chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  BVR 7 mei 2021

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:
  - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
  - het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;
  - het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.

  Vormvereisten

  De volgende vormvereisten zijn vervuld:
  - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 25 maart 2021;
  - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest heeft protocol nr. 398.1270 gesloten op 30 april 2021;
  - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat door de federale beslissing om het specifieke tijdelijke verlofstelsel voor de contractuele personeelsleden na 31 maart 2021 te verlengen een nood ontstaat om voor het statutair personeel een vergelijkbare regeling in te voeren. Om die regeling ook effectief van toepassing te maken op het statutair personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, moet het Vlaams personeelsstatuut zo snel mogelijk worden aangepast.

  Initiatiefnemer

  Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

  Na beraadslaging,

  DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

  Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

  Artikel 1. Aan artikel X 98, §1 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "De annulering van een tijdens de Paasvakantie georganiseerde activiteit voor kinderen en jongeren wordt gelijkgesteld met een sluiting van een school. Een personeelslid dat gebruik wenst te maken van het verlof als bedoeld in het eerste lid, stelt zijn lijnmanager onmiddellijk op de hoogte en dient een attest in waaruit de annulering van het kamp wegens corona blijkt.”.

  Art. 2. Artikel X 98 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.

  Art. 3. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken wordt ingetrokken.

  Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid ingetrokken.

  Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

  Art. 5. Artikel 1 treedt in werking op 1 april 2021;
  Artikel 2 treedt in werking op 1 juli 2021.

  Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Brussel, (datum).

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  Jan JAMBON

  De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

  Bart SOMERS