chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid

  Op zoek naar de officiële documenten van een Vlaamse overheidsorganisatie? Op deze webpagina vind je alle oprichtingsbesluiten, specifieke personeelsregelgeving en alles over sociale zekerheid en syndicaal statuut per entiteit van de Vlaamse overheid.

  Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ)

  Update: op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, het besluit over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen definitief goedgekeurd.

  Het organisatiebesluit regelt:

  • de fusie van de beleidsdomeinen en van de departementen
  • de toevoeging van het beleidsveld Justitie en Handhaving aan het beleidsdomein
  • de beleidsvelden en de bevoegdheden
  • de overdracht van bevoegdheden en taken van het departement Kanselarij en Bestuur naar andere entiteiten.

  De beleidsdomeinen Kanselarij en Bestuur en Internationaal Vlaanderen worden samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie. Officiële afkorting: KBBJ (in blokletters).

  Binnen het nieuwe beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie wordt een nieuw beleidsveld Justitie en Handhaving gevormd met de  volgende bevoegdheden:

  • de coördinatie van het strafrechtelijk en veiligheidsbeleid

  • het algemeen handhavingsbeleid en de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

  • de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronische toezicht verzekert

  • de juridische eerstelijnsbijstand

  • de coördinatie van de hulp en de dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden

  • de coördinatie van de Family Justice Centers en de ketenaanpak intrafamiliaal geweld.

  Het departement Kanselarij en Bestuur en het departement Buitenlandse Zaken zijn nu samen het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Officiële afkorting: DKBUZA (volledig in blokletters). Het fusiedepartement zal instaan voor de volgende beleidsvelden:

  • ondersteuning Vlaamse Regering
  • buitenlands beleid
  • ontwikkelingssamenwerking
  • rampenschade
  • beleidselementen gekoppeld aan toerisme en internationaal ondernemen.

  Voorgeschiedenis :

  (1/2) Het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur ontstond op 1 april 2015 als de fusie van de beleidsdomeinen "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" en "Bestuurszaken". Binnen het beleidsdomein werd het Vlaams Ministerie met de naam "Kanselarij en Bestuur" opgericht, dat bestaat uit :

  1. Departement Kanselarij en Bestuur (departement)
  2. Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  3. Agentschap Overheidspersoneel (AgO) (IVA zonder rp)
  4. Het Facilitair Bedrijf (IVA zonder rp)
  5. Agentschap Informatie Vlaanderen (IVA zonder rp)
  6. Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) (IVA zonder rp)
  7. Audit Vlaanderen (IVA zonder rp).

  De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur behoren, zijn:

  1. de Rand (EVA privaat)
  2. Muntpunt (EVA privaat)
  3. Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (EVA privaat)
  4. Agentschap Integratie en Inburgering (EVA privaat)
  5. Vlaams Pensioenfonds (EVA privaat).

  De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur behoort, is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), onverminderd de opdrachten van de SERV als strategische adviesraad voor andere beleidsdomeinen en beleidsvelden.

  (2/2) Het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen bestond uit :

  1. Departement Buitenlandse Zaken (departement)
  2. Toerisme Vlaanderen (TV) (IVA met RP)
  3. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO - FIT) (EVA publiek).

  Tot 2015 omvatte het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen ook een Strategische Adviesraad, m.n. de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV). Per 2015-07-01 werd deze opgeheven in het kader van de fusies binnen de Vlaamse overheid.

  naar boven

  Financiën en Begroting (FB)

  Voor het beleidsdomein Financiën en Begroting werd het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting opgericht, dat bestaat uit

  1. Departement Financiën en Begroting 
  2. Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) (IVA zonder rp)

  Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Financiën en Begroting behoort, is het Vlaams Toekomstfonds (IVA met rp).

  naar boven

  Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

  Voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) werd het Vlaams Ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie opgericht, dat bestaat uit

  1. Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (departement)
  2. Agentschap Innoveren & Ondernemen (IVA zonder rp)

  De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie behoren, zijn:

  1. Agentschap Plantentuin Meise (EVA publiek)
  2. Vlaams Energiebedrijf (EVA privaat)
  3. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) (EVA privaat)
  4. Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM) (EVA privaat)
  5. Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) (EVA privaat) 

  De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie behoort voor wat het gedeelte wetenschap en innovatie betreft, is de Vlaamse adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO).

  naar boven

  Onderwijs en Vorming (OV)

  Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming werd het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming opgericht, dat bestaat uit

  1. Departement Onderwijs en Vorming (departement)
  2. Onderwijsinspectie
  3. Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) (IVA zonder rp)
  4. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) (IVA zonder rp)

  Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort, is het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) (EVA publiek).

