen we hen in staat om dit op te volgen.
  • zorgen we voor kennisuitwisseling en mogelijke synergiën in onze verdere zoektocht naar efficiëntie en effectiviteit.
  • zetten we in op een onderzoeks- en evaluatiegemeenschap binnen de Vlaamse overheid.

  De rapportering over de geplande, lopende en afgeronde onderzoeken gebeurt in de bestaande rapportering van beleidsbrief/BBT op de website van het Vlaams parlement, en in de ondernemingsplannen op de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid. De onderzoeken en evaluaties zelf worden maximaal publiek en transparant ontsloten door de entiteiten. Publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek wordt ook op het FRIS-onderzoeksportaal gepubliceerd.

  Handleiding voor evaluaties

  Handleiding beleidsevaluatie

  Evaluatiestandaarden Vlaamse overheid

  Vrijblijvende evaluatiestandaarden Vlaamse overheid

  Omzendbrief

  Omzendbrief beleids- en regelgevingsprocessen 2019/11

  Vlaams Evaluatieplatform

  Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk gericht op: het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie tussen de verschillende betrokken actoren (overheid, academische wereld, consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), beleidsdomeinen en bestuursniveaus.

  Het VEP beoogt:

  • het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een evaluatiecultuur.
  • het versterken van de evaluatiecapaciteit van de verschillende actoren.
  • het verhogen van de kwaliteit van de beleidsevaluatie.
  • het stimuleren van de invloed en het gebruik van beleidsevaluatie.

  Het VEP wil tevens fungeren als aanspreekpunt voor internationale contacten binnen het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie. De Vlaamse overheid participeert actief mee in dit netwerk.