chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  CORONAVIRUS - Aanpassingen adviesaanvragen afdeling Wetgeving Raad van State

  Hieronder vindt u een mededeling van de heer Roger Stevens, Eerste Voorzitter van de Raad van State en de heer Jacques Jaumotte, Voorzitter van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

   

  Fysieke sluiting van de griffie van de afdeling Wetgeving als gevolg van de strikte maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020 heeft besloten in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus - Instructies voor adviesaanvragers

  1. In lijn met de bijzondere maatregelen die vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12.00 uur van kracht zijn tot minstens 5 april 2020 en in overeenstemming met de besluiten die de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020 heeft genomen in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, hebben de eerste voorzitter van de Raad van State en de voorzitter van de Raad van State, deze laatste als hoofd van de afdeling Wetgeving, besloten dat de griffie van de afdeling Wetgeving toegankelijk blijft gedurende de normale openingstijden, maar uitsluitend via elektronische weg.

  2. Vanaf vandaag worden alle adviesaanvragers dan ook verzocht ALLE adviesaanvragen langs elektronische weg in te dienen, volgens de onderstaande instructies:

  • - de mail richten aan wet-leg@raadvst-consetat.be;
  • - de brief en de tekst die voor advies wordt voorgelegd moeten ondertekend zijn door de adviesaanvrager;
  • - alle documenten moeten PDF-bestanden zijn, in de mate van het mogelijke met OCR (tekstherkenning)*;
  • - per type document moet een apart PDF-bestand worden toegevoegd, namelijk :

      a. Brief, PDF-versie van de originele, ondertekende brief waarmee de adviesaanvraag wordt ingediend;

      b. Ontwerp dat voor advies wordt voorgelegd, PDF-versie van het originele, ondertekende ontwerp – in voorkomend geval samen met:

  o  Verslag aan de Koning of aan de Regering;

  o  Memorie van Toelichting;

  o  Commentaar bij de artikelen;

  o  Tekst waaraan instemming wordt verleend (bv. samenwerkingsakkoord of verdrag) of tekst die wordt bekrachtigd;

  o  Toelichting (bij een wetsvoorstel);

  o  Verantwoording (van amendementen);

  c. Bijlagen die nodig zijn voor het onderzoek, zoals:

  o Nota aan de Regering;

  o Advies van de Inspectie van Financiën;

  o Akkoord van de minister van Begroting;

  o Overige adviezen.

  Per post ingediende adviesaanvragen worden enkel ingeschreven als dat mogelijk is of na bevestiging via elektronische weg.

  (*) U bekomt een PDF met tekstherkenning op de volgende manier:

   -Ofwel maakt u een PDF met tekstherkenning aan op volgende manier:

  • Voor de brief en het ontwerp: de elektronische handtekening toevoegen aan het Word-bestand en opslaan als een PDF document. Dit is mogelijk met Adobe Acrobat Reader (gratis versie). 
  • Voor alle andere documenten: het Word-bestand opslaan als een PDF document.

   -Ofwel beschikt u over een scantoestel voorzien van de nodige software die OCR toepast op gescande documenten.

  3. Gedurende deze periode, en steeds met de bedoeling zoveel mogelijk rekening te houden met de bijzondere maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten, zullen de kamers van de afdeling Wetgeving in principe niet meer fysiek kunnen vergaderen en zal er zoveel mogelijk langs elektronische weg of via teleconferentie worden beraadslaagd. Deze maatregelen, die het voor de afdeling Wetgeving bijzonder moeilijk maken om zijn werk te doen, kunnen de tijdigheid van het uitbrengen van de adviezen in gedrang brengen, ook al zullen de staatsraden van de afdeling Wetgeving, evenals de griffiers en het administratief personeel, hun uiterste best doen om de adviesaanvragen te behandelen. In een dergelijke context is het dus niet uitgesloten dat de afdeling Wetgeving zich tijdens de aldus besloten periode strikt beperkt tot essentiële opmerkingen over een van de volgende drie punten: rechtsgrond / bevoegdheid van de steller van de handeling / vervulling van de voorafgaande vormvereisten.

  4. In dit verband wordt adviesaanvragers ook gevraagd om adviesaanvragen op 5 dagen of 30 dagen zoveel mogelijk te beperken. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan adviesaanvragen op 60 dagen, waardoor de afdeling Wetgeving van de Raad van State de behandeling van dergelijke dossiers gemakkelijker kan plannen. Het is zelfs mogelijk voor adviesaanvragers om geen termijn te vragen of, wanneer een bepaling van artikel 84, § 1, van de gecoördineerde wetten betreffende de Raad van State wordt toegepast, deze termijn te verlengen.

  De afdeling Wetgeving zal er in het bijzonder op toezien dat zoveel mogelijk wordt ingegaan op adviesaanvragen over de maatregelen die moeten worden genomen ter bestrijding van het coronavirus of over de maatregelen die worden overwogen in het kader van de bijzondere machten die aan de koning of aan de regeringen van gemeenschappen en gewesten zouden worden verleend.

  5. Het maximum zal worden gedaan om adviesaanvragen op 5 dagen of 30 dagen met betrekking tot ontwerpen van regelgevende besluiten binnen de vooropgestelde termijn te behandelen. Als het onmogelijk blijkt om deze termijnen na te leven, is er weinig alternatief dan deze termijnen te laten verstrijken, wat dan zal leiden tot de onttrekking aan de afdeling wetgeving (art. 84, § 4, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

  6. De gevraagde termijn zal niet noodzakelijkerwijs gerespecteerd worden voor adviesaanvragen over voorontwerpen of voorstellen voor wetgevende teksten die niet dringend van aard zijn of waarvan niet is vastgesteld dat de wetgevende vergaderingen ze in het licht van de huidige omstandigheden zelf zouden kunnen behandelen. Bij wijze van uitzondering kan de adviesaanvrager  zich echter rechtstreeks tot de voorzitter van de Raad van State wenden om zijn aandacht te vestigen op de noodzaak om een bepaalde prioriteit toe te kennen aan een van deze adviesaanvragen die bij de afdeling Wetgeving in behandeling zijn. Bij afwezigheid van de voorzitter kan de adviesaanvrager ook contact opnemen met de eerste voorzitter.

  7. De noodzaak om de bovengenoemde maatregelen te handhaven zal worden beoordeeld aan het einde van de periode met beperkende maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten.

  In afwachting van deze beoordeling kunnen eventuele vragen worden gesteld via het volgende e-mailadres: wet-leg@raadvst-consetat.be.

  Ook kan er altijd contact worden opgenomen met een van de volgende personen:

  - Jacques Jaumotte, Voorzitter van de Raad van State, jacques.jaumotte@raadvst-consetat.be, gsm: 0475/81.61.05; tel: 02/234.96.68, of indien het onmogelijk is hem te bereiken, Roger Stevens, Eerste Voorzitter van de Raad van State, roger.stevens@raadvst-consetat.be, gsm: 0484/20.93.29;

  - Gregory Delannay, Hoofdgriffier van de Raad van State, gregory.delannay@raadvst-consetat.be, gsm: 0478/79.33.99;

  - Veerle Vertongen, Hoofdsecretaris van de griffie wetgeving van de Raad van State, veerle.vertongen@raadvst-consetat.be.

   

  We danken u voor uw begrip.

  J. JAUMOTTE,                                R. STEVENS,

  Voorzitter                                      Eerste Voorzitter