chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werking van de Vlaamse Regering

  De Vlaamse Regering beslist collegiaal (bij consensus)

  De besluitvorming binnen de Vlaamse Regering gebeurt niet bij stemming maar bij consensus. De ministers streven door overleg naar een beslissing waarmee elk van hen kan instemmen. Alle ministers moeten zich dus achter een beslissing scharen. Een regeringslid mag ook nooit afstand nemen van een beslissing die door de regering genomen is, of daar kritiek op uiten. De Vlaamse Regering is een collegiaal orgaan: elke beslissing moet in principe door de voltallige regering genomen worden.

  Bevoegdheidsverdeling

  De Vlaamse Regering kan de bevoegdheden verdelen tussen de leden, om haar beslissingen voor te bereiden en uit te voeren. Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering wordt deze bevoegdheidsverdeling vastgelegd in het bevoegdheidsbesluit. De toewijzing van bevoegdheden is zoveel mogelijk afgestemd op de indeling van beleidsvelden in het organisatiebesluit.

  Je kan hier de huidige samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de Vlaamse Regering bekijken. Binnen één regeerperiode is het mogelijk dat de samenstelling en/of de bevoegdheidsverdeling wijzigt.

  Delegatieregelingen

  Omdat de Vlaamse Regering haar eigen werking kan regelen, kan ze ook delegaties toestaan aan haar leden en aan personeelsleden van de Vlaamse administratie.  

  Voor een gedelegeerde bevoegdheid is geen agendering op de Vlaamse Regering nodig. Als de minister dat wil, kan wel een mededeling voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. Een niet-gedelegeerde bevoegdheid wordt als nota voorgelegd tijdens de ministerraad.

  Delegatie aan leden van de Vlaamse Regering

  De generieke delegatieregeling aan de leden van de Vlaamse Regering is geregeld in het delegatiebesluit. Daarnaast kan de Vlaamse Regering bij besluit specifieke bevoegdheden delegeren aan één of meerdere van haar leden.

  Delegatie aan een regeringslid om in een bepaalde welomschreven aangelegenheid uitvoeringsbesluiten met reglementair karakter te nemen, kan alleen op voorwaarde dat het gaat om aanvullende detailmaatregelen die uitdrukkelijk opgesomd worden.

  Delegatie aan hoofden van departementen en intern verzelfstandigde agentschappen

  Er is ook een generieke delegatie voor de hoofden van departementen en intern verzelfstandigde agentschappen. Die wordt geregeld in het besluit van 30 oktober 2015. De bevoegde minister kan deze delegaties , bij wijze van uitzondering, beperkten maar hij kan ook specifieke of aanvullende delegaties toevoegen.

  Vergaderingen van de Vlaamse Regering

  De werking van de Vlaamse Regering is geregeld in het huishoudelijk reglement  van de Vlaamse Regering.

  Wekelijkse vergaderingen

  De Vlaamse Regering vergadert in principe elke vrijdag in het Errerahuis. Twee keer per jaar deelt de Vlaamse Regering een Timing ministerraden sept tem jan - bijlage.pdf er met de wekelijkse vergaderingen mee. Op die manier kan men de nodige organisatorische maatregelen nemen om de dossiers op tijd aan de Vlaamse Regering voor te leggen. De Vlaamse ministers zijn persoonlijk aanwezig op de vergaderingen. Als een minister niet aanwezig kan zijn, vervangt een collega-minister hem of haar. Een kabinetschef kan dus zijn of haar minister nooit vervangen tijdens de vergadering. Wanneer de minister-president niet aanwezig kan zijn, neemt één van de viceminister-presidenten het voorzitterschap waar, volgens de orde van voorrang van de leden van de Vlaamse Regering. Wanneer ook de viceminister-presidenten verhinderd zijn, neemt een andere Vlaamse minister het voorzitterschap waar, ook volgens de orde van voorrang van de leden van de Vlaamse Regering.

