chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  BVR 25 juni 2021

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams
  personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de graden en
  salarisschalen van de teamplanner loodsdienstcoördinatoren en
  loodsdienst-rededienstcoördinatoren van het Agentschap voor
  Maritieme Dienstverlening en Kust

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:
  - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:
  - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 29 maart 2021;
  - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest heeft protocol nr. 398.1272 gesloten op 7 mei 2021;
  - De Raad van State heeft adviesnummer 69.425/3 gegeven op 15 juni 2021, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  Initiatiefnemer

  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  Artikel 1. In artikel VII 12, §1, 3° van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, hersteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de rijen
  “Hoofdmedewerker (functie teamplanner loodsdienstcoördinator) C211T
  na 10 jaar schaalanciënniteit in C211T C212T”
  worden vervangen door de rijen

  “Hoofdmedewerker (functie teamplanner loodsdienstcoördinator) C231T
  na 10 jaar schaalanciënniteit in C231T C232T”;

  2° de rijen
  “Medewerker (functie loodsdienst-rededienstcoördinator) C111
  na 8 jaar schaalanciënniteit in C111 C112
  na 10 jaar schaalanciënniteit in C112 C113T
  na 9 jaar schaalanciënniteit in C113T C114T”
  worden vervangen door de rijen

  “Medewerker (functie loodsdienst-rededienstcoördinator) C131
  na 8 jaar schaalanciënniteit in C131 C132
  na 10 jaar schaalanciënniteit in C132 C133T
  na 9 jaar schaalanciënniteit in C133T C134T”;

  3° onder de zin “Voor de opbouw van de functionele loopbaan behoudt het personeelslid de schaalanciënniteit opgebouwd vóór de invoering van bovenvermelde overeenkomstige T-schaal.” wordt de volgende zin toegevoegd:
  “Het personeelslid met de graad van hoofdmedewerker (functie teamplanner loodsdienstcoördinator) en met de graad van medewerker (functie loodsdienst-rededienstcoördinator) behoudt voor de opbouw van de functionele loopbaan de schaalanciënniteit die hij opgebouwd heeft vóór de invoering van de nieuwe, bovenvermelde functionele loopbaan.”.

  Art. 2. Bijlage 5 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2021, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2021.

  Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Brussel (datum),

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  Jan JAMBON

  De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

  Bart SOMERS