chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meerjarenraming, Beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsopmaak, begrotingsaanpassing en begrotingsuitvoering

  Meerjarenraming

  De Vlaamse Regering maakt elk jaar een meerjarenraming op die betrekking heeft op zes jaar (artikel 10, §2, van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019). De meerjarenraming vertaalt het constante beleid en de genomen beleidsopties bij de begrotingsopmaak in een indicatief meerjarig budgettair perspectief en geeft een prognose van de evolutie van de begroting van de Vlaamse deelstaatoverheid.

  De Vlaamse Regering dient uiterlijk op 28 oktober, respec­tievelijk op 30 april, het ontwerp van programmadecreet in dat bij de begrotingen hoort.

  De meerjarenraming wordt uiterlijk op 28 oktober ter kennisgeving meegedeeld aan het Vlaams Parlement als een aanvullend document.

  Meer informatie over de meerjarenraming.

  Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) bij de begrotingsopmaak

  Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota. In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende jaar toegelicht. Het is dus niet de bedoeling dat een volledige terugblik van het lopende jaar wordt gegeven, zoals die opgenomen was in de beleidsbrieven.

  Structuur van de beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsopmaak

  De structuur van deze beleids- en begrotingstoelichting bestaat uit de volgende rubrieken:

  1. Inhoudstafel
  2. Inleiding door de minister
  3. Samenvatting
  4. Transversale, horizontale en overkoepelende strategische doelstellingen
  5. Beleidsveld I
   1. Inhoudelijk structuurelement 1
    • Strategische doelstellingen op het niveau van het inhoudelijk structuurelement
    • Operationele doelstellingen
    • Budgettair kader voor het begrotingsjaar
  6. Beleidsveld II …
  7. Apparaatskredieten en begrotingsprogramma’s zonder beleidsveld
  8. Lijst met afkortingen
  9. Bijlage ‘overzicht beleids- en regelgevingsinitiatieven’

  Er is een  sjabloon voor een BBT bij de begrotingsopmaak opgesteld.

  Instructies voor de BBT bij de Begrotingsopmaak 2021

  Op 17 juli 2020 werden aanvullende bbt-instructies geagendeerd op de Vlaamse Regering.

  Via deze BBT-instructies worden ook afspraken gemaakt over de planning van de volgende horizontale of transversale beleidsplannen:

  Procedure en timing

  Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering legt u elke beleids- en begrotingstoelichting integraal voor met een “mededeling aan de Vlaamse Regering”.

  • uiterlijk op vrijdag 16 oktober 2020 moeten de ontwerpteksten van de BBT BO 2021 gemaild worden naar alle kabinetten (verzendlijst: Vlaamse Regering_KC);
  • uiterlijk op woensdag 21 oktober 2020 moeten eventuele opmerkingen met betrekking tot de ontwerpteksten gemaild worden naar alle kabinetten (verzendlijst: Vlaamse Regering_KC);
  • de (eventueel aangepaste) ontwerpteksten worden besproken in een IKW op maandag 26 oktober 2020. Deze IKW wordt samengeroepen door het kabinet van de minister-president en zal plaatsvinden op het kabinet van de minister-president;
  • de definitieve teksten van de BBT BO 2021 moeten (zonder mededeling) uiterlijk op woensdag 28 oktober 2020 om 12u00 ingediend worden bij de Secretarie van de Vlaamse Regering;
  • woensdag 28 oktober 2020 in namiddag: elektronische ministerraad ter validering van de BBT’s door de Vlaamse Regering.

  Het kabinet van de minister van begroting staat in voor het bezorgen van de BBT’s aan het Vlaams Parlement. De BBT’s worden (in Word-formaat) digitaal verstuurd naar doc.indiening@vlaamsparlement.be

  De ingevulde slablonen voor het Klimaat-e en Energieplan en het Luchtbeleidsplan volgen dezelfde timing en procedure. Ze worden echter niet aan het Vlaams Parlement bezorgd.

  Beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsaanpassing

  In de beleids- en begrotingstoelichting bij de begrotingsaanpassing worden wijzigingen van en eventueel nieuwe beleids- en begrotingsprioriteiten van het lopende jaar toegelicht. Het is dus niet de bedoeling dat opnieuw een toelichting wordt gegeven van alle beleids- en begrotingsprioriteiten van het lopende jaar.

  Hierover worden telkens aanvullende BBT-instructies verspreid.

  Rapportering en toelichting over de definitieve begroting en over beleids- en begrotingsuitvoering

  De nieuwe uitgebreide rapportering vervangt de huidige beperkte rapportering over de rekening (artikel 42 van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019). Deze rapportering vervangt ook de jaarlijkse ‘terugblik’ die bestond in de beleidsbrieven. De nieuwe rapportering biedt de kans om extra aandacht te besteden aan de prestatie-informatie en de bijbehorende beleidsindicatoren.

  Hierover worden telkens aanvullende BBT-instructies verspreid.