  Bijzondere vergadering en vergaderingen via elektronische procedure

  • De minister-president kan de regering altijd in een bijzondere vergadering bijeenroepen.
  • Als de ministers dringende beslissingen moeten nemen, kunnen ze ook de elektronische procedure gebruiken. Dan komen ze niet fysiek bij elkaar, maar nemen ze een beslissing op basis van digitaal bezorgde teksten.

  Agenda Vlaamse Regering

  De minister-president bepaalt de agenda van de ministerraad.

  Aanvraag tot inschrijving op de agenda

  Elke Vlaamse minister kan vragen een aangelegenheid waarvoor hij of zij bevoegd is op de agenda van een vergadering van de regering in te schrijven. Een aangelegenheid komt alleen op de agenda als de minister de nodige documenten bezorgt aan het secretariaat van de Vlaamse Regering. De documenten moeten samen met de vraag tot agendering, aankomen op het secretariaat van de Vlaamse Regering ten laatste op de vierde werkdag vóór de vergadering van de regering, uiterlijk om 15 uur. De aanvragen tot inschrijving op de agenda zijn alleen ontvankelijk als ze aan de volgende vormelijke voorschriften voldoen:

  • De aanvraag per mail tot inschrijving op de agenda moet vermelden:
   • De naam, het telefoonnummer en e-mailadres van het kabinetslid dat inlichtingen kan verstrekken over het ingediende dossier.
   • Op welke wijze de perscommunicatie moet gebeuren (geen persmededeling of opname in het kort bestek).
   • De Vlaamse ministers verzoeken bij de agendering uitdrukkelijk om documenten (nota’s, mededelingen, bijlagen) die vertrouwelijke gegevens bevatten, vertrouwelijk te behandelen (toepassing van artikel II.2, vierde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018
  • Elk voorstel van beslissing moet het voorwerp uitmaken van een “Nota aan de Vlaamse Regering”. Een nota aan de Vlaamse Regering is slechts ontvankelijk als:
   • ze volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het e-platform geplaatst is;
   • ze voldoet aan het sjabloon op basis van de voorschriften van punt 3.2.2. van de omzendbrief VR 2019/11 betreffende beleids- en regelgevingsprocessen
   • de nodige bijlagen zijn bijgevoegd:
    • De door de regering (principieel) goed te keuren akte zoals het besluit van de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet, het protocol, de overeenkomst, het plan,
    • De verplichte adviezen en akkoorden, onder meer de adviezen van de Inspectie van Financiën, van de strategische adviesraden, van de Raad van State, de akkoorden van de Vlaamse ministers, bevoegd voor het budgettair beleid of voor hr, de protocollen en adviezen van onderhandelings- of overlegcomités. Als die adviezen en akkoorden eerder al bij een nota aan de VR gevoegd werden, moeten ze niet opnieuw bijgevoegd worden.
    • Bij elke nota die een benoeming, een aanwijzing of een voordracht als vertegenwoordiger of afgevaardigde goedkeurt, moet het curriculum vitae van de kandidaten gevoegd worden. Voor personeelsleden van de Vlaamse overheid volstaat de vermelding van naam, voornaam, beleidsdomein, departement of agentschap en afdeling waartoe zij behoren. Het curriculum vitae moet niet opnieuw bijgevoegd worden bij de verlenging of herbevestiging van een mandaat.
   • Voor de goedkeuring van regelgeving geldt, in principe, dat een afzonderlijk dossier ingediend moet worden per akte die ter goedkeuring voorgelegd wordt. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de goedkeuring van een samenwerkingsakkoord een dossier is en dat de principiële goedkeuring van het samenwerkingsakkoord een ander (afzonderlijk)dossier is.
  • Bijlagen die om praktische redenen niet digitaal ter beschikking kunnen gesteld worden, zoals grafische plannen, stedenbouwkundige voorschriften en toelichtingsnota’s bij RUP’s, …, worden in één papieren exemplaar bezorgd aan het secretariaat van de Vlaamse Regering. Bij deze documenten moet in de nota of mededeling uitdrukkelijk vermeld staan dat de Vlaamse ministers en hun kabinetten het document vanaf de indiening kunnen inkijken bij het secretariaat van de Vlaamse Regering. Het document ligt tijdens de desbetreffende ministerraad ook ter beschikking van de Vlaamse ministers in de vergaderzaal van de regering

