chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Checklist voor organisaties

  Met de onderstaande checklist kun je nagaan hoe heerlijk helder je organisatie is. Hoe meer hokjes je kunt aanvinken, hoe sterker heerlijk heldere communicatie in je organisatie verankerd is.

  In deze checklist wordt naast het begrip Heerlijk Helder ook het algemenere begrip taalbeleid gebruikt. Onder taalbeleid verstaan we de structurele en strategische aanpak van een organisatie om de taalpraktijk zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de mensen die met de organisatie te maken hebben en in de organisatie werken. Het taalbeleid van een organisatie kan betrekking hebben op de algemene strategie voor het taalgebruik in de organisatie, maar het kan ook gaan om een specifieke strategie voor de omgang met meertaligheid of anderstaligheid of een strategie op maat van specifieke doelgroepen. Specifieke doelgroepen zijn bijvoorbeeld mensen met een migratie- of integratieachtergrond, laaggeletterde mensen of mensen met een functiebeperking.

  1. Management en organisatie

  Het management staat achter de principes van Heerlijk Helder en steunt de verwezenlijking van een taalbeleid in onze organisatie, bijvoorbeeld door een duidelijk en concreet engagement, door specifieke acties, door de toewijzing van specifieke budgetten, door tussentijdse evaluaties.

  De communicatiedienst van onze organisatie speelt een actieve rol in de verwezenlijking van het taalbeleid, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een actieplan voor het taalbeleid.

  Onze organisatie heeft een werkgroep (of een andere organisatorische werkvorm) om het taalbeleid van de organisatie uit te werken en te verwezenlijken. 

  Onze organisatie doet een beroep op externe begeleiding om het taalbeleid vorm te geven, bijvoorbeeld voor projectbegeleiding, procesondersteuning of trajectcoaching, of werkt daarvoor samen met andere organisaties. 

  Onze organisatie heeft een taalbeleid dat gericht is op of rekening houdt met een of meer van de volgende specifieke doelgroepen: mensen met een migratie- of integratieachtergrond, laaggeletterde mensen of mensen met een functiebeperking. 

  2. Opleiding en vorming

  Onze organisatie heeft voor medewerkers al opleidingen georganiseerd die specifiek gericht zijn op de verwezenlijking van het taalbeleid, bijvoorbeeld een algemene of een specifieke schrijftraining of schrijfcoaching. 

  3. Hulpmiddelen

  Onze organisatie heeft al specifieke hulpmiddelen ontwikkeld om het taalbeleid te ondersteunen voor de medewerkers van de organisatie, bijvoorbeeld handleidingen, checklists, instructiefiches.

  4. Communicatie en promotie

  Onze organisatie communiceert op een structurele basis intern over aspecten die met het taalbeleid samenhangen, bijvoorbeeld door taal- of schrijftips of door interne promotieacties.

  Onze organisatie maakt gebruik van het campagnemateriaal van Heerlijk Helder.

  Onze organisatie heeft eigen campagnemateriaal ontwikkeld om het taalbeleid te promoten.

  5. Teksten

  Onze organisatie heeft al op een systematische basis teksten herschreven in het kader van het taalbeleid, met tekstversies voor en na.

  Onze organisatie heeft in het kader van het taalbeleid al tekstmodellen of -sjablonen ontwikkeld die de medewerkers van de organisatie systematisch ondersteunen bij hun werk.

  6. Toetsing

  Onze organisatie heeft al leespanels met interne of externe experts ingezet om de kwaliteit van teksten te toetsen.

  Onze organisatie heeft al testpanels met lezers of gebruikers uit de doelgroep ingezet om de kwaliteit en de effectiviteit van teksten te toetsen.

  Onze organisatie heeft een systematische vorm van kwaliteitsbewaking of -controle opgezet voor specifieke teksten of voor specifieke communicatieacties.

  7. Effectmeting

  Onze organisatie heeft al rechtstreeks bij de doelgroep effectmetingen van de communicatie uitgevoerd, bijvoorbeeld door een meting van de effecten bij de doelgroep van een tekstversie vooraf en een tekstversie achteraf, of door een meting van verschillende tekstversies naast elkaar.

  Onze organisatie heeft al gemeten wat de organisatorische effecten van het taalbeleid zijn, bijvoorbeeld het effect op het aantal en het type vragen, reacties en klachten van de doelgroep naar aanleiding van specifieke teksten, of het effect op andere organisatorische aspecten zoals de vereenvoudiging van procedures of regelgeving.

  Onze organisatie heeft een beeld van het budgettaire effect van de inspanningen in het kader van het taalbeleid (kosten en baten).

  Onze organisatie kan nog andere effecten aanwijzen die aantoonbaar het resultaat zijn van het taalbeleid.

  De checklist voor organisaties is ook beschikbaar als pdf.