chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers Sociale Dienst

  De sociale dienst bevordert het welzijn van actieve en gepensioneerde personeelsleden en hun gezinsleden zodat zij beter kunnen functioneren in hun privé, werk- en sociale omgeving.

  Personeelsleden kunnen met al hun vragen of problemen terecht bij de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst. De maatschappelijk assistent biedt niet alleen een luisterend oor, maar helpt de personeelsleden om inzicht te krijgen in hun (probleem)situatie en begeleidt hen op een professionele manier om tot oplossingen te komen. Naast psychosociale begeleiding is ook concrete financiële hulpverlening mogelijk.

  Enkele voorbeelden van terugkomende thema’s:

  • psychisch welzijn en ziektebeleving;
  • stress en motivatieproblemen zowel thuis als op het werk;
  • financiële, relationele, administratieve of juridische problemen;
  • wegwijs maken in bestaande diensten en hulpverlening;
  • ondersteuning bij rouwprocessen (overlijden, echtscheiding, …);

  Waar nodig werken de maatschappelijk assistenten samen met andere welzijnsactoren binnen de Vlaamse overheid of verwijzen ze door naar gespecialiseerde externe hulpverlening of tweedelijnsdiensten (vb. schuldbemiddeling, psychiatrie, …).

  Het werkingsveld van de maatschappelijke assistenten is verdeeld over verschillende regio's in Vlaanderen: de postcode van de woonplaats van een personeelslid bepaalt bij welke maatschappelijk assistent hij of zij terecht kan. Hier vind je een overzicht van de maatschappelijk assistenten en de postcodeverdeling.

  Wil je een beroep doen op een maatschappelijk assistent, dan kan dit persoonlijk, telefonisch of schriftelijk. De maatschappelijk assistent heeft beroepsgeheim en elke vorm van hulpverlening is vrijwillig. Er wordt niets ondernomen zonder medeweten en toestemming van een personeelslid.

  Elke maatschappelijk assistent is twee dagen per week telefonisch te bereiken.
  Elke werkdag is er minimaal één maatschappelijk assistent aanwezig op de hoofdzetel in Brussel. Op donderdag zijn ze er allemaal. De maatschappelijk assistenten kunnen ook geconsulteerd worden op maandelijkse zitdagen die in alle provincies georganiseerd worden. Op de website van de sociale dienst kunnen de 30 maandelijkse zitdagen verspreid over 22 verschillende locaties in heel Vlaanderen geraadpleegd worden. Ook bezoeken op de werkplaats en huisbezoeken zijn mogelijk.

  Aard van de contacten

  In 2017 waren er 2.329 contacten tussen maatschappelijk assistenten en personeelsleden: 1197 huisbezoeken, 728 contacten op zitdagen,  288 op de werkplaats van de cliënt, 100 op de hoofdzetel van de sociale dienst en 16 elders. Dit kunnen ziekenhuisbezoeken zijn, gezamenlijke bezoeken aan externe hulpverlenende instanties (OCMW, dienst Sociaal Wonen, ...).

  Eind 2017 werden een aantal zitdagen gesupprimeerd omwille van een te lage opkomst.
  Ten opzichte van 2016 zien we procentueel een lichte daling van het aantal huisbezoeken en een lichte stijging van het aantal contacten op een zitdag. Ook het aantal contacten op de werkplaats en op het hoofdkantoor in Brussel blijft toenemen.

  Aangehaalde problematieken in de contacten

  Bij de problematieken die aan bod komen, zien we een vast patroon. Sinds het begin van de registraties zien we elk jaar een zelfde volgorde terugkeren met voor het eerst een kleine wijziging in 2017. Voor het eerst kwamen materiële problemen iets meer aan bod dan tewerkstellingsproblemen:

  1. Psychosociaal
  2. Administratief
  3. Gezondheid
  4. Financieel
  5. Materieel
  6. Tewerkstelling

  In een meer gedetailleerde rapportering van de verschillende problematieken springen een aantal elementen in het oog:

  • Schulden blijven de voornaamste reden om de sociale dienst te contacteren met financiële vragen.
  • Weinig collega’s hebben te maken met echte materiële nood, al blijft het aantal toenemen. In 2017 komen materiële noden in 173 (7,4%) contacten voor t.o.v. 103 contacten (4,6%) in 2016. Huisvestingsproblemen komen meest aan bod.
  • In meer dan een derde van de contacten komt de gezondheid aan bod. De fysische gezondheid blijft primeren (21,0% in 2017 t.o.v. 23,1% in 2016), al wordt de kloof kleiner met psychische gezondheidsklachten die blijven toenemen (18,4% in 2017 t.o.v. 16,5% in 2016 en 13,4% in 2015).
  • Rapporteren over een vermoeden van burn-out gebeurt nog steeds heel weinig: 29 contacten in 2017 t.o.v. 26 contacten in 2016.
  • Bij de tewerkstellingsproblemen werden wel dubbel zoveel klachten over stress genoteerd in vergelijking met vorig jaar (75 meldingen in 3,2% van de contacten in 2017 t.o.v. 36 of 1,8% in 2016).
  • Opvallend in 2017 is ook de stijging van het aantal vragen over de werking van de sociale dienst. Personeelsleden werden vanaf 2017 gestimuleerd om hun aanvragen zoveel mogelijk via e-loket in te dienen als voorbereiding op de digitale aanpak vanaf 2018.  Aanvragen werden hierdoor minder per post opgestuurd, maar vaker via een contact op een zitdag of een huisbezoek. De vragen over de werking van de sociale dienst stegen hierdoor van 814 contacten (36,6%) in 2016 naar 982 contacten (42,2%) in 2017.

  Wijze van hulpverlening

  Uit de tabel kan afgeleid worden dat de maatschappelijk assistenten in eerste instantie een ondersteunende functie hebben.