  Opmaak (ontwerp)agenda

  Het secretariaat van de Vlaamse Regering stelt de ontwerpagenda op en controleert of de dossiers volledig en ontvankelijk zijn. In principe komen alleen nota's die formeel in orde zijn (volgens de richtlijnen hierboven). De volgende agendapunten komen automatisch op de agenda:

  • goedkeuring notulen vorige vergadering
  • bekrachtiging en afkondiging decreten na ontvangst van het perkament van het Vlaams Parlement;
  • punten die uitgesteld zijn tot de volgende vergadering

  Het secretariaat geeft een documentnummer aan de nota's van de regering. De kabinetten krijgen de agenda en de bijbehorende nota vier werkdagen voor de vergadering. Het secretariaat plaatst de documenten volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het e-platform. Documenten die om praktische redenen niet digitaal ter beschikking kunnen worden gesteld, liggen ter inzage van de Vlaamse ministers en hun kabinetten op het secretariaat van de Vlaamse Regering. Ze liggen ook ter inzage in de vergaderzaal van de regering tijdens de vergadering.  

  Agendering bij hoogdringendheid

  Als een minister om spoedbehandeling verzoekt, moet hij de reden van de hoogdringendheid vermelden in de agenderingsmail.

  Agendering bij evocatie

  Elke minister kan de inschrijving op de agenda vragen van een aangelegenheid die niet tot zijn bevoegdheid behoort. In dat geval moet hij de volgende regels naleven:

  • het al dan niet met redenen omkleed verzoek doet uitdrukkelijk een beroep op het evocatierecht, maar bevat geen voorstel van beslissing
  • het verzoek moet uiterlijk de vierde werkdag vóór de vergadering van de regering, ten laatste om 15 uur, bij de minister-president toekomen
  • in uitzonderlijke gevallen kunnen ministers een verzoek tot evocatie bij urgentie aan de minister-president bezorgen.Daarin moet hij uitdrukkelijk aantonen dat een wachttijd van een week ernstige problemen tot gevolg kan hebben. De bespreking van de geëvoceerde aangelegenheid op de eerstvolgende vergadering is dan afhankelijk van de instemming van de regering;
  • de minister-president bezorgt onmiddellijk een afschrift van het verzoek aan de bevoegde Vlaamse minister (ministers) en plaatst de aangelegenheid op de agenda van de eerstvolgende vergadering;
  • De bevoegde Vlaamse minister (s) stelt (stellen) hierover een nota op waarover de regering beraadslaagt. Het verzoek tot evocatie is als bijlage toegevoegd aan deze nota. Als de bevoegde minister (ministers) een voorstel van beslissing over de geëvoceerde aangelegenheid niet op tijd kan formuleren, verstrekt (verstrekken) deze minister (ministers), in afwachting van een beraadslaging in de daaropvolgende vergadering van de regering, de nodige toelichtingen over de stand van zaken.

  Verslag, notificatie en bekendmaking van de beslissingen van de regering

  Verslag van de vergadering

  De secretaris van de regering stelt een verslag op van elke vergadering (notulen) en een notificatie van elke beslissing om de beslissingen van de regering te kunnen uitvoeren. Het secretariaat van de Vlaamse Regering bereidt de notulen en de notificaties voor op basis van het voorstel van beslissing.

  Het verslag vermeldt welke beslissing werd genomen over de behandelde agendapunten en van welke mededelingen akte werd genomen.

  De secretaris ondertekent het verslag, dat binnen de 24 uur na ondertekening aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof, alle kabinetten, departementen/agentschappen, adviesraden en de Inspectie van Financiën wordt bezorgd.

