chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Horizontale, Transversale en Europese beleidsplannen

  Horizontale en transversale beleidsplannen     

  Nieuwe aanpak

  In het Vlaams regeerakkoord is het volgende opgenomen m.b.t. horizontale en transversale beleidsplannen:

  'We kiezen voor een nieuwe, krachtigere aanpak van de transversale beleidsthema’s: op initiatief van de bevoegde minister legt de Vlaamse regering voor deze thema’s een beperkt aantal prioritaire, overheidsbrede en geïntegreerde doelstellingen vast en bepaalt hierbij telkens ook welke beleidsdomeinen en ministers gevat zijn.

  De vakministers rapporteren vervolgens, voor zover ze gevat worden, via hun beleidsbrieven op welke manier ze uitvoering geven aan deze doelstellingen. Deze werkwijze zorgt voor meer transparantie, creëert meer mogelijkheden om dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende transversale beleidsthema’s, en vermindert de planlast zodat meer gefocust kan worden op de uitvoering van het beleid.'

  Op 7 februari 2020 werd een nieuwe aanpak van transversale en horizontale doelstellingenkaders binnen de Vlaamse overheid geagendeerd op de Vlaamse Regering.

  Generiek kader voor horizontale en transversale beleidsplannen

  In de omzendbrief VR 2019/11 is een generiek kader opgenomen voor horizontale en transversale beleidsplannen. Dit generiek kader heeft echter geen impact op bestaande decretale regelingen voor dergelijke horizontale en transversale beleidsplannen. 

  Inhoud

  Een meerjarig horizontaal of transversaal beleidsplan is een verzameling van beleidsinitiatieven van de Vlaamse Regering dat wordt gecoördineerd door de minister-president of een minister van de Vlaamse Regering.

  Een horizontaal beleidsplan heeft in principe betrekking op intern gerichte en organisatiebrede beleidsthema’s. Een transversaal beleidsplan heeft betrekking op maatschappelijke gerichte beleidsthema’s van verschillende bevoegdheden en beleidsvelden.

  De beleidsinitiatieven in een horizontaal of transversaal beleidsplan worden  uitgevoerd door verschillende ministers van de Vlaamse Regering. De coördinerende minister neemt daarnaast ook eigen beleidsinitiatieven.

  Procedure

  Een ontwerp van een horizontaal of transversaal beleidsplan kunt u via (een bijlage bij) een conceptnota agenderen op de Vlaamse Regering. Er wordt dan een consultatie georganiseerd bij de betrokken strategische en andere adviesraden of een open consultatie. Het ontwerp van beleidsplan wordt gepubliceerd op het consultatieportaal. Na de consultatie wordt een definitief beleidsplan via een (bijlage bij een) nota aan de Vlaamse Regering ter beslissing voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

  Als er geen consultatie wordt georganiseerd over het ontwerp van horizontaal of transversaal beleidsplan wordt het onmiddellijk via een (bijlage bij een) nota aan de Vlaamse Regering ter beslissing voorgelegd. In dat geval kunnen de strategische adviesraden op eigen initiatief een advies over het horizontale of transversale beleidsplan formuleren.

  Opvolging

  Elke betrokken minister rapporteert via de toelichting bij de beleids- en begrotingsuitvoering op welke manier de beleidsinitiatieven van het horizontale of transversale beleidsplan zijn uitgevoerd.

  Een afwijkende rapporteringswijze moet gemotiveerd worden bij de opstart van het horizontale of transversale beleidsplan.

  De coördinerende minister rapporteert op een gecoördineerde wijze over de uitvoering van het horizontale of transversale beleidsplan door de betrokken ministers.

  Voorbeelden van bestaande horizontale en transversale beleidsplannen

  Visie 2050 en 7 transitieprioriteiten

  Visie 2050 is de toekomstvisie van de Vlaamse Regering. Om de doelstellingen van Visie 2050 te laten slagen, zijn zeven transitieprioriteiten uitgewerkt 

  Meer informatie over Visie 2050.

  Contactpersonen: Ilse Dries & Merijn Van den Eede, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken -ilse.dries@vlaanderen.be of merijn.vandeneede@vlaanderen.be

  Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

  De inspanningen van de Vlaamse Regering voor kinderen en jongeren worden gebundeld in een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Het plan beschrijft ook hoe de Vlaamse Regering haar internationale verbintenissen op het vlak van kinderrechten nakomt. Deze vorm van beleidsplanning is decretaal bepaald en wijkt dan ook af van het hierboven geschetste kader. 

  Meer informatie over deze beleidsplanning m.b.t. jeugd- en kinderrechtenbeleid kunt u hier vinden.

  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

  De inspanningen van de Vlaamse Regering voor de bestrijding van armoede worden gebundeld in het Vlaams actieplan armoedebestrijding. Deze vorm van beleidsplanning is decretaal bepaald en wijkt dan ook af van het hierboven geschetste kader.

  Meer informatie over het Vlaams actieplan armoedebestrijding.

  Contactpersoon: Koen Devroey - departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - koen.devroey@wvg.vlaanderen.be

  Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan

  Het Vlaams Horizontaal integratie- en gelijke kansenbeleidsplan geeft weer hoe de Vlaamse Regering overheidsbreed werkt aan integratie en aan gelijke kansen. 

  Contactpersoon: Marlies Stubbe - Agentschap Binnenlands Bestuur - marlies.stubbe@vlaanderen.be

  Vlaams ontwerpbegrotingsplan

  De Vlaamse Regering dient uiterlijk op 2 oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar het Vlaams ontwerpbegrotingsplan in bij de voorzitter van het Vlaams Parlement (zie artikel 10, §1, vierde lid, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 en artikel 83/1 van het reglement van het Vlaams Parlement). 

  Het Vlaams ontwerpbegrotingsplan is de bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, vermeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone.

  Contactpersoon: Mathias Maertens - Departement Financiën en Begroting - mathias.maertens@vlaanderen.be

  Vlaams Hervormingsprogramma

  De Vlaamse Regering dient elk jaar uiterlijk op de laatste vrijdag van maart het ontwerp van het Vlaams Hervormingsprogramma in bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Indien de laatste vrijdag van maart in een recesperiode valt, geldt de laatste vrijdag voor die recesperiode als uiterste datum van indiening (zie artikel 10, §1, vierde lid, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 en artikel 84/1 van het reglement van het Vlaams Parlement).

  Het Vlaams Hervormingsprogramma is de bijdrage van de Vlaamse Regering aan het Nationaal Hervormingsprogramma, vermeld in artikel 2-bis, punt 2, d), van verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid.

  Contactpersoon: Joeri De Blauwer - Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - joeri.deblauwer@vlaanderen.be