chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsopmaak, begrotingsaanpassing en begrotingsuitvoering, Meerjarenraming

  Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) bij de begrotingsopmaak

  Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota. In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende jaar toegelicht. Het is dus niet de bedoeling dat een volledige terugblik van het lopende jaar wordt gegeven, zoals die opgenomen was in de beleidsbrieven.

  Structuur van de beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsopmaak

  De structuur van deze beleids- en begrotingstoelichting bestaat uit de volgende rubrieken:

  1. Inhoudstafel
  2. Inleiding door de minister
  3. Samenvatting
  4. Transversale, horizontale en overkoepelende strategische doelstellingen
  5. Beleidsveld I
   1. Inhoudelijk structuurelement 1
    • Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement
    • Operationele doelstellingen
    • Budgettair kader voor het begrotingsjaar
  6. Beleidsveld II …
  7. Apparaatskredieten en begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld
  8. Lijst met afkortingen
  9. Bijlage ‘overzicht beleids- en regelgevingsinitiatieven’

  Instructies voor de BBT bij de Begrotingsopmaak 2022

  Op 16 juli 2021 werden de BBT-instructies 2022  geagendeerd op de Vlaamse Regering.

  Over de onderstaande transversale en horizontale doelstellingenkaders zal via de BBT BO 2022 gerapporteerd worden:

  Over dit actieplan kan in volgende BBT gerapporteerd worden:

   • BBT Onderwijs
   • BBT Sport
   • BBT Binnenlands Bestuur
   • BBT Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering
   • BBT Cultuur
   • BBT Wonen
   • BBT Werk
   • BBT Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
   • BBT Omgeving
   • BBT Justitie en Handhaving
  • Het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld werd goedgekeurd door de VR op 23 oktober 2020

   Over dit actieplan kan in volgende bbt gerapporteerd worden:

   • BBT Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
   • BBT Gelijke kansen
   • BBT Jeugd
   • BBT Media
   • BBT Onderwijs
   • BBT Sport
   • BBT Cultuur
   • BBT Binnenlands Bestuur
   • BBT Mobiliteit
  • Het  Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie werd goedgekeurd door de VR op 21 mei 2021;

   Over dit actieplan kan in volgende BBT gerapporteerd worden:

    • BBT Sport
    • BBT Werk en sociale economie
    • BBT BB, Stedenbeleid en Audit lokale besturen
    • BBT Jeugd
    • BBT Brussel
    • BBT WVG en armoedebestrijding
    • BBT Justitie en Handhaving
    • BBT Onderwijs en Vorming
    • BBT Media
    • BBT GKII
  • Het Vlaams Energie- en Klimaatplan werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 december 2019:

  Over dit actieplan kan in volgende BBT gerapporteerd worden:

   • BBT Energie-Klimaat
   • BBT Omgeving
   • BBT Wonen
   • BBT EWI
   • BBT F&B
   • BBT Landbouw en Visserij
   • BBT Sport
   • BBT ICT en Facilitair Management
   • BBT WSE
   • BBT Jeugd
   • BBT Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid
   • BBT Ondersteuning VR, Rampenschade, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel
   • BBT WVG
   • BBT Onderwijs en Vorming

  Over dit actieplan kan in volgende BBT gerapporteerd worden:

   • BBT Omgeving
   • BBT Energie-Klimaat
   • BBT Mobiliteit
   • BBT Economie, Wetenschap en Innovatie
   • BBT Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
   • BBT Financiën en Begroting
   • BBT Binnenlands bestuur en Stedenbeleid
   • BBT Landbouw en Visserij
   • BBT Facilities
   • BBT Onderwijs
  • Relanceplan Vlaamse Veerkracht

  Over de rapportering het Relanceplan 'Vlaamse veerkracht' in de BBT is een afzonderlijke richtlijn uitgewerkt. 

  Procedure en timing

  Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering legt u elke beleids- en begrotingstoelichting integraal voor met een “mededeling aan de Vlaamse Regering”.

  • uiterlijk op vrijdag 15 oktober 2021 moeten de ontwerpteksten van de BBT BO 2021 gemaild worden naar alle kabinetten (verzendlijst: Vlaamse Regering_KC);
  • uiterlijk op woensdag 20 oktober 2021 moeten eventuele opmerkingen met betrekking tot de ontwerpteksten gemaild worden naar alle kabinetten (verzendlijst: Vlaamse Regering_KC);
  • de (eventueel aangepaste) ontwerpteksten worden besproken in een IKW op maandag 25 oktober 2021. Deze IKW wordt samengeroepen door het kabinet van de minister-president en zal plaatsvinden op het kabinet van de minister-president;
  • de definitieve teksten van de BBT BO 2021 moeten (zonder mededeling) uiterlijk op woensdag 27 oktober 2021 om 12u00 ingediend worden bij de Secretarie van de Vlaamse Regering;
  • woensdag 27 oktober 2021 in namiddag: elektronische ministerraad ter validering van de BBT’s door de Vlaamse Regering.

  Het kabinet van de minister van begroting staat in voor het bezorgen van de BBT’s aan het Vlaams Parlement. De BBT’s worden (in Word-formaat) digitaal verstuurd naar doc.indiening@vlaamsparlement.be

  De ingevulde slablonen voor het Klimaat-e en Energieplan en het Luchtbeleidsplan volgen dezelfde timing en procedure. Ze worden echter niet aan het Vlaams Parlement bezorgd.

  Toelichting bij de begrotingsaanpassing

  Bij de begrotingsaanpassing worden wijzigingen van begrotingsprioriteiten en eventueel (zeer beperkte) beleidsmatige wijzigingen  van het lopende jaar toegelicht. Hiervoor moet geen BBT worden opgemaakt. Er worden wel begrotingsinstructies opgemaakt en verspreid.

  Rapportering en toelichting over de definitieve begroting en over beleids- en begrotingsuitvoering

  De nieuwe uitgebreide rapportering vervangt de huidige beperkte rapportering over de rekening (artikel 42 van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019). Deze rapportering vervangt ook de jaarlijkse ‘terugblik’ die bestond in de beleidsbrieven. De nieuwe rapportering biedt de kans om extra aandacht te besteden aan de prestatie-informatie en de bijbehorende beleidsindicatoren.

  Hierover worden telkens aanvullende BBT-instructies verspreid.

  Op 14 januari 2022 werd een mededeling en de bijhorende BBT-instructies voor de begrotingsuitvoering 2021 geagendeerd op de Vlaamse Regering.

  Meerjarenraming

  De Vlaamse Regering maakt elk jaar een meerjarenraming op die betrekking heeft op zes jaar (artikel 10, §2, van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019). De meerjarenraming vertaalt het constante beleid en de genomen beleidsopties bij de begrotingsopmaak in een indicatief meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose van de evolutie van de begroting van de Vlaamse deelstaatoverheid.

  De Vlaamse Regering dient uiterlijk op 28 oktober, respec­tievelijk op 30 april, het ontwerp van programmadecreet in dat bij de begrotingen hoort.

  De meerjarenraming wordt uiterlijk op 28 oktober ter kennisgeving meegedeeld aan het Vlaams Parlement als een aanvullend document.

  Meer informatie over de meerjarenraming.