  De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Onderwijs en Vorming behoort, is de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR).

  naar boven

  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)

  Voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgericht, dat bestaat uit :

  1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (departement)
  2. Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) (IVA zonder rp)
  3. Jongerenwelzijn (JWZ) (IVA zonder rp)

  De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren, zijn:

  1. Kind en Gezin (K&G) (IVA met RP)
  2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (IVA met RP)
  3. Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming (IVA met RP)
  4. Fonds Jongerenwelzijn (FJW) (IVA met RP)
  5. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (IVA met RP)
  6. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) (EVA publiek)
  7. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) (EVA publiek)
  8. Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond gegevensdeling tussen de actoren in de zorg (EVA publiek)
  9. Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (EVA publiek)

  De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoort, is de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG).

  naar boven

  Cultuur, Jeugd en Media (CJSM)

  Voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media werd het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media opgericht, dat bestaat uit:

  1. Departement Cultuur, Jeugd en Media (departement)
  2. Sport Vlaanderen (vroegere BLOSO) (IVA rp)
  3. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA publiek)

  Sinds 2016-01-01 maakt ook de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) deel uit van het departement. Sinds 2017-01-01 is het beleidsveld Sport ook uit de vorige naam Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verdwenen.

  naar boven

  Werk en Sociale Economie (WSE)

  Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie bestaat uit :

  1. Departement Werk en Sociale Economie
  2. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA publiek)
  3. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen (EVA publiek)
  4. ESF-Agentschap (ESF) (EVA privaat)

  naar boven

  Landbouw en Visserij (LV)

  Voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij werd het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij opgericht, dat bestaat uit : en volgend agentschap zonder rechtspersoonlijkheid:

  1. Departement Landbouw en Visserij (departement)
  2. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) (IVA zonder rp)

  Het agentschap met rechtspersoonlijkheid dat tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij behoort, is het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) (EVA privaat).

  De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij behoort, is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

  naar boven

  Omgeving (OMG)

  Op 1 april 2017 worden de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed omgevormd tot het Beleidsdomein Omgeving. Het decreet van 27 oktober 2017 regelt de omvorming van de beleidsdomeinen Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en Leefmilieu, Natuur en Energie en van de betrokken departementen naar het het beleidsdomein Omgeving.

  Voor het beleidsdomein Omgeving werd het Vlaams Ministerie Omgeving opgericht, dat bestaat uit:

  1. Departement Omgeving (departement)
  2. Vlaams Energieagentschap (VEA) (IVA zonder rp)
  3. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (IVA zonder rp)
  4. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (IVA zonder rp)
  5. Wonen-Vlaanderen (IVA zonder rp)
  6. Onroerend Erfgoed (IVA zonder rp)

  De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Omgeving behoorden, zijn :

  1. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (IVA met rp)
  2. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (IVA met rp)
  3. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA publiek)
  4. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA publiek)
  5. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (EVA publiek)

  De strategische adviesraden die tot het beleidsdomein Omgeving behoren, zijn:

  1. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)
  2. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening-Onroerend Erfgoed (SARO)
  3. Vlaamse Woonraad.

  naar boven

  Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

  Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken werd het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken opgericht, dat bestaat uit :

  1. Departement Mobiliteit en Openbare Werken (departement)
  2. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) (IVA zonder rp)
  3. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) (IVA zonder rp).

  De agentschappen met rechtspersoonlijkheid die tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken behoren, zijn:

  1. Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM-De Lijn) (EVA publiek)
  2. De Vlaamse Waterweg (EVA publiek)
  3. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (LOM Antwerpen) (EVA publiek)
  4. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge (LOM Oostende-Brugge) (EVA publiek)
  5. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem (LOM Kortrijk-Wevelgem) (EVA publiek)
  6. Vlaamse Havens (EVA privaat).

  De strategische adviesraad die tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken behoort, is de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA).

  naar boven