chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Doelstellingen 2018

  Hieronder vind je de hoofddoelstellingen die de organisaties van de Vlaamse overheid geformuleerd hebben voor Heerlijk Helder voor 2018.

  organisatie hoofddoelstelling
  Agentschap Binnenlands Bestuur Het team Communicatie coacht en traint de webthemaredacteurs zodat ze helder en bevattelijk leren schrijven.
  Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) We leggen de focus op heldere communicatie over de vernieuwde, klantgerichte aanpak van VLAIO, waarbij bedrijfsadviseurs de behoeften van ondernemers vertalen naar de gepaste dienst- en steunverlening.
  Agentschap Integratie en Inburgering De principes van Heerlijk Helder staan centraal in al onze interne communicatie. We besteden daarbij speciale aandacht aan de vele collega’s van buitenlandse herkomst.
  Agentschap Overheidspersoneel We maken onze medewerkers bewust van het belang van heldere en klantgerichte communicatie in al hun klantencontacten. We ondersteunen hen met schrijf- en taaltips en we bieden hun coaching aan.
  Agentschap Plantentuin Meise We willen heldere teksten schrijven voor de educatieve panelen in de Plantentuin.
  Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) We herschrijven de brieven die we sturen naar aanvragers van een toelage, zodat ze voor iedereen helder en duidelijk zijn.
  Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) We willen heerlijk heldere brieven over onze subsidieverlening maken.
  Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust We gaan voor externe doelgroepen, onder andere via de blog en de nieuwsbrief, heerlijk helder communiceren. We gebruiken daarbij een kwalitatieve checklist, zowel om nieuwe content te schrijven als om bestaande te screenen.
  Agentschap voor Natuur en Bos Burgers en verenigingen die vragen stellen aan het Agentschap voor Natuur en Bos krijgen een leesbaar antwoord. De brieven die we sturen, bevatten een duidelijke beslissing, met een transparante uitleg.
  Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) We willen de brieven over arbeidsongevallen herschrijven om ze vlotter, eenvoudiger en duidelijker te maken.
  Agentschap Wegen en Verkeer We willen de standaardantwoorden van de klantendienst van het Agentschap Wegen en Verkeer onderwerpen aan de Heerlijk Heldertoets.
  Audit Vlaanderen We zetten in 2018 een taalcoach in om de auditrapporten helderder te maken. Die taalcoach zal het taalgebruik in de auditrapporten helpen optimaliseren door de teksten te corrigeren én door de medewerkers te coachen.
  De Lijn We willen duidelijk, eerlijk, helder en concreet intern communiceren over de grote reorganisatie waar De Lijn dit jaar en volgend jaar voor staat.
  De Vlaamse Waterweg nv We gaan heldere taalrichtlijnen opstellen en uitdragen binnen de fusieorganisatie.
  Departement Buitenlandse Zaken We gaan de vrijgavebrieven die we via ons databeheerssysteem genereren, herschrijven tot een leesbaarder en toegankelijker geheel.
  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie We willen de vaak technische en wetenschappelijke informatie in de wekelijkse e-nieuwsbrief zo helder mogelijk formuleren, onder meer door minder afkortingen te gebruiken en door aan te geven waarvoor de afkortingen staan.
  Departement Financiën en Begroting We gaan de algemene toelichting bij de begroting 2019 digitaal ontsluiten en koppelen aan een begrippendatabank. De lezer van de algemene toelichting zal op een vlotte manier inzicht krijgen in het gebruikte vakjargon en de teksten sneller en correct kunnen begrijpen.
  Departement Kanselarij en Bestuur We maken werk van efficiënte en heldere e-mails. We focussen zowel op het gebruik van het kanaal e-mail als op de stijl, de formulering en de structuur van de e-mails. We gaan daarvoor hulpmiddelen ontwikkelen die zowel in het eigen departement als bij de hele Vlaamse overheid ingezet kunnen worden.
  Departement Landbouw en Visserij We werken aan heerlijk heldere mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie rond IT en digitalisering, zowel voor land- en tuinbouwers als voor onze collega's. We bieden onze medewerkers opleiding, begeleiding en ondersteuning.