  Notificaties van de beslissingen (beslissingsfiches) en opdracht tot uitvoering

  De secretaris van de regering stelt van elke beslissing een afzonderlijke notificatie op. Het secretariaat van de Vlaamse Regering bereidt de notificaties voor op basis van het voorstel van beslissing.

  De secretaris ondertekent de notificaties, die daarna binnen de 24 uur na ondertekening aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof, alle kabinetten, departementen/agentschappen, adviesraden en de Inspectie van Financiën worden bezorgd.

  De ontvangst van de notificaties is voor de betrokken departementen een opdracht tot uitvoering van de beslissing van de regering.

  Bekendmaking van de beslissingen van de Vlaamse Regering

  De beslissingen van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid,samen met volgende bijbehorende documenten (artikel II.9, §1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018):

  • de nota’s aan de Vlaamse Regering en de documenten die de Vlaamse Regering goedgekeurd heeft (ontwerpbesluit, (voor)ontwerpdecreet, visienota, …);
  • de mededelingen aan de Vlaamse Regering samen met de documenten die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden;
  • de adviezen van adviesorganen.

  De volgende documenten worden niet gepubliceerd:

  • individuele dossiers (bv. subsidiedossiers, aanstellingsdossiers,
  • interne adviezen en akkoorden (advies van de Inspectie van Financiën, begrotingsakkoord, akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken);
  • vertrouwelijke documenten, onder andere cv’s;
  • voorgaande versies als er bis-, ter-, …versies zijn;
  • documenten bij agendapunten die uitgesteld of ingetrokken zijn;
  • te omvangrijke documenten, kaarten,...

  De documenten die niet worden gepubliceerd kunnen opgevraagd worden (titel II, hoofdstuk 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018).

  Personeelsleden die documenten hebben waarvan de indienende minister heeft geoordeeld dat ze onder een van de uitzonderingen op het principe van openbaarheid vallen (artikel 11, §3, eerste lid, 2°, van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering), mogen die documenten niet openbaar maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van die minister. Ze moeten bovendien de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijke karakter ervan te waarborgen

  Specifieke agendapunten ter beslissing of ter kennisgeving

  Stopzetting besluitvorming

  Als een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering of een voorontwerp van decreet principieel goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, en de bevoegde minister verkiest om de goedkeuringsprocedure niet verder te zetten, legt hij dit voorstel bij nota ter beslissing voor aan de Vlaamse Regering

  Voorstel van decreet: standpuntbepaling

  Het Vlaams Parlement bezorgt de ontvankelijke voorstellen van decreet aan de Vlaamse Regering. De inhoudelijk bevoegde minister kan, conform het huishoudelijk reglement, een nota voorleggen aan de Vlaamse Regering met het oog op een standpuntbepaling. De bevoegde minister deelt het door de Vlaamse Regering ingenomen standpunt mee aan de betrokken parlementaire commissie.

  Nota VR voorafgaand aan indiening in het Vlaams Parlement

  De volgende documenten worden bij nota ter beslissing voorgelegd aan de Vlaamse Regering vóór ze worden ingediend in het Vlaams Parlement:

  • witboeken
  • visienota’s

  Mededeling VR voorafgaand aan indiening in het Vlaams Parlement

  De volgende documenten worden bij mededeling ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Regering”, vóór ze worden ingediend in het Vlaams Parlement:

  Mededeling VR omzendbrieven

  De volgende documenten worden bij mededeling ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Regering:

  • een omzendbrief gericht aan lokale besturen, eventueel in hun hoedanigheid van inrichtende macht;
  • een omzendbrief gericht aan lokale besturen die een indicatieve norm stelt, voortvloeiend uit een discretionaire bevoegdheid, inzonderheid het administratieve toezicht;
  • een omzendbrief die de werking van de Vlaamse Regering betreft, de zogenaamde VR-omzendbrieven.