chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemene regeringsdocumenten

  Nota aan de Vlaamse Regering

  De regering neemt beslissingen aan de hand van nota's aan de Vlaamse Regering. Daarin zet de bevoegde minister een bepaalde problematiek uiteen en formuleert hij een voorstel van beslissing. Een aanvraag tot agendering van een dossier is pas ontvankelijk als ze een nota aan de Vlaamse Regering bevat. Die nota moet de hieronder vermelde verplichte rubrieken bevatten.

  Doelstelling

  Een nota aan de Vlaamse Regering heeft verschillende doelstellingen: 

  1. Procedure: in de nota aan de Vlaamse Regering staat welke procedures de Vlaamse Regering moet volgen om de voorgestelde beslissing uit te voeren.
  2. Inhoudelijke toelichting: de nota aan de Vlaamse Regering bevat een toelichting bij de voorgestelde beslissing.
  3. Juridische motivering: in de nota aan de Vlaamse Regering staan de juridische gronden beschreven waarop de beslissing van de Vlaamse Regering gestoeld is. Deze beschrijving wordt gebruikt als informatiebron voor de naleving ervan. Sinds de actieve openbaarmaking van regeringsdocumenten is de beschrijving van de juridische gronden nog belangrijker geworden.

  Om aan deze verschillende doelstellingen tegemoet te komen zijn een aantal verplichtingen en richtlijnen uitgewerkt. Deze verschillen naar gelang de aard van het dossier (regelgeving, PPS-project, beleidsmaatregel).

  Verplichte rubrieken in een nota aan de Vlaamse Regering

  De volgende rubrieken zijn verplicht in elke nota aan de Vlaamse Regering: 

  1. Samenvatting 
  2. Situering 
  3. beleidsveld / beleidsdoelstelling
  4. vorige beslissingen / adviezen
  5. Inhoud - algemene toelichting
  6. Bestuurlijke impact 
  7. Budgettaire impact voor de Vlaamse overheid
  8. ESR-toets
  9. Impact op personeel van de Vlaamse overheid
  10. Impact op lokale en provinciale besturen
  11. Verder traject
  12. Voorstel van beslissing

  Gebruik het sjabloon voor een nota aan de Vlaamse Regering. De sjablonen voor bijzondere nota's aan de Vlaamse Regering en andere regeringsdocumenten zijn binnenkort beschikbaar.

  Verslag aan de Vlaamse Regering

  In een verslag aan de Vlaamse Regering verantwoordt de Vlaamse Regering haar beleid expliciet aan de burger. Een verslag aan de Vlaamse Regering wordt alleen voorgelegd als het de bedoeling is om het te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Ook het advies van de Raad van State wordt daarbij gepubliceerd.  

  Doelstelling

  Een verslag aan de Vlaamse Regering is alleen nuttig als de Vlaamse Regering haar beleid expliciet wil verantwoorden aan de burgers. Dat is bijvoorbeeld het geval voor regelgeving die (belangrijke) nieuwe rechten toekent of (belangrijke) nieuwe verplichtingen oplegt aan burgers, bedrijven of organisaties.  

  Sjabloon verslag aan de Vlaamse Regering

  Mededeling Vlaamse Regering

  Elke minister kan een mededeling doen aan de Vlaamse Regering over aangelegenheden waarover hij beslissingsbevoegdheid heeft. Een mededeling wordt ter kennisgeving aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Die neemt dan akte van de mededeling.  

  Wanneer?

  In sommige gevallen is een mededeling aan de Vlaamse Regering verplicht: bijvoorbeeld bij sommige omzendbrieven,  beleidsnota’s, uitleg aan het Vlaams Parlement naar aanleiding van de behandeling van een verzoekschrift, rapporten en jaarverslagen die verplicht aan het Vlaams Parlement moeten worden bezorgd, groenboeken en conceptnota’s. 

  In alle andere gevallen beslist de bevoegde minister zelf of een mededeling aan de Vlaamse Regering wenselijk is, rekening houdend met het maatschappelijke, financiële of politieke belang. 

  Bijzondere mededelingen

  • omzendbrieven
  • beleidsnota's en beleids- en begrotingstoelichting
  • groenboeken en conceptnota’s
  • goedgekeurde, maar nog niet gepubliceerde besluiten waarin fouten werden gevonden: na technisch nazicht wordt de verbeterde tekst als mededeling ter goedkeuring voorgelegd aan de regering. 

  Sjabloon mededeling aan de Vlaamse Regering

  Contact

  Secretarie van de Vlaamse Regering: Leen De Sadeleer

  secretarie@vlaanderen.be