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken We willen een departementale copy policy ontwikkelen die orde schept in de schrijfwijzen en afkortingen voor de namen van de afdelingen en diensten van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Er komt een kenniscentrum op het intranet.
  Departement Omgeving We maken de (standaard)brieven van de inspectiediensten van het Departement Omgeving minder ambtelijk, maar duidelijk en vlot leesbaar, in een moderne schrijfstijl.
  Departement Onderwijs en Vorming We organiseren inspiratiesessies voor de personeelsleden van het Departement Onderwijs en Vorming om hen warm te maken voor heldere communicatie.
  Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin We organiseren workshops met praktische tips en tricks voor onze collega's. We gaan aan de slag met verschillende tekstsoorten, afhankelijk van de behoeften van onze afdelingen.
  Departement Werk en Sociale Economie We willen onze website grondig aanpakken. Voor we de vernieuwde website eind 2018 online zetten, gaan we alle artikels screenen en herwerken tot heerlijk heldere teksten.
  Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) We willen de bestuursrechters en de medewerkers van de DBRC ervan bewustmaken om in hun dagelijkse schrijfactiviteiten, zoals brieven en vooral arresten, een werkbare balans te vinden tussen juridisch jargon en heerlijk helder taalgebruik.
  Flanders Investment and Trade (FIT) We willen de schrijfvaardigheden van de Nederlandstalige intranetredacteurs en van non-nativegebruikers van het Engels versterken via 'clear writing'-ambassadeur-collega’s, die Engels als moedertaal hebben.
  GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap We nemen onze vacatures onder de loep en waken erover dat ze in een heldere en duidelijke taal opgesteld zijn.
  Het Facilitair Bedrijf We gaan de werkdocumenten voor het schoonmaak- en cateringpersoneel (handleidingen, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften) heerlijk helder maken.
  Informatie Vlaanderen We promoten informatieverstrekking die vertrekt vanuit de gebruiker en niet vanuit de entiteit.
  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Bij de communicatie over onderzoek naar landbouw, voeding en visserij wordt de wetenschappelijke kernboodschap voor elke doelgroep vertaald met telkens een aangepaste hoeveelheid inhoudelijke details.
  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek We nemen in elk onderzoeksverslag een samenvatting op met aanbevelingen voor beleidsmensen en beheerders. De communicatiedienst coacht de auteurs om de aanbevelingen heerlijk helder te maken.
  Inter - Toegankelijk Vlaanderen We willen dat alle medewerkers weten wat de aandachtspunten zijn bij het schrijven van een heldere, aantrekkelijke en toegankelijke tekst. We gaan daarvoor een interne vorming aanbieden.
  Jongerenwelzijn We willen de standaardbrieven voor jongeren en ouders herbekijken met het oog op een betere verstaanbaarheid. We doen daarvoor een beroep op interne copywriters.
  Kind en Gezin We maken een magazine voor ouders met een baby tussen nul en drie maanden. Het magazine biedt een realistische en heldere blik op ouderschap. De informatie is op maat en getoetst door ons vaste online gebruikerspanel.
  Muntpunt We maken onze klanten op een heldere en eenvoudige manier wegwijs in de diensten die Muntpunt aanbiedt. Daarom herziet Muntpunt alle teksten over zijn dienstverlening.
  Onroerend Erfgoed We willen helder en toegankelijk intern en extern communiceren, vooral in mails, brieven, folders en op de corporate website. We organiseren interne opleidingen 'schrijven in heldere taal'.
  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZC Geel) We laten ervaringsdeskundigen de nieuwe website nalezen op gebruiksgemak en begrijpelijkheid voor de website online gaat. We toetsen de website aan de criteria van het Patiëntenplatform voor de screening van ziekenhuiswebsites.
  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) We werken aan een heerlijk heldere formulering van onze folders, zowel voor interne als externe communicatie, door een beroep te doen op ervaringsdeskundigen, te focussen op laaggeletterden en de doelgroep te betrekken bij de opmaak ervan.
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) We lanceren een update van het huisstijlhandboek met onder meer tips voor helder taalgebruik in brieven. We koppelen er een interne campagne en een opleidingstraject aan, waarbij we specifiek aandacht besteden aan heldere taal.
