chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Over het bestuursdecreet

  Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw bestuursdecreet van kracht. Twaalf decreten werden geëvalueerd,  geactualiseerd en samengebracht tot één logisch geheel. Hoe kwam het tot stand?

  In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 was het engagement opgenomen dat een aantal bestuurlijke decreten zouden worden samengebracht in één Vlaams bestuursdecreet, met als uitgangspunten het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en het recht op digitale dienstverlening. Het ging om de volgende decreten:

  • Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid
  • Decreet Deugdelijk Bestuur
  • Decreet ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en man­nen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (MEP-decreet)
  • Decreet tot regeling strategische adviesraden
  • Decreet stuurorgaan Vlaams informatie- en ICT-beleid
  • Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
  • Openbaarheidsdecreet
  • Klachtendecreet
  • Decreet normen overheidscommunicatie
  • Archiefdecreet
  • Decreet hergebruik overheidsinformatie
  • Decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken.

  Vanaf de start werd ervoor gekozen om verschillende bestuurlijke vernieuwingen te bundelen en daarover een brede interne en externe dialoog op te starten. Via het groenboek ‘bestuur’ en het witboek Open en Wendbare Overheid werden de voorgestelde vernieuwingen aan het bestuursdecreet afgetoetst en waar wenselijk opgenomen.

  Hieronder kunt u meer lezen over elke fase als u op het " > " teken klikt.

  Totstandkoming

  22 december 2017: goedkeuring voorontwerp van bestuursdecreet

  Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van bestuursdecreet goed. Het werd voor advies voorgelegd aan de SERV, de Strategische adviesraden, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Vereniging van Vlaamse Provincies. 

  9 maart 2018: tweede goedkeuring van het voorontwerp van bestuursdecreet

  Op 9 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van bestuursdecreet een tweede keer goed. Het voorontwerp van decreet werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

  22 juni 2018: definitieve goedkeuring van het voorontwerp van bestuursdecreet

  Op 22 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van bestuursdecreet definitief goed. Het ontwerp van decreet werd nu ingediend in het Vlaams Parlement.

  9 juli 2018: indiening van het ontwerp van bestuursdecreet in het Vlaams Parlement

  Het ontwerp van bestuursdecreet werd op 9 juli 2018 ingediend in het Vlaams Parlement.

  6 november 2018: goedkeuring door de Verenigde Commissies voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

  Op 6 november 2018 keurde de Verenigde Commissies voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. 

  Aan die goedkeuring ging nog een hoorzitting vooraf met de Vlaamse ombudsman, de SERV en de heer Tim Pauwels, nieuwsombudsman van de VRT.

  Er werden ook een aantal amendementen ingediend. Alleen amendement 2 en 6 werden aangenomen in commissie.

  5 december 2018: goedkeuring in het Vlaams Parlement

  Op 5 december 2018 werd het bestuursdecreet in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd in plenaire vergadering.

  Klik hier voor de verslaggeving en voor de goedgekeurde tekst van het decreet in de Vlaamse codex.

  7 december 2018: bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering

  Op 7 december 2018 werd het bestuursdecreet bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. Het bestuursdecreet zal dus de datum 7 december 2018 dragen.

  Inwerkingtreding op 1 januari 2019 en volgende stappen

  Inwerkingtreding en volgende stappen

  Het bestuursdecreet is in werking getreden op 1 januari 2019. Voor een aantal bepalingen wordt afgeweken van die datum. Voor sommige bepalingen is het belangrijk dat ze onmiddellijk in werking treden (het virtueel loket voor burgers en het gebruik van een berichtenbox voor elektronische verzending van berichten). De bepalingen over webtoegankelijkheid hebben uitwerking met ingang van 23 september 2018.

  Er volgen nog vijf uitvoeringsbesluiten bij het bestuursdecreet:

  • een wijzigingsbesluit: een besluit van de Vlaamse Regering met louter een vervanging van verwijzingen naar de 12 gecoördineerde decreten met verwijzingen naar het bestuursdecreet
  • een archiefbesluit: een besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten
  • een digitaliseringsbesluit: een besluit van de Vlaamse Regering tot het regelen van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën (BVR 18 januari 2019)
  • een besluit van de Vlaamse Regering dat de toegang tot bestuursdocumenten voor wetenschappelijke doeleinden regelt (BVR 1 februari 2019)
  • een besluit van de Vlaamse Regering dat het organisatiebesluit afstemt op het bestuursdecreet (BVR 25 januari 2019).

  Er is ook een aparte pagina over wat er in het bestuursdecreet staat over overheidscommunicatie.