  Sport Vlaanderen

  We geven al onze collega’s die meeschrijven aan onze maandelijkse nieuwsbrief een stoomcursus helder, krachtig, correct en aantrekkelijk schrijven. Zo zijn de lezers van de nieuwsbrief – de hele sportsector – efficiënt en schoon van alles op de hoogte.

  Toerisme Vlaanderen We optimaliseren de SharePointpagina van de afdeling Human Resources volgens de principes van Heerlijk Helder.
  Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen Via onze website willen we informatiefiches over de sociaal-juridische aspecten van 'duaal leren' verspreiden. We schrijven ze in duidelijke en toegankelijke taal.
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) We vernieuwen mijnvaph.be tot een digitaal loket met een klantvriendelijke navigatie en interface en heerlijk heldere taal, zodat het maximaal toegankelijk is voor personen met een handicap.
  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) We motiveren collega's om voldoende persoonlijke contacten en besprekingen te voeren in plaats van overvloedig e-mail te gebruiken.
  Vlaams Energieagentschap (VEA) We gaan het engagement aan om de website energiesparen.be heerlijk helder te maken. Bij de invoering van het vernieuwde energieprestatiecertificaat vanaf 2019 staat de leesbaarheid ervan centraal.
  Vlaamse Belastingdienst We willen alle uitgaande brieven in de loop van 2018 herwerken volgens de principes van Heerlijk Helder.
  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) We laten alle externe communicatie in print, online en audiovisueel door een testpubliek screenen, zodat de communicatie heerlijk helder én genderneutraal is.
  Vlaamse Landmaatschappij (VLM) We passen in 2018 de principes van helder taalgebruik toe in onze communicatie met land- en tuinbouwers over hoe ze correct kunnen bemesten. Het basisdocument daarvoor is het Mestactieplan 5 (MAP 5).
  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) We organiseren opleidingen voor collega’s over hoe ze mondeling (aan het onthaal, aan de telefoon …) heerlijk helder kunnen communiceren.
  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) We werken aan een sterke vereenvoudiging van de interne communicatie op het intranet. We focussen daarbij op eenvoudige, leesbare, bruikbare en vindbare informatie. We willen collega's aansporen om de checklists voor teksten te gebruiken en om de opleiding 'Teksten die werken' te volgen.
  Vlaamse Ombudsdienst We willen ervoor zorgen dat Heerlijk Helder een vaste waarde wordt, zowel in de klachtenrapporten van de Vlaamse overheid als in het jaarverslag van de ombudsman.
  Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Bij de redactie van de Vlor-adviezen blijven we streven naar klare en duidelijke taal. Ook al zijn beleidsmakers de prioritaire doelgroep van de Vlor, toch vinden we ook communicatie voor het bredere publiek belangrijk. Daarin willen we ervoor zorgen dat het ook voor het grote publiek duidelijk is welke rol de Vlor in het beleidsproces vervult en dat er geen verwarring is met de Vlaamse overheid. We doen dat onder meer door een eigen huisstijl te gebruiken. Daarnaast willen we werk maken van heerlijk heldere samenvattingen van de Vlor-adviezen op de website.
  Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) We willen van het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen' een toegankelijke versie maken die gericht is op het onderwijs. We gaan daarvoor ook praktijktesten organiseren.
  VRT We proberen op verschillende niveaus te werken volgens de principes van Heerlijk Helder. We staan 7 dagen op 7, 24 uur op 24 in contact met ons publiek. Heldere communicatie dragen we daarom hoog in het vaandel. VRT NWS biedt met KLAAR beeldmateriaal op maat van het onderwijs aan en werkt samen met Wablieft aan toegankelijke journaals. Maar het kan altijd beter. We starten met ‘Heerlijk Heldere tips van de Taalraadsman’ en zetten in de loop van het jaar nog meer acties rond Heerlijk Helder op met al onze afdelingen.
  Wonen-Vlaanderen We gaan in 2018 alle (type)brieven nakijken en verbeteren. Bij meer dan de helft van de klachten en hulpvragen over concrete dossiers blijken communicatieproblemen een rol te spelen.
  Zorg en Gezondheid We willen de Vlaming op een eenvoudige manier uitleggen waarom hij elk jaar 51 euro moet betalen voor de Vlaamse sociale